27 thoughts on “Tulsidas Sundarakand”

 1. I am unable to read tulasidas sundarakanda in hindi
  can i get same thing in english wordings
  if u can provide me that it will be great

  1. KANADA ಸುನ್ದರ ಕಾಣ್ಡ ಶ್ರೀಜಾನಕೀವಲ್ಲಭೋ ವಿಜಯತೇ ಶ್ರೀರಾಮಚರಿತಮಾನಸ ~~~~~~~~ ಪಞ್ಚಮ ಸೋಪಾನ ಸುನ್ದರಕಾಣ್ಡ ಶ್ಲೋಕ ಶಾನ್ತಂ ಶಾಶ್ವತಮಪ್ರಮೇಯಮನಘಂ ನಿರ್ವಾಣಶಾನ್ತಿಪ್ರದಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಶಮ್ಭುಫಣೀನ್ದ್ರಸೇವ್ಯಮನಿಶಂ ವೇದಾನ್ತವೇದ್ಯಂ ವಿಭುಮ್ । ರಾಮಾಖ್ಯಂ ಜಗದೀಶ್ವರಂ ಸುರಗುರುಂ ಮಾಯಾಮನುಷ್ಯಂ ಹರಿಂ ವನ್ದೇಽಹಂ ಕರುಣಾಕರಂ ರಘುವರಂ ಭೂಪಾಲಚೂड़ಾಮಣಿಮ್।।1।। ನಾನ್ಯಾ ಸ್ಪೃಹಾ ರಘುಪತೇ ಹೃದಯೇಽಸ್ಮದೀಯೇ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮಿ ಚ ಭವಾನಖಿಲಾನ್ತರಾತ್ಮಾ। ಭಕ್ತಿಂ ಪ್ರಯಚ್ಛ ರಘುಪುಙ್ಗವ ನಿರ್ಭರಾಂ ಮೇ ಕಾಮಾದಿದೋಷರಹಿತಂ ಕುರು ಮಾನಸಂ ಚ।।2।। ಅತುಲಿತಬಲಧಾಮಂ ಹೇಮಶೈಲಾಭದೇಹಂ ದನುಜವನಕೃಶಾನುಂ ಜ್ಞಾನಿನಾಮಗ್ರಗಣ್ಯಮ್। ಸಕಲಗುಣನಿಧಾನಂ ವಾನರಾಣಾಮಧೀಶಂ ರಘುಪತಿಪ್ರಿಯಭಕ್ತಂ ವಾತಜಾತಂ ನಮಾಮಿ।।3।। ಜಾಮವಂತ ಕೇ ಬಚನ ಸುಹಾಏ। ಸುನಿ ಹನುಮಂತ ಹೃದಯ ಅತಿ ಭಾಏ।। ತಬ ಲಗಿ ಮೋಹಿ ಪರಿಖೇಹು ತುಮ್ಹ ಭಾಈ। ಸಹಿ ದುಖ ಕಂದ ಮೂಲ ಫಲ ಖಾಈ।। ಜಬ ಲಗಿ ಆವೌಂ ಸೀತಹಿ ದೇಖೀ। ಹೋಇಹಿ ಕಾಜು ಮೋಹಿ ಹರಷ ಬಿಸೇಷೀ।। ಯಹ ಕಹಿ ನಾಇ ಸಬನ್ಹಿ ಕಹುँ ಮಾಥಾ। ಚಲೇಉ ಹರಷಿ ಹಿಯँ ಧರಿ ರಘುನಾಥಾ।। ಸಿಂಧು ತೀರ ಏಕ ಭೂಧರ ಸುಂದರ। ಕೌತುಕ ಕೂದಿ ಚढ़ೇಉ ತಾ ಊಪರ।। ಬಾರ ಬಾರ ರಘುಬೀರ ಸँಭಾರೀ। ತರಕೇಉ ಪವನತನಯ ಬಲ ಭಾರೀ।। ಜೇಹಿಂ ಗಿರಿ ಚರನ ದೇಇ ಹನುಮಂತಾ। ಚಲೇಉ ಸೋ ಗಾ ಪಾತಾಲ ತುರಂತಾ।। ಜಿಮಿ ಅಮೋಘ ರಘುಪತಿ ಕರ ಬಾನಾ। ಏಹೀ ಭಾँತಿ ಚಲೇಉ ಹನುಮಾನಾ।। ಜಲನಿಧಿ ರಘುಪತಿ ದೂತ ಬಿಚಾರೀ। ತೈಂ ಮೈನಾಕ ಹೋಹಿ ಶ್ರಮಹಾರೀ।। ದೋ0- ಹನೂಮಾನ ತೇಹಿ ಪರಸಾ ಕರ ಪುನಿ ಕೀನ್ಹ ಪ್ರನಾಮ। ರಾಮ ಕಾಜು ಕೀನ್ಹೇಂ ಬಿನು ಮೋಹಿ ಕಹಾँ ಬಿಶ್ರಾಮ।।1।। –*–*– ಜಾತ ಪವನಸುತ ದೇವನ್ಹ ದೇಖಾ। ಜಾನೈಂ ಕಹುँ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಸೇಷಾ।। ಸುರಸಾ ನಾಮ ಅಹಿನ್ಹ ಕೈ ಮಾತಾ। ಪಠಇನ್ಹಿ ಆಇ ಕಹೀ ತೇಹಿಂ ಬಾತಾ।। ಆಜು ಸುರನ್ಹ ಮೋಹಿ ದೀನ್ಹ ಅಹಾರಾ। ಸುನತ ಬಚನ ಕಹ ಪವನಕುಮಾರಾ।। ರಾಮ ಕಾಜು ಕರಿ ಫಿರಿ ಮೈಂ ಆವೌಂ। ಸೀತಾ ಕಇ ಸುಧಿ ಪ್ರಭುಹಿ ಸುನಾವೌಂ।। ತಬ ತವ ಬದನ ಪೈಠಿಹಉँ ಆಈ। ಸತ್ಯ ಕಹಉँ ಮೋಹಿ ಜಾನ ದೇ ಮಾಈ।। ಕಬನೇಹುँ ಜತನ ದೇಇ ನಹಿಂ ಜಾನಾ। ಗ್ರಸಸಿ ನ ಮೋಹಿ ಕಹೇಉ ಹನುಮಾನಾ।। ಜೋಜನ ಭರಿ ತೇಹಿಂ ಬದನು ಪಸಾರಾ। ಕಪಿ ತನು ಕೀನ್ಹ ದುಗುನ ಬಿಸ್ತಾರಾ।। ಸೋರಹ ಜೋಜನ ಮುಖ ತೇಹಿಂ ಠಯಊ। ತುರತ ಪವನಸುತ ಬತ್ತಿಸ ಭಯಊ।। ಜಸ ಜಸ ಸುರಸಾ ಬದನು ಬढ़ಾವಾ। ತಾಸು ದೂನ ಕಪಿ ರೂಪ ದೇಖಾವಾ।। ಸತ ಜೋಜನ ತೇಹಿಂ ಆನನ ಕೀನ್ಹಾ। ಅತಿ ಲಘು ರೂಪ ಪವನಸುತ ಲೀನ್ಹಾ।। ಬದನ ಪಇಠಿ ಪುನಿ ಬಾಹೇರ ಆವಾ। ಮಾಗಾ ಬಿದಾ ತಾಹಿ ಸಿರು ನಾವಾ।। ಮೋಹಿ ಸುರನ್ಹ ಜೇಹಿ ಲಾಗಿ ಪಠಾವಾ। ಬುಧಿ ಬಲ ಮರಮು ತೋರ ಮೈ ಪಾವಾ।। ದೋ0-ರಾಮ ಕಾಜು ಸಬು ಕರಿಹಹು ತುಮ್ಹ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ನಿಧಾನ। ಆಸಿಷ ದೇಹ ಗಈ ಸೋ ಹರಷಿ ಚಲೇಉ ಹನುಮಾನ।।2।। –*–*– ನಿಸಿಚರಿ ಏಕ ಸಿಂಧು ಮಹುँ ರಹಈ। ಕರಿ ಮಾಯಾ ನಭು ಕೇ ಖಗ ಗಹಈ।। ಜೀವ ಜಂತು ಜೇ ಗಗನ ಉड़ಾಹೀಂ। ಜಲ ಬಿಲೋಕಿ ತಿನ್ಹ ಕೈ ಪರಿಛಾಹೀಂ।। ಗಹಇ ಛಾಹँ ಸಕ ಸೋ ನ ಉड़ಾಈ। ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸದಾ ಗಗನಚರ ಖಾಈ।। ಸೋಇ ಛಲ ಹನೂಮಾನ ಕಹँ ಕೀನ್ಹಾ। ತಾಸು ಕಪಟು ಕಪಿ ತುರತಹಿಂ ಚೀನ್ಹಾ।। ತಾಹಿ ಮಾರಿ ಮಾರುತಸುತ ಬೀರಾ। ಬಾರಿಧಿ ಪಾರ ಗಯಉ ಮತಿಧೀರಾ।। ತಹಾँ ಜಾಇ ದೇಖೀ ಬನ ಸೋಭಾ। ಗುಂಜತ ಚಂಚರೀಕ ಮಧು ಲೋಭಾ।। ನಾನಾ ತರು ಫಲ ಫೂಲ ಸುಹಾಏ। ಖಗ ಮೃಗ ಬೃಂದ ದೇಖಿ ಮನ ಭಾಏ।। ಸೈಲ ಬಿಸಾಲ ದೇಖಿ ಏಕ ಆಗೇಂ। ತಾ ಪರ ಧಾಇ ಚಢೇಉ ಭಯ ತ್ಯಾಗೇಂ।। ಉಮಾ ನ ಕಛು ಕಪಿ ಕೈ ಅಧಿಕಾಈ। ಪ್ರಭು ಪ್ರತಾಪ ಜೋ ಕಾಲಹಿ ಖಾಈ।। ಗಿರಿ ಪರ ಚಢಿ ಲಂಕಾ ತೇಹಿಂ ದೇಖೀ। ಕಹಿ ನ ಜಾಇ ಅತಿ ದುರ್ಗ ಬಿಸೇಷೀ।। ಅತಿ ಉತಂಗ ಜಲನಿಧಿ ಚಹು ಪಾಸಾ। ಕನಕ ಕೋಟ ಕರ ಪರಮ ಪ್ರಕಾಸಾ।। ಛಂ=ಕನಕ ಕೋಟ ಬಿಚಿತ್ರ ಮನಿ ಕೃತ ಸುಂದರಾಯತನಾ ಘನಾ। ಚಉಹಟ್ಟ ಹಟ್ಟ ಸುಬಟ್ಟ ಬೀಥೀಂ ಚಾರು ಪುರ ಬಹು ಬಿಧಿ ಬನಾ।। ಗಜ ಬಾಜಿ ಖಚ್ಚರ ನಿಕರ ಪದಚರ ರಥ ಬರೂಥಿನ್ಹ ಕೋ ಗನೈ।। ಬಹುರೂಪ ನಿಸಿಚರ ಜೂಥ ಅತಿಬಲ ಸೇನ ಬರನತ ನಹಿಂ ಬನೈ।।1।। ಬನ ಬಾಗ ಉಪಬನ ಬಾಟಿಕಾ ಸರ ಕೂಪ ಬಾಪೀಂ ಸೋಹಹೀಂ। ನರ ನಾಗ ಸುರ ಗಂಧರ್ಬ ಕನ್ಯಾ ರೂಪ ಮುನಿ ಮನ ಮೋಹಹೀಂ।। ಕಹುँ ಮಾಲ ದೇಹ ಬಿಸಾಲ ಸೈಲ ಸಮಾನ ಅತಿಬಲ ಗರ್ಜಹೀಂ। ನಾನಾ ಅಖಾರೇನ್ಹ ಭಿರಹಿಂ ಬಹು ಬಿಧಿ ಏಕ ಏಕನ್ಹ ತರ್ಜಹೀಂ।।2।। ಕರಿ ಜತನ ಭಟ ಕೋಟಿನ್ಹ ಬಿಕಟ ತನ ನಗರ ಚಹುँ ದಿಸಿ ರಚ್ಛಹೀಂ। ಕಹುँ ಮಹಿಷ ಮಾನಷು ಧೇನು ಖರ ಅಜ ಖಲ ನಿಸಾಚರ ಭಚ್ಛಹೀಂ।। ಏಹಿ ಲಾಗಿ ತುಲಸೀದಾಸ ಇನ್ಹ ಕೀ ಕಥಾ ಕಛು ಏಕ ಹೈ ಕಹೀ। ರಘುಬೀರ ಸರ ತೀರಥ ಸರೀರನ್ಹಿ ತ್ಯಾಗಿ ಗತಿ ಪೈಹಹಿಂ ಸಹೀ।।3।। ದೋ0-ಪುರ ರಖವಾರೇ ದೇಖಿ ಬಹು ಕಪಿ ಮನ ಕೀನ್ಹ ಬಿಚಾರ। ಅತಿ ಲಘು ರೂಪ ಧರೌಂ ನಿಸಿ ನಗರ ಕರೌಂ ಪಇಸಾರ।।3।। –*–*– ಮಸಕ ಸಮಾನ ರೂಪ ಕಪಿ ಧರೀ। ಲಂಕಹಿ ಚಲೇಉ ಸುಮಿರಿ ನರಹರೀ।। ನಾಮ ಲಂಕಿನೀ ಏಕ ನಿಸಿಚರೀ। ಸೋ ಕಹ ಚಲೇಸಿ ಮೋಹಿ ನಿಂದರೀ।। ಜಾನೇಹಿ ನಹೀಂ ಮರಮು ಸಠ ಮೋರಾ। ಮೋರ ಅಹಾರ ಜಹಾँ ಲಗಿ ಚೋರಾ।। ಮುಠಿಕಾ ಏಕ ಮಹಾ ಕಪಿ ಹನೀ। ರುಧಿರ ಬಮತ ಧರನೀಂ ಢನಮನೀ।। ಪುನಿ ಸಂಭಾರಿ ಉಠಿ ಸೋ ಲಂಕಾ। ಜೋರಿ ಪಾನಿ ಕರ ಬಿನಯ ಸಂಸಕಾ।। ಜಬ ರಾವನಹಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಬರ ದೀನ್ಹಾ। ಚಲತ ಬಿರಂಚಿ ಕಹಾ ಮೋಹಿ ಚೀನ್ಹಾ।। ಬಿಕಲ ಹೋಸಿ ತೈಂ ಕಪಿ ಕೇಂ ಮಾರೇ। ತಬ ಜಾನೇಸು ನಿಸಿಚರ ಸಂಘಾರೇ।। ತಾತ ಮೋರ ಅತಿ ಪುನ್ಯ ಬಹೂತಾ। ದೇಖೇಉँ ನಯನ ರಾಮ ಕರ ದೂತಾ।। ದೋ0-ತಾತ ಸ್ವರ್ಗ ಅಪಬರ್ಗ ಸುಖ ಧರಿಅ ತುಲಾ ಏಕ ಅಂಗ। ತೂಲ ನ ತಾಹಿ ಸಕಲ ಮಿಲಿ ಜೋ ಸುಖ ಲವ ಸತಸಂಗ।।4।। –*–*– ಪ್ರಬಿಸಿ ನಗರ ಕೀಜೇ ಸಬ ಕಾಜಾ। ಹೃದಯँ ರಾಖಿ ಕೌಸಲಪುರ ರಾಜಾ।। ಗರಲ ಸುಧಾ ರಿಪು ಕರಹಿಂ ಮಿತಾಈ। ಗೋಪದ ಸಿಂಧು ಅನಲ ಸಿತಲಾಈ।। ಗರುड़ ಸುಮೇರು ರೇನೂ ಸಮ ತಾಹೀ। ರಾಮ ಕೃಪಾ ಕರಿ ಚಿತವಾ ಜಾಹೀ।। ಅತಿ ಲಘು ರೂಪ ಧರೇಉ ಹನುಮಾನಾ। ಪೈಠಾ ನಗರ ಸುಮಿರಿ ಭಗವಾನಾ।। ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ಪ್ರತಿ ಕರಿ ಸೋಧಾ। ದೇಖೇ ಜಹँ ತಹँ ಅಗನಿತ ಜೋಧಾ।। ಗಯಉ ದಸಾನನ ಮಂದಿರ ಮಾಹೀಂ। ಅತಿ ಬಿಚಿತ್ರ ಕಹಿ ಜಾತ ಸೋ ನಾಹೀಂ।। ಸಯನ ಕಿಏ ದೇಖಾ ಕಪಿ ತೇಹೀ। ಮಂದಿರ ಮಹುँ ನ ದೀಖಿ ಬೈದೇಹೀ।। ಭವನ ಏಕ ಪುನಿ ದೀಖ ಸುಹಾವಾ। ಹರಿ ಮಂದಿರ ತಹँ ಭಿನ್ನ ಬನಾವಾ।। ದೋ0-ರಾಮಾಯುಧ ಅಂಕಿತ ಗೃಹ ಸೋಭಾ ಬರನಿ ನ ಜಾಇ। ನವ ತುಲಸಿಕಾ ಬೃಂದ ತಹँ ದೇಖಿ ಹರಷಿ ಕಪಿರಾಇ।।5।। –*–*– ಲಂಕಾ ನಿಸಿಚರ ನಿಕರ ನಿವಾಸಾ। ಇಹಾँ ಕಹಾँ ಸಜ್ಜನ ಕರ ಬಾಸಾ।। ಮನ ಮಹುँ ತರಕ ಕರೈ ಕಪಿ ಲಾಗಾ। ತೇಹೀಂ ಸಮಯ ಬಿಭೀಷನು ಜಾಗಾ।। ರಾಮ ರಾಮ ತೇಹಿಂ ಸುಮಿರನ ಕೀನ್ಹಾ। ಹೃದಯँ ಹರಷ ಕಪಿ ಸಜ್ಜನ ಚೀನ್ಹಾ।। ಏಹಿ ಸನ ಹಠಿ ಕರಿಹಉँ ಪಹಿಚಾನೀ। ಸಾಧು ತೇ ಹೋಇ ನ ಕಾರಜ ಹಾನೀ।। ಬಿಪ್ರ ರುಪ ಧರಿ ಬಚನ ಸುನಾಏ। ಸುನತ ಬಿಭೀಷಣ ಉಠಿ ತಹँ ಆಏ।। ಕರಿ ಪ್ರನಾಮ ಪೂँಛೀ ಕುಸಲಾಈ। ಬಿಪ್ರ ಕಹಹು ನಿಜ ಕಥಾ ಬುಝಾಈ।। ಕೀ ತುಮ್ಹ ಹರಿ ದಾಸನ್ಹ ಮಹँ ಕೋಈ। ಮೋರೇಂ ಹೃದಯ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿ ಹೋಈ।। ಕೀ ತುಮ್ಹ ರಾಮು ದೀನ ಅನುರಾಗೀ। ಆಯಹು ಮೋಹಿ ಕರನ ಬड़ಭಾಗೀ।। ದೋ0-ತಬ ಹನುಮಂತ ಕಹೀ ಸಬ ರಾಮ ಕಥಾ ನಿಜ ನಾಮ। ಸುನತ ಜುಗಲ ತನ ಪುಲಕ ಮನ ಮಗನ ಸುಮಿರಿ ಗುನ ಗ್ರಾಮ।।6।। –*–*– ಸುನಹು ಪವನಸುತ ರಹನಿ ಹಮಾರೀ। ಜಿಮಿ ದಸನನ್ಹಿ ಮಹುँ ಜೀಭ ಬಿಚಾರೀ।। ತಾತ ಕಬಹುँ ಮೋಹಿ ಜಾನಿ ಅನಾಥಾ। ಕರಿಹಹಿಂ ಕೃಪಾ ಭಾನುಕುಲ ನಾಥಾ।। ತಾಮಸ ತನು ಕಛು ಸಾಧನ ನಾಹೀಂ। ಪ್ರೀತಿ ನ ಪದ ಸರೋಜ ಮನ ಮಾಹೀಂ।। ಅಬ ಮೋಹಿ ಭಾ ಭರೋಸ ಹನುಮಂತಾ। ಬಿನು ಹರಿಕೃಪಾ ಮಿಲಹಿಂ ನಹಿಂ ಸಂತಾ।। ಜೌ ರಘುಬೀರ ಅನುಗ್ರಹ ಕೀನ್ಹಾ। ತೌ ತುಮ್ಹ ಮೋಹಿ ದರಸು ಹಠಿ ದೀನ್ಹಾ।। ಸುನಹು ಬಿಭೀಷನ ಪ್ರಭು ಕೈ ರೀತೀ। ಕರಹಿಂ ಸದಾ ಸೇವಕ ಪರ ಪ್ರೀತೀ।। ಕಹಹು ಕವನ ಮೈಂ ಪರಮ ಕುಲೀನಾ। ಕಪಿ ಚಂಚಲ ಸಬಹೀಂ ಬಿಧಿ ಹೀನಾ।। ಪ್ರಾತ ಲೇಇ ಜೋ ನಾಮ ಹಮಾರಾ। ತೇಹಿ ದಿನ ತಾಹಿ ನ ಮಿಲೈ ಅಹಾರಾ।। ದೋ0-ಅಸ ಮೈಂ ಅಧಮ ಸಖಾ ಸುನು ಮೋಹೂ ಪರ ರಘುಬೀರ। ಕೀನ್ಹೀ ಕೃಪಾ ಸುಮಿರಿ ಗುನ ಭರೇ ಬಿಲೋಚನ ನೀರ।।7।। –*–*– ಜಾನತಹೂँ ಅಸ ಸ್ವಾಮಿ ಬಿಸಾರೀ। ಫಿರಹಿಂ ತೇ ಕಾಹೇ ನ ಹೋಹಿಂ ದುಖಾರೀ।। ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಕಹತ ರಾಮ ಗುನ ಗ್ರಾಮಾ। ಪಾವಾ ಅನಿರ್ಬಾಚ್ಯ ಬಿಶ್ರಾಮಾ।। ಪುನಿ ಸಬ ಕಥಾ ಬಿಭೀಷನ ಕಹೀ। ಜೇಹಿ ಬಿಧಿ ಜನಕಸುತಾ ತಹँ ರಹೀ।। ತಬ ಹನುಮಂತ ಕಹಾ ಸುನು ಭ್ರಾತಾ। ದೇಖೀ ಚಹಉँ ಜಾನಕೀ ಮಾತಾ।। ಜುಗುತಿ ಬಿಭೀಷನ ಸಕಲ ಸುನಾಈ। ಚಲೇಉ ಪವನಸುತ ಬಿದಾ ಕರಾಈ।। ಕರಿ ಸೋಇ ರೂಪ ಗಯಉ ಪುನಿ ತಹವಾँ। ಬನ ಅಸೋಕ ಸೀತಾ ರಹ ಜಹವಾँ।। ದೇಖಿ ಮನಹಿ ಮಹುँ ಕೀನ್ಹ ಪ್ರನಾಮಾ। ಬೈಠೇಹಿಂ ಬೀತಿ ಜಾತ ನಿಸಿ ಜಾಮಾ।। ಕೃಸ ತನ ಸೀಸ ಜಟಾ ಏಕ ಬೇನೀ। ಜಪತಿ ಹೃದಯँ ರಘುಪತಿ ಗುನ ಶ್ರೇನೀ।। ದೋ0-ನಿಜ ಪದ ನಯನ ದಿಏँ ಮನ ರಾಮ ಪದ ಕಮಲ ಲೀನ। ಪರಮ ದುಖೀ ಭಾ ಪವನಸುತ ದೇಖಿ ಜಾನಕೀ ದೀನ।।8।। –*–*– ತರು ಪಲ್ಲವ ಮಹುँ ರಹಾ ಲುಕಾಈ। ಕರಇ ಬಿಚಾರ ಕರೌಂ ಕಾ ಭಾಈ।। ತೇಹಿ ಅವಸರ ರಾವನು ತಹँ ಆವಾ। ಸಂಗ ನಾರಿ ಬಹು ಕಿಏँ ಬನಾವಾ।। ಬಹು ಬಿಧಿ ಖಲ ಸೀತಹಿ ಸಮುಝಾವಾ। ಸಾಮ ದಾನ ಭಯ ಭೇದ ದೇಖಾವಾ।। ಕಹ ರಾವನು ಸುನು ಸುಮುಖಿ ಸಯಾನೀ। ಮಂದೋದರೀ ಆದಿ ಸಬ ರಾನೀ।। ತವ ಅನುಚರೀಂ ಕರಉँ ಪನ ಮೋರಾ। ಏಕ ಬಾರ ಬಿಲೋಕು ಮಮ ಓರಾ।। ತೃನ ಧರಿ ಓಟ ಕಹತಿ ಬೈದೇಹೀ। ಸುಮಿರಿ ಅವಧಪತಿ ಪರಮ ಸನೇಹೀ।। ಸುನು ದಸಮುಖ ಖದ್ಯೋತ ಪ್ರಕಾಸಾ। ಕಬಹುँ ಕಿ ನಲಿನೀ ಕರಇ ಬಿಕಾಸಾ।। ಅಸ ಮನ ಸಮುಝು ಕಹತಿ ಜಾನಕೀ। ಖಲ ಸುಧಿ ನಹಿಂ ರಘುಬೀರ ಬಾನ ಕೀ।। ಸಠ ಸೂನೇ ಹರಿ ಆನೇಹಿ ಮೋಹಿ। ಅಧಮ ನಿಲಜ್ಜ ಲಾಜ ನಹಿಂ ತೋಹೀ।। ದೋ0- ಆಪುಹಿ ಸುನಿ ಖದ್ಯೋತ ಸಮ ರಾಮಹಿ ಭಾನು ಸಮಾನ। ಪರುಷ ಬಚನ ಸುನಿ ಕಾढ़ಿ ಅಸಿ ಬೋಲಾ ಅತಿ ಖಿಸಿಆನ।।9।। –*–*– ಸೀತಾ ತೈಂ ಮಮ ಕೃತ ಅಪಮಾನಾ। ಕಟಿಹಉँ ತವ ಸಿರ ಕಠಿನ ಕೃಪಾನಾ।। ನಾಹಿಂ ತ ಸಪದಿ ಮಾನು ಮಮ ಬಾನೀ। ಸುಮುಖಿ ಹೋತಿ ನ ತ ಜೀವನ ಹಾನೀ।। ಸ್ಯಾಮ ಸರೋಜ ದಾಮ ಸಮ ಸುಂದರ। ಪ್ರಭು ಭುಜ ಕರಿ ಕರ ಸಮ ದಸಕಂಧರ।। ಸೋ ಭುಜ ಕಂಠ ಕಿ ತವ ಅಸಿ ಘೋರಾ। ಸುನು ಸಠ ಅಸ ಪ್ರವಾನ ಪನ ಮೋರಾ।। ಚಂದ್ರಹಾಸ ಹರು ಮಮ ಪರಿತಾಪಂ। ರಘುಪತಿ ಬಿರಹ ಅನಲ ಸಂಜಾತಂ।। ಸೀತಲ ನಿಸಿತ ಬಹಸಿ ಬರ ಧಾರಾ। ಕಹ ಸೀತಾ ಹರು ಮಮ ದುಖ ಭಾರಾ।। ಸುನತ ಬಚನ ಪುನಿ ಮಾರನ ಧಾವಾ। ಮಯತನಯಾँ ಕಹಿ ನೀತಿ ಬುಝಾವಾ।। ಕಹೇಸಿ ಸಕಲ ನಿಸಿಚರಿನ್ಹ ಬೋಲಾಈ। ಸೀತಹಿ ಬಹು ಬಿಧಿ ತ್ರಾಸಹು ಜಾಈ।। ಮಾಸ ದಿವಸ ಮಹುँ ಕಹಾ ನ ಮಾನಾ। ತೌ ಮೈಂ ಮಾರಬಿ ಕಾढ़ಿ ಕೃಪಾನಾ।। ದೋ0-ಭವನ ಗಯಉ ದಸಕಂಧರ ಇಹಾँ ಪಿಸಾಚಿನಿ ಬೃಂದ। ಸೀತಹಿ ತ್ರಾಸ ದೇಖಾವಹಿ ಧರಹಿಂ ರೂಪ ಬಹು ಮಂದ।।10।। –*–*– ತ್ರಿಜಟಾ ನಾಮ ರಾಚ್ಛಸೀ ಏಕಾ। ರಾಮ ಚರನ ರತಿ ನಿಪುನ ಬಿಬೇಕಾ।। ಸಬನ್ಹೌ ಬೋಲಿ ಸುನಾಏಸಿ ಸಪನಾ। ಸೀತಹಿ ಸೇಇ ಕರಹು ಹಿತ ಅಪನಾ।। ಸಪನೇಂ ಬಾನರ ಲಂಕಾ ಜಾರೀ। ಜಾತುಧಾನ ಸೇನಾ ಸಬ ಮಾರೀ।। ಖರ ಆರೂढ़ ನಗನ ದಸಸೀಸಾ। ಮುಂಡಿತ ಸಿರ ಖಂಡಿತ ಭುಜ ಬೀಸಾ।। ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಸೋ ದಚ್ಛಿನ ದಿಸಿ ಜಾಈ। ಲಂಕಾ ಮನಹುँ ಬಿಭೀಷನ ಪಾಈ।। ನಗರ ಫಿರೀ ರಘುಬೀರ ದೋಹಾಈ। ತಬ ಪ್ರಭು ಸೀತಾ ಬೋಲಿ ಪಠಾಈ।। ಯಹ ಸಪನಾ ಮೇಂ ಕಹಉँ ಪುಕಾರೀ। ಹೋಇಹಿ ಸತ್ಯ ಗಏँ ದಿನ ಚಾರೀ।। ತಾಸು ಬಚನ ಸುನಿ ತೇ ಸಬ ಡರೀಂ। ಜನಕಸುತಾ ಕೇ ಚರನನ್ಹಿ ಪರೀಂ।। ದೋ0-ಜಹँ ತಹँ ಗಈಂ ಸಕಲ ತಬ ಸೀತಾ ಕರ ಮನ ಸೋಚ। ಮಾಸ ದಿವಸ ಬೀತೇಂ ಮೋಹಿ ಮಾರಿಹಿ ನಿಸಿಚರ ಪೋಚ।।11।। –*–*– ತ್ರಿಜಟಾ ಸನ ಬೋಲೀ ಕರ ಜೋರೀ। ಮಾತು ಬಿಪತಿ ಸಂಗಿನಿ ತೈಂ ಮೋರೀ।। ತಜೌಂ ದೇಹ ಕರು ಬೇಗಿ ಉಪಾಈ। ದುಸಹು ಬಿರಹು ಅಬ ನಹಿಂ ಸಹಿ ಜಾಈ।। ಆನಿ ಕಾಠ ರಚು ಚಿತಾ ಬನಾಈ। ಮಾತು ಅನಲ ಪುನಿ ದೇಹಿ ಲಗಾಈ।। ಸತ್ಯ ಕರಹಿ ಮಮ ಪ್ರೀತಿ ಸಯಾನೀ। ಸುನೈ ಕೋ ಶ್ರವನ ಸೂಲ ಸಮ ಬಾನೀ।। ಸುನತ ಬಚನ ಪದ ಗಹಿ ಸಮುಝಾಏಸಿ। ಪ್ರಭು ಪ್ರತಾಪ ಬಲ ಸುಜಸು ಸುನಾಏಸಿ।। ನಿಸಿ ನ ಅನಲ ಮಿಲ ಸುನು ಸುಕುಮಾರೀ। ಅಸ ಕಹಿ ಸೋ ನಿಜ ಭವನ ಸಿಧಾರೀ।। ಕಹ ಸೀತಾ ಬಿಧಿ ಭಾ ಪ್ರತಿಕೂಲಾ। ಮಿಲಹಿ ನ ಪಾವಕ ಮಿಟಿಹಿ ನ ಸೂಲಾ।। ದೇಖಿಅತ ಪ್ರಗಟ ಗಗನ ಅಂಗಾರಾ। ಅವನಿ ನ ಆವತ ಏಕಉ ತಾರಾ।। ಪಾವಕಮಯ ಸಸಿ ಸ್ತ್ರವತ ನ ಆಗೀ। ಮಾನಹುँ ಮೋಹಿ ಜಾನಿ ಹತಭಾಗೀ।। ಸುನಹಿ ಬಿನಯ ಮಮ ಬಿಟಪ ಅಸೋಕಾ। ಸತ್ಯ ನಾಮ ಕರು ಹರು ಮಮ ಸೋಕಾ।। ನೂತನ ಕಿಸಲಯ ಅನಲ ಸಮಾನಾ। ದೇಹಿ ಅಗಿನಿ ಜನಿ ಕರಹಿ ನಿದಾನಾ।। ದೇಖಿ ಪರಮ ಬಿರಹಾಕುಲ ಸೀತಾ। ಸೋ ಛನ ಕಪಿಹಿ ಕಲಪ ಸಮ ಬೀತಾ।। ಸೋ0-ಕಪಿ ಕರಿ ಹೃದಯँ ಬಿಚಾರ ದೀನ್ಹಿ ಮುದ್ರಿಕಾ ಡಾರೀ ತಬ। ಜನು ಅಸೋಕ ಅಂಗಾರ ದೀನ್ಹಿ ಹರಷಿ ಉಠಿ ಕರ ಗಹೇಉ।।12।। –*–*– ತಬ ದೇಖೀ ಮುದ್ರಿಕಾ ಮನೋಹರ। ರಾಮ ನಾಮ ಅಂಕಿತ ಅತಿ ಸುಂದರ।। ಚಕಿತ ಚಿತವ ಮುದರೀ ಪಹಿಚಾನೀ। ಹರಷ ಬಿಷಾದ ಹೃದಯँ ಅಕುಲಾನೀ।। ಜೀತಿ ಕೋ ಸಕಇ ಅಜಯ ರಘುರಾಈ। ಮಾಯಾ ತೇಂ ಅಸಿ ರಚಿ ನಹಿಂ ಜಾಈ।। ಸೀತಾ ಮನ ಬಿಚಾರ ಕರ ನಾನಾ। ಮಧುರ ಬಚನ ಬೋಲೇಉ ಹನುಮಾನಾ।। ರಾಮಚಂದ್ರ ಗುನ ಬರನೈಂ ಲಾಗಾ। ಸುನತಹಿಂ ಸೀತಾ ಕರ ದುಖ ಭಾಗಾ।। ಲಾಗೀಂ ಸುನೈಂ ಶ್ರವನ ಮನ ಲಾಈ। ಆದಿಹು ತೇಂ ಸಬ ಕಥಾ ಸುನಾಈ।। ಶ್ರವನಾಮೃತ ಜೇಹಿಂ ಕಥಾ ಸುಹಾಈ। ಕಹಿ ಸೋ ಪ್ರಗಟ ಹೋತಿ ಕಿನ ಭಾಈ।। ತಬ ಹನುಮಂತ ನಿಕಟ ಚಲಿ ಗಯಊ। ಫಿರಿ ಬೈಂಠೀಂ ಮನ ಬಿಸಮಯ ಭಯಊ।। ರಾಮ ದೂತ ಮೈಂ ಮಾತು ಜಾನಕೀ। ಸತ್ಯ ಸಪಥ ಕರುನಾನಿಧಾನ ಕೀ।। ಯಹ ಮುದ್ರಿಕಾ ಮಾತು ಮೈಂ ಆನೀ। ದೀನ್ಹಿ ರಾಮ ತುಮ್ಹ ಕಹँ ಸಹಿದಾನೀ।। ನರ ಬಾನರಹಿ ಸಂಗ ಕಹು ಕೈಸೇಂ। ಕಹಿ ಕಥಾ ಭಇ ಸಂಗತಿ ಜೈಸೇಂ।। ದೋ0-ಕಪಿ ಕೇ ಬಚನ ಸಪ್ರೇಮ ಸುನಿ ಉಪಜಾ ಮನ ಬಿಸ್ವಾಸ।। ಜಾನಾ ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಯಹ ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಕರ ದಾಸ।।13।। –*–*– ಹರಿಜನ ಜಾನಿ ಪ್ರೀತಿ ಅತಿ ಗಾढ़ೀ। ಸಜಲ ನಯನ ಪುಲಕಾವಲಿ ಬಾढ़ೀ।। ಬೂड़ತ ಬಿರಹ ಜಲಧಿ ಹನುಮಾನಾ। ಭಯಉ ತಾತ ಮೋಂ ಕಹುँ ಜಲಜಾನಾ।। ಅಬ ಕಹು ಕುಸಲ ಜಾಉँ ಬಲಿಹಾರೀ। ಅನುಜ ಸಹಿತ ಸುಖ ಭವನ ಖರಾರೀ।। ಕೋಮಲಚಿತ ಕೃಪಾಲ ರಘುರಾಈ। ಕಪಿ ಕೇಹಿ ಹೇತು ಧರೀ ನಿಠುರಾಈ।। ಸಹಜ ಬಾನಿ ಸೇವಕ ಸುಖ ದಾಯಕ। ಕಬಹುँಕ ಸುರತಿ ಕರತ ರಘುನಾಯಕ।। ಕಬಹುँ ನಯನ ಮಮ ಸೀತಲ ತಾತಾ। ಹೋಇಹಹಿ ನಿರಖಿ ಸ್ಯಾಮ ಮೃದು ಗಾತಾ।। ಬಚನು ನ ಆವ ನಯನ ಭರೇ ಬಾರೀ। ಅಹಹ ನಾಥ ಹೌಂ ನಿಪಟ ಬಿಸಾರೀ।। ದೇಖಿ ಪರಮ ಬಿರಹಾಕುಲ ಸೀತಾ। ಬೋಲಾ ಕಪಿ ಮೃದು ಬಚನ ಬಿನೀತಾ।। ಮಾತು ಕುಸಲ ಪ್ರಭು ಅನುಜ ಸಮೇತಾ। ತವ ದುಖ ದುಖೀ ಸುಕೃಪಾ ನಿಕೇತಾ।। ಜನಿ ಜನನೀ ಮಾನಹು ಜಿಯँ ಊನಾ। ತುಮ್ಹ ತೇ ಪ್ರೇಮು ರಾಮ ಕೇಂ ದೂನಾ।। ದೋ0-ರಘುಪತಿ ಕರ ಸಂದೇಸು ಅಬ ಸುನು ಜನನೀ ಧರಿ ಧೀರ। ಅಸ ಕಹಿ ಕಪಿ ಗದ ಗದ ಭಯಉ ಭರೇ ಬಿಲೋಚನ ನೀರ।।14।। –*–*– ಕಹೇಉ ರಾಮ ಬಿಯೋಗ ತವ ಸೀತಾ। ಮೋ ಕಹುँ ಸಕಲ ಭಏ ಬಿಪರೀತಾ।। ನವ ತರು ಕಿಸಲಯ ಮನಹುँ ಕೃಸಾನೂ। ಕಾಲನಿಸಾ ಸಮ ನಿಸಿ ಸಸಿ ಭಾನೂ।। ಕುಬಲಯ ಬಿಪಿನ ಕುಂತ ಬನ ಸರಿಸಾ। ಬಾರಿದ ತಪತ ತೇಲ ಜನು ಬರಿಸಾ।। ಜೇ ಹಿತ ರಹೇ ಕರತ ತೇಇ ಪೀರಾ। ಉರಗ ಸ್ವಾಸ ಸಮ ತ್ರಿಬಿಧ ಸಮೀರಾ।। ಕಹೇಹೂ ತೇಂ ಕಛು ದುಖ ಘಟಿ ಹೋಈ। ಕಾಹಿ ಕಹೌಂ ಯಹ ಜಾನ ನ ಕೋಈ।। ತತ್ವ ಪ್ರೇಮ ಕರ ಮಮ ಅರು ತೋರಾ। ಜಾನತ ಪ್ರಿಯಾ ಏಕು ಮನು ಮೋರಾ।। ಸೋ ಮನು ಸದಾ ರಹತ ತೋಹಿ ಪಾಹೀಂ। ಜಾನು ಪ್ರೀತಿ ರಸು ಏತೇನಹಿ ಮಾಹೀಂ।। ಪ್ರಭು ಸಂದೇಸು ಸುನತ ಬೈದೇಹೀ। ಮಗನ ಪ್ರೇಮ ತನ ಸುಧಿ ನಹಿಂ ತೇಹೀ।। ಕಹ ಕಪಿ ಹೃದಯँ ಧೀರ ಧರು ಮಾತಾ। ಸುಮಿರು ರಾಮ ಸೇವಕ ಸುಖದಾತಾ।। ಉರ ಆನಹು ರಘುಪತಿ ಪ್ರಭುತಾಈ। ಸುನಿ ಮಮ ಬಚನ ತಜಹು ಕದರಾಈ।। ದೋ0-ನಿಸಿಚರ ನಿಕರ ಪತಂಗ ಸಮ ರಘುಪತಿ ಬಾನ ಕೃಸಾನು। ಜನನೀ ಹೃದಯँ ಧೀರ ಧರು ಜರೇ ನಿಸಾಚರ ಜಾನು।।15।। –*–*– ಜೌಂ ರಘುಬೀರ ಹೋತಿ ಸುಧಿ ಪಾಈ। ಕರತೇ ನಹಿಂ ಬಿಲಂಬು ರಘುರಾಈ।। ರಾಮಬಾನ ರಬಿ ಉಏँ ಜಾನಕೀ। ತಮ ಬರೂಥ ಕಹँ ಜಾತುಧಾನ ಕೀ।। ಅಬಹಿಂ ಮಾತು ಮೈಂ ಜಾಉँ ಲವಾಈ। ಪ್ರಭು ಆಯಸು ನಹಿಂ ರಾಮ ದೋಹಾಈ।। ಕಛುಕ ದಿವಸ ಜನನೀ ಧರು ಧೀರಾ। ಕಪಿನ್ಹ ಸಹಿತ ಅಇಹಹಿಂ ರಘುಬೀರಾ।। ನಿಸಿಚರ ಮಾರಿ ತೋಹಿ ಲೈ ಜೈಹಹಿಂ। ತಿಹುँ ಪುರ ನಾರದಾದಿ ಜಸು ಗೈಹಹಿಂ।। ಹೈಂ ಸುತ ಕಪಿ ಸಬ ತುಮ್ಹಹಿ ಸಮಾನಾ। ಜಾತುಧಾನ ಅತಿ ಭಟ ಬಲವಾನಾ।। ಮೋರೇಂ ಹೃದಯ ಪರಮ ಸಂದೇಹಾ। ಸುನಿ ಕಪಿ ಪ್ರಗಟ ಕೀನ್ಹ ನಿಜ ದೇಹಾ।। ಕನಕ ಭೂಧರಾಕಾರ ಸರೀರಾ। ಸಮರ ಭಯಂಕರ ಅತಿಬಲ ಬೀರಾ।। ಸೀತಾ ಮನ ಭರೋಸ ತಬ ಭಯಊ। ಪುನಿ ಲಘು ರೂಪ ಪವನಸುತ ಲಯಊ।। ದೋ0-ಸುನು ಮಾತಾ ಸಾಖಾಮೃಗ ನಹಿಂ ಬಲ ಬುದ್ಧಿ ಬಿಸಾಲ। ಪ್ರಭು ಪ್ರತಾಪ ತೇಂ ಗರುड़ಹಿ ಖಾಇ ಪರಮ ಲಘು ಬ್ಯಾಲ।।16।। –*–*– ಮನ ಸಂತೋಷ ಸುನತ ಕಪಿ ಬಾನೀ। ಭಗತಿ ಪ್ರತಾಪ ತೇಜ ಬಲ ಸಾನೀ।। ಆಸಿಷ ದೀನ್ಹಿ ರಾಮಪ್ರಿಯ ಜಾನಾ। ಹೋಹು ತಾತ ಬಲ ಸೀಲ ನಿಧಾನಾ।। ಅಜರ ಅಮರ ಗುನನಿಧಿ ಸುತ ಹೋಹೂ। ಕರಹುँ ಬಹುತ ರಘುನಾಯಕ ಛೋಹೂ।। ಕರಹುँ ಕೃಪಾ ಪ್ರಭು ಅಸ ಸುನಿ ಕಾನಾ। ನಿರ್ಭರ ಪ್ರೇಮ ಮಗನ ಹನುಮಾನಾ।। ಬಾರ ಬಾರ ನಾಏಸಿ ಪದ ಸೀಸಾ। ಬೋಲಾ ಬಚನ ಜೋರಿ ಕರ ಕೀಸಾ।। ಅಬ ಕೃತಕೃತ್ಯ ಭಯಉँ ಮೈಂ ಮಾತಾ। ಆಸಿಷ ತವ ಅಮೋಘ ಬಿಖ್ಯಾತಾ।। ಸುನಹು ಮಾತು ಮೋಹಿ ಅತಿಸಯ ಭೂಖಾ। ಲಾಗಿ ದೇಖಿ ಸುಂದರ ಫಲ ರೂಖಾ।। ಸುನು ಸುತ ಕರಹಿಂ ಬಿಪಿನ ರಖವಾರೀ। ಪರಮ ಸುಭಟ ರಜನೀಚರ ಭಾರೀ।। ತಿನ್ಹ ಕರ ಭಯ ಮಾತಾ ಮೋಹಿ ನಾಹೀಂ। ಜೌಂ ತುಮ್ಹ ಸುಖ ಮಾನಹು ಮನ ಮಾಹೀಂ।। ದೋ0-ದೇಖಿ ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ನಿಪುನ ಕಪಿ ಕಹೇಉ ಜಾನಕೀಂ ಜಾಹು। ರಘುಪತಿ ಚರನ ಹೃದಯँ ಧರಿ ತಾತ ಮಧುರ ಫಲ ಖಾಹು।।17।। –*–*– ಚಲೇಉ ನಾಇ ಸಿರು ಪೈಠೇಉ ಬಾಗಾ। ಫಲ ಖಾಏಸಿ ತರು ತೋರೈಂ ಲಾಗಾ।। ರಹೇ ತಹಾँ ಬಹು ಭಟ ರಖವಾರೇ। ಕಛು ಮಾರೇಸಿ ಕಛು ಜಾಇ ಪುಕಾರೇ।। ನಾಥ ಏಕ ಆವಾ ಕಪಿ ಭಾರೀ। ತೇಹಿಂ ಅಸೋಕ ಬಾಟಿಕಾ ಉಜಾರೀ।। ಖಾಏಸಿ ಫಲ ಅರು ಬಿಟಪ ಉಪಾರೇ। ರಚ್ಛಕ ಮರ್ದಿ ಮರ್ದಿ ಮಹಿ ಡಾರೇ।। ಸುನಿ ರಾವನ ಪಠಏ ಭಟ ನಾನಾ। ತಿನ್ಹಹಿ ದೇಖಿ ಗರ್ಜೇಉ ಹನುಮಾನಾ।। ಸಬ ರಜನೀಚರ ಕಪಿ ಸಂಘಾರೇ। ಗಏ ಪುಕಾರತ ಕಛು ಅಧಮಾರೇ।। ಪುನಿ ಪಠಯಉ ತೇಹಿಂ ಅಚ್ಛಕುಮಾರಾ। ಚಲಾ ಸಂಗ ಲೈ ಸುಭಟ ಅಪಾರಾ।। ಆವತ ದೇಖಿ ಬಿಟಪ ಗಹಿ ತರ್ಜಾ। ತಾಹಿ ನಿಪಾತಿ ಮಹಾಧುನಿ ಗರ್ಜಾ।। ದೋ0-ಕಛು ಮಾರೇಸಿ ಕಛು ಮರ್ದೇಸಿ ಕಛು ಮಿಲಏಸಿ ಧರಿ ಧೂರಿ। ಕಛು ಪುನಿ ಜಾಇ ಪುಕಾರೇ ಪ್ರಭು ಮರ್ಕಟ ಬಲ ಭೂರಿ।।18।। –*–*– ಸುನಿ ಸುತ ಬಧ ಲಂಕೇಸ ರಿಸಾನಾ। ಪಠಏಸಿ ಮೇಘನಾದ ಬಲವಾನಾ।। ಮಾರಸಿ ಜನಿ ಸುತ ಬಾಂಧೇಸು ತಾಹೀ। ದೇಖಿಅ ಕಪಿಹಿ ಕಹಾँ ಕರ ಆಹೀ।। ಚಲಾ ಇಂದ್ರಜಿತ ಅತುಲಿತ ಜೋಧಾ। ಬಂಧು ನಿಧನ ಸುನಿ ಉಪಜಾ ಕ್ರೋಧಾ।। ಕಪಿ ದೇಖಾ ದಾರುನ ಭಟ ಆವಾ। ಕಟಕಟಾಇ ಗರ್ಜಾ ಅರು ಧಾವಾ।। ಅತಿ ಬಿಸಾಲ ತರು ಏಕ ಉಪಾರಾ। ಬಿರಥ ಕೀನ್ಹ ಲಂಕೇಸ ಕುಮಾರಾ।। ರಹೇ ಮಹಾಭಟ ತಾಕೇ ಸಂಗಾ। ಗಹಿ ಗಹಿ ಕಪಿ ಮರ್ದಇ ನಿಜ ಅಂಗಾ।। ತಿನ್ಹಹಿ ನಿಪಾತಿ ತಾಹಿ ಸನ ಬಾಜಾ। ಭಿರೇ ಜುಗಲ ಮಾನಹುँ ಗಜರಾಜಾ। ಮುಠಿಕಾ ಮಾರಿ ಚढ़ಾ ತರು ಜಾಈ। ತಾಹಿ ಏಕ ಛನ ಮುರುಛಾ ಆಈ।। ಉಠಿ ಬಹೋರಿ ಕೀನ್ಹಿಸಿ ಬಹು ಮಾಯಾ। ಜೀತಿ ನ ಜಾಇ ಪ್ರಭಂಜನ ಜಾಯಾ।। ದೋ0-ಬ್ರಹ್ಮ ಅಸ್ತ್ರ ತೇಹಿಂ ಸಾँಧಾ ಕಪಿ ಮನ ಕೀನ್ಹ ಬಿಚಾರ। ಜೌಂ ನ ಬ್ರಹ್ಮಸರ ಮಾನಉँ ಮಹಿಮಾ ಮಿಟಇ ಅಪಾರ।।19।। –*–*– ಬ್ರಹ್ಮಬಾನ ಕಪಿ ಕಹುँ ತೇಹಿ ಮಾರಾ। ಪರತಿಹುँ ಬಾರ ಕಟಕು ಸಂಘಾರಾ।। ತೇಹಿ ದೇಖಾ ಕಪಿ ಮುರುಛಿತ ಭಯಊ। ನಾಗಪಾಸ ಬಾँಧೇಸಿ ಲೈ ಗಯಊ।। ಜಾಸು ನಾಮ ಜಪಿ ಸುನಹು ಭವಾನೀ। ಭವ ಬಂಧನ ಕಾಟಹಿಂ ನರ ಗ್ಯಾನೀ।। ತಾಸು ದೂತ ಕಿ ಬಂಧ ತರು ಆವಾ। ಪ್ರಭು ಕಾರಜ ಲಗಿ ಕಪಿಹಿಂ ಬँಧಾವಾ।। ಕಪಿ ಬಂಧನ ಸುನಿ ನಿಸಿಚರ ಧಾಏ। ಕೌತುಕ ಲಾಗಿ ಸಭಾँ ಸಬ ಆಏ।। ದಸಮುಖ ಸಭಾ ದೀಖಿ ಕಪಿ ಜಾಈ। ಕಹಿ ನ ಜಾಇ ಕಛು ಅತಿ ಪ್ರಭುತಾಈ।। ಕರ ಜೋರೇಂ ಸುರ ದಿಸಿಪ ಬಿನೀತಾ। ಭೃಕುಟಿ ಬಿಲೋಕತ ಸಕಲ ಸಭೀತಾ।। ದೇಖಿ ಪ್ರತಾಪ ನ ಕಪಿ ಮನ ಸಂಕಾ। ಜಿಮಿ ಅಹಿಗನ ಮಹುँ ಗರುड़ ಅಸಂಕಾ।। ದೋ0-ಕಪಿಹಿ ಬಿಲೋಕಿ ದಸಾನನ ಬಿಹಸಾ ಕಹಿ ದುರ್ಬಾದ। ಸುತ ಬಧ ಸುರತಿ ಕೀನ್ಹಿ ಪುನಿ ಉಪಜಾ ಹೃದಯँ ಬಿಷಾದ।।20।। –*–*– ಕಹ ಲಂಕೇಸ ಕವನ ತೈಂ ಕೀಸಾ। ಕೇಹಿಂ ಕೇ ಬಲ ಘಾಲೇಹಿ ಬನ ಖೀಸಾ।। ಕೀ ಧೌಂ ಶ್ರವನ ಸುನೇಹಿ ನಹಿಂ ಮೋಹೀ। ದೇಖಉँ ಅತಿ ಅಸಂಕ ಸಠ ತೋಹೀ।। ಮಾರೇ ನಿಸಿಚರ ಕೇಹಿಂ ಅಪರಾಧಾ। ಕಹು ಸಠ ತೋಹಿ ನ ಪ್ರಾನ ಕಇ ಬಾಧಾ।। ಸುನ ರಾವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ನಿಕಾಯಾ। ಪಾಇ ಜಾಸು ಬಲ ಬಿರಚಿತ ಮಾಯಾ।। ಜಾಕೇಂ ಬಲ ಬಿರಂಚಿ ಹರಿ ಈಸಾ। ಪಾಲತ ಸೃಜತ ಹರತ ದಸಸೀಸಾ। ಜಾ ಬಲ ಸೀಸ ಧರತ ಸಹಸಾನನ। ಅಂಡಕೋಸ ಸಮೇತ ಗಿರಿ ಕಾನನ।। ಧರಇ ಜೋ ಬಿಬಿಧ ದೇಹ ಸುರತ್ರಾತಾ। ತುಮ್ಹ ತೇ ಸಠನ್ಹ ಸಿಖಾವನು ದಾತಾ। ಹರ ಕೋದಂಡ ಕಠಿನ ಜೇಹಿ ಭಂಜಾ। ತೇಹಿ ಸಮೇತ ನೃಪ ದಲ ಮದ ಗಂಜಾ।। ಖರ ದೂಷನ ತ್ರಿಸಿರಾ ಅರು ಬಾಲೀ। ಬಧೇ ಸಕಲ ಅತುಲಿತ ಬಲಸಾಲೀ।। ದೋ0-ಜಾಕೇ ಬಲ ಲವಲೇಸ ತೇಂ ಜಿತೇಹು ಚರಾಚರ ಝಾರಿ। ತಾಸು ದೂತ ಮೈಂ ಜಾ ಕರಿ ಹರಿ ಆನೇಹು ಪ್ರಿಯ ನಾರಿ।।21।। –*–*– ಜಾನಉँ ಮೈಂ ತುಮ್ಹಾರಿ ಪ್ರಭುತಾಈ। ಸಹಸಬಾಹು ಸನ ಪರೀ ಲರಾಈ।। ಸಮರ ಬಾಲಿ ಸನ ಕರಿ ಜಸು ಪಾವಾ। ಸುನಿ ಕಪಿ ಬಚನ ಬಿಹಸಿ ಬಿಹರಾವಾ।। ಖಾಯಉँ ಫಲ ಪ್ರಭು ಲಾಗೀ ಭೂँಖಾ। ಕಪಿ ಸುಭಾವ ತೇಂ ತೋರೇಉँ ರೂಖಾ।। ಸಬ ಕೇಂ ದೇಹ ಪರಮ ಪ್ರಿಯ ಸ್ವಾಮೀ। ಮಾರಹಿಂ ಮೋಹಿ ಕುಮಾರಗ ಗಾಮೀ।। ಜಿನ್ಹ ಮೋಹಿ ಮಾರಾ ತೇ ಮೈಂ ಮಾರೇ। ತೇಹಿ ಪರ ಬಾँಧೇಉ ತನಯँ ತುಮ್ಹಾರೇ।। ಮೋಹಿ ನ ಕಛು ಬಾँಧೇ ಕಇ ಲಾಜಾ। ಕೀನ್ಹ ಚಹಉँ ನಿಜ ಪ್ರಭು ಕರ ಕಾಜಾ।। ಬಿನತೀ ಕರಉँ ಜೋರಿ ಕರ ರಾವನ। ಸುನಹು ಮಾನ ತಜಿ ಮೋರ ಸಿಖಾವನ।। ದೇಖಹು ತುಮ್ಹ ನಿಜ ಕುಲಹಿ ಬಿಚಾರೀ। ಭ್ರಮ ತಜಿ ಭಜಹು ಭಗತ ಭಯ ಹಾರೀ।। ಜಾಕೇಂ ಡರ ಅತಿ ಕಾಲ ಡೇರಾಈ। ಜೋ ಸುರ ಅಸುರ ಚರಾಚರ ಖಾಈ।। ತಾಸೋಂ ಬಯರು ಕಬಹುँ ನಹಿಂ ಕೀಜೈ। ಮೋರೇ ಕಹೇಂ ಜಾನಕೀ ದೀಜೈ।। ದೋ0-ಪ್ರನತಪಾಲ ರಘುನಾಯಕ ಕರುನಾ ಸಿಂಧು ಖರಾರಿ। ಗಏँ ಸರನ ಪ್ರಭು ರಾಖಿಹೈಂ ತವ ಅಪರಾಧ ಬಿಸಾರಿ।।22।। –*–*– ರಾಮ ಚರನ ಪಂಕಜ ಉರ ಧರಹೂ। ಲಂಕಾ ಅಚಲ ರಾಜ ತುಮ್ಹ ಕರಹೂ।। ರಿಷಿ ಪುಲಿಸ್ತ ಜಸು ಬಿಮಲ ಮಂಯಕಾ। ತೇಹಿ ಸಸಿ ಮಹುँ ಜನಿ ಹೋಹು ಕಲಂಕಾ।। ರಾಮ ನಾಮ ಬಿನು ಗಿರಾ ನ ಸೋಹಾ। ದೇಖು ಬಿಚಾರಿ ತ್ಯಾಗಿ ಮದ ಮೋಹಾ।। ಬಸನ ಹೀನ ನಹಿಂ ಸೋಹ ಸುರಾರೀ। ಸಬ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತ ಬರ ನಾರೀ।। ರಾಮ ಬಿಮುಖ ಸಂಪತಿ ಪ್ರಭುತಾಈ। ಜಾಇ ರಹೀ ಪಾಈ ಬಿನು ಪಾಈ।। ಸಜಲ ಮೂಲ ಜಿನ್ಹ ಸರಿತನ್ಹ ನಾಹೀಂ। ಬರಷಿ ಗಏ ಪುನಿ ತಬಹಿಂ ಸುಖಾಹೀಂ।। ಸುನು ದಸಕಂಠ ಕಹಉँ ಪನ ರೋಪೀ। ಬಿಮುಖ ರಾಮ ತ್ರಾತಾ ನಹಿಂ ಕೋಪೀ।। ಸಂಕರ ಸಹಸ ಬಿಷ್ನು ಅಜ ತೋಹೀ। ಸಕಹಿಂ ನ ರಾಖಿ ರಾಮ ಕರ ದ್ರೋಹೀ।। ದೋ0-ಮೋಹಮೂಲ ಬಹು ಸೂಲ ಪ್ರದ ತ್ಯಾಗಹು ತಮ ಅಭಿಮಾನ। ಭಜಹು ರಾಮ ರಘುನಾಯಕ ಕೃಪಾ ಸಿಂಧು ಭಗವಾನ।।23।। –*–*– ಜದಪಿ ಕಹಿ ಕಪಿ ಅತಿ ಹಿತ ಬಾನೀ। ಭಗತಿ ಬಿಬೇಕ ಬಿರತಿ ನಯ ಸಾನೀ।। ಬೋಲಾ ಬಿಹಸಿ ಮಹಾ ಅಭಿಮಾನೀ। ಮಿಲಾ ಹಮಹಿ ಕಪಿ ಗುರ ಬड़ ಗ್ಯಾನೀ।। ಮೃತ್ಯು ನಿಕಟ ಆಈ ಖಲ ತೋಹೀ। ಲಾಗೇಸಿ ಅಧಮ ಸಿಖಾವನ ಮೋಹೀ।। ಉಲಟಾ ಹೋಇಹಿ ಕಹ ಹನುಮಾನಾ। ಮತಿಭ್ರಮ ತೋರ ಪ್ರಗಟ ಮೈಂ ಜಾನಾ।। ಸುನಿ ಕಪಿ ಬಚನ ಬಹುತ ಖಿಸಿಆನಾ। ಬೇಗಿ ನ ಹರಹುँ ಮೂढ़ ಕರ ಪ್ರಾನಾ।। ಸುನತ ನಿಸಾಚರ ಮಾರನ ಧಾಏ। ಸಚಿವನ್ಹ ಸಹಿತ ಬಿಭೀಷನು ಆಏ। ನಾಇ ಸೀಸ ಕರಿ ಬಿನಯ ಬಹೂತಾ। ನೀತಿ ಬಿರೋಧ ನ ಮಾರಿಅ ದೂತಾ।। ಆನ ದಂಡ ಕಛು ಕರಿಅ ಗೋಸಾँಈ। ಸಬಹೀಂ ಕಹಾ ಮಂತ್ರ ಭಲ ಭಾಈ।। ಸುನತ ಬಿಹಸಿ ಬೋಲಾ ದಸಕಂಧರ। ಅಂಗ ಭಂಗ ಕರಿ ಪಠಇಅ ಬಂದರ।। ದೋ-ಕಪಿ ಕೇಂ ಮಮತಾ ಪೂँಛ ಪರ ಸಬಹಿ ಕಹಉँ ಸಮುಝಾಇ। ತೇಲ ಬೋರಿ ಪಟ ಬಾँಧಿ ಪುನಿ ಪಾವಕ ದೇಹು ಲಗಾಇ।।24।। –*–*– ಪೂँಛಹೀನ ಬಾನರ ತಹँ ಜಾಇಹಿ। ತಬ ಸಠ ನಿಜ ನಾಥಹಿ ಲಇ ಆಇಹಿ।। ಜಿನ್ಹ ಕೈ ಕೀನ್ಹಸಿ ಬಹುತ ಬड़ಾಈ। ದೇಖೇಉँûಮೈಂ ತಿನ್ಹ ಕೈ ಪ್ರಭುತಾಈ।। ಬಚನ ಸುನತ ಕಪಿ ಮನ ಮುಸುಕಾನಾ। ಭಇ ಸಹಾಯ ಸಾರದ ಮೈಂ ಜಾನಾ।। ಜಾತುಧಾನ ಸುನಿ ರಾವನ ಬಚನಾ। ಲಾಗೇ ರಚೈಂ ಮೂढ़ ಸೋಇ ರಚನಾ।। ರಹಾ ನ ನಗರ ಬಸನ ಘೃತ ತೇಲಾ। ಬಾढ़ೀ ಪೂँಛ ಕೀನ್ಹ ಕಪಿ ಖೇಲಾ।। ಕೌತುಕ ಕಹँ ಆಏ ಪುರಬಾಸೀ। ಮಾರಹಿಂ ಚರನ ಕರಹಿಂ ಬಹು ಹಾँಸೀ।। ಬಾಜಹಿಂ ಢೋಲ ದೇಹಿಂ ಸಬ ತಾರೀ। ನಗರ ಫೇರಿ ಪುನಿ ಪೂँಛ ಪ್ರಜಾರೀ।। ಪಾವಕ ಜರತ ದೇಖಿ ಹನುಮಂತಾ। ಭಯಉ ಪರಮ ಲಘು ರುಪ ತುರಂತಾ।। ನಿಬುಕಿ ಚढ़ೇಉ ಕಪಿ ಕನಕ ಅಟಾರೀಂ। ಭಈ ಸಭೀತ ನಿಸಾಚರ ನಾರೀಂ।। ದೋ0-ಹರಿ ಪ್ರೇರಿತ ತೇಹಿ ಅವಸರ ಚಲೇ ಮರುತ ಉನಚಾಸ। ಅಟ್ಟಹಾಸ ಕರಿ ಗರ್ಜಾ ಕಪಿ ಬढ़ಿ ಲಾಗ ಅಕಾಸ।।25।। –*–*– ದೇಹ ಬಿಸಾಲ ಪರಮ ಹರುಆಈ। ಮಂದಿರ ತೇಂ ಮಂದಿರ ಚढ़ ಧಾಈ।। ಜರಇ ನಗರ ಭಾ ಲೋಗ ಬಿಹಾಲಾ। ಝಪಟ ಲಪಟ ಬಹು ಕೋಟಿ ಕರಾಲಾ।। ತಾತ ಮಾತು ಹಾ ಸುನಿಅ ಪುಕಾರಾ। ಏಹಿ ಅವಸರ ಕೋ ಹಮಹಿ ಉಬಾರಾ।। ಹಮ ಜೋ ಕಹಾ ಯಹ ಕಪಿ ನಹಿಂ ಹೋಈ। ಬಾನರ ರೂಪ ಧರೇಂ ಸುರ ಕೋಈ।। ಸಾಧು ಅವಗ್ಯಾ ಕರ ಫಲು ಐಸಾ। ಜರಇ ನಗರ ಅನಾಥ ಕರ ಜೈಸಾ।। ಜಾರಾ ನಗರು ನಿಮಿಷ ಏಕ ಮಾಹೀಂ। ಏಕ ಬಿಭೀಷನ ಕರ ಗೃಹ ನಾಹೀಂ।। ತಾ ಕರ ದೂತ ಅನಲ ಜೇಹಿಂ ಸಿರಿಜಾ। ಜರಾ ನ ಸೋ ತೇಹಿ ಕಾರನ ಗಿರಿಜಾ।। ಉಲಟಿ ಪಲಟಿ ಲಂಕಾ ಸಬ ಜಾರೀ। ಕೂದಿ ಪರಾ ಪುನಿ ಸಿಂಧು ಮಝಾರೀ।। ದೋ0-ಪೂँಛ ಬುಝಾಇ ಖೋಇ ಶ್ರಮ ಧರಿ ಲಘು ರೂಪ ಬಹೋರಿ। ಜನಕಸುತಾ ಕೇ ಆಗೇಂ ಠಾढ़ ಭಯಉ ಕರ ಜೋರಿ।।26।। –*–*– ಮಾತು ಮೋಹಿ ದೀಜೇ ಕಛು ಚೀನ್ಹಾ। ಜೈಸೇಂ ರಘುನಾಯಕ ಮೋಹಿ ದೀನ್ಹಾ।। ಚೂड़ಾಮನಿ ಉತಾರಿ ತಬ ದಯಊ। ಹರಷ ಸಮೇತ ಪವನಸುತ ಲಯಊ।। ಕಹೇಹು ತಾತ ಅಸ ಮೋರ ಪ್ರನಾಮಾ। ಸಬ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಭು ಪೂರನಕಾಮಾ।। ದೀನ ದಯಾಲ ಬಿರಿದು ಸಂಭಾರೀ। ಹರಹು ನಾಥ ಮಮ ಸಂಕಟ ಭಾರೀ।। ತಾತ ಸಕ್ರಸುತ ಕಥಾ ಸುನಾಏಹು। ಬಾನ ಪ್ರತಾಪ ಪ್ರಭುಹಿ ಸಮುಝಾಏಹು।। ಮಾಸ ದಿವಸ ಮಹುँ ನಾಥು ನ ಆವಾ। ತೌ ಪುನಿ ಮೋಹಿ ಜಿಅತ ನಹಿಂ ಪಾವಾ।। ಕಹು ಕಪಿ ಕೇಹಿ ಬಿಧಿ ರಾಖೌಂ ಪ್ರಾನಾ। ತುಮ್ಹಹೂ ತಾತ ಕಹತ ಅಬ ಜಾನಾ।। ತೋಹಿ ದೇಖಿ ಸೀತಲಿ ಭಇ ಛಾತೀ। ಪುನಿ ಮೋ ಕಹುँ ಸೋಇ ದಿನು ಸೋ ರಾತೀ।। ದೋ0-ಜನಕಸುತಹಿ ಸಮುಝಾಇ ಕರಿ ಬಹು ಬಿಧಿ ಧೀರಜು ದೀನ್ಹ। ಚರನ ಕಮಲ ಸಿರು ನಾಇ ಕಪಿ ಗವನು ರಾಮ ಪಹಿಂ ಕೀನ್ಹ।।27।। –*–*– ಚಲತ ಮಹಾಧುನಿ ಗರ್ಜೇಸಿ ಭಾರೀ। ಗರ್ಭ ಸ್ತ್ರವಹಿಂ ಸುನಿ ನಿಸಿಚರ ನಾರೀ।। ನಾಘಿ ಸಿಂಧು ಏಹಿ ಪಾರಹಿ ಆವಾ। ಸಬದ ಕಿಲಕಿಲಾ ಕಪಿನ್ಹ ಸುನಾವಾ।। ಹರಷೇ ಸಬ ಬಿಲೋಕಿ ಹನುಮಾನಾ। ನೂತನ ಜನ್ಮ ಕಪಿನ್ಹ ತಬ ಜಾನಾ।। ಮುಖ ಪ್ರಸನ್ನ ತನ ತೇಜ ಬಿರಾಜಾ। ಕೀನ್ಹೇಸಿ ರಾಮಚನ್ದ್ರ ಕರ ಕಾಜಾ।। ಮಿಲೇ ಸಕಲ ಅತಿ ಭಏ ಸುಖಾರೀ। ತಲಫತ ಮೀನ ಪಾವ ಜಿಮಿ ಬಾರೀ।। ಚಲೇ ಹರಷಿ ರಘುನಾಯಕ ಪಾಸಾ। ಪೂँಛತ ಕಹತ ನವಲ ಇತಿಹಾಸಾ।। ತಬ ಮಧುಬನ ಭೀತರ ಸಬ ಆಏ। ಅಂಗದ ಸಂಮತ ಮಧು ಫಲ ಖಾಏ।। ರಖವಾರೇ ಜಬ ಬರಜನ ಲಾಗೇ। ಮುಷ್ಟಿ ಪ್ರಹಾರ ಹನತ ಸಬ ಭಾಗೇ।। ದೋ0-ಜಾಇ ಪುಕಾರೇ ತೇ ಸಬ ಬನ ಉಜಾರ ಜುಬರಾಜ। ಸುನಿ ಸುಗ್ರೀವ ಹರಷ ಕಪಿ ಕರಿ ಆಏ ಪ್ರಭು ಕಾಜ।।28।। –*–*– ಜೌಂ ನ ಹೋತಿ ಸೀತಾ ಸುಧಿ ಪಾಈ। ಮಧುಬನ ಕೇ ಫಲ ಸಕಹಿಂ ಕಿ ಖಾಈ।। ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಮನ ಬಿಚಾರ ಕರ ರಾಜಾ। ಆಇ ಗಏ ಕಪಿ ಸಹಿತ ಸಮಾಜಾ।। ಆಇ ಸಬನ್ಹಿ ನಾವಾ ಪದ ಸೀಸಾ। ಮಿಲೇಉ ಸಬನ್ಹಿ ಅತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಪೀಸಾ।। ಪೂँಛೀ ಕುಸಲ ಕುಸಲ ಪದ ದೇಖೀ। ರಾಮ ಕೃಪಾँ ಭಾ ಕಾಜು ಬಿಸೇಷೀ।। ನಾಥ ಕಾಜು ಕೀನ್ಹೇಉ ಹನುಮಾನಾ। ರಾಖೇ ಸಕಲ ಕಪಿನ್ಹ ಕೇ ಪ್ರಾನಾ।। ಸುನಿ ಸುಗ್ರೀವ ಬಹುರಿ ತೇಹಿ ಮಿಲೇಊ। ಕಪಿನ್ಹ ಸಹಿತ ರಘುಪತಿ ಪಹಿಂ ಚಲೇಊ। ರಾಮ ಕಪಿನ್ಹ ಜಬ ಆವತ ದೇಖಾ। ಕಿಏँ ಕಾಜು ಮನ ಹರಷ ಬಿಸೇಷಾ।। ಫಟಿಕ ಸಿಲಾ ಬೈಠೇ ದ್ವೌ ಭಾಈ। ಪರೇ ಸಕಲ ಕಪಿ ಚರನನ್ಹಿ ಜಾಈ।। ದೋ0-ಪ್ರೀತಿ ಸಹಿತ ಸಬ ಭೇಟೇ ರಘುಪತಿ ಕರುನಾ ಪುಂಜ। ಪೂँಛೀ ಕುಸಲ ನಾಥ ಅಬ ಕುಸಲ ದೇಖಿ ಪದ ಕಂಜ।।29।। –*–*– ಜಾಮವಂತ ಕಹ ಸುನು ರಘುರಾಯಾ। ಜಾ ಪರ ನಾಥ ಕರಹು ತುಮ್ಹ ದಾಯಾ।। ತಾಹಿ ಸದಾ ಸುಭ ಕುಸಲ ನಿರಂತರ। ಸುರ ನರ ಮುನಿ ಪ್ರಸನ್ನ ತಾ ಊಪರ।। ಸೋಇ ಬಿಜಈ ಬಿನಈ ಗುನ ಸಾಗರ। ತಾಸು ಸುಜಸು ತ್ರೇಲೋಕ ಉಜಾಗರ।। ಪ್ರಭು ಕೀಂ ಕೃಪಾ ಭಯಉ ಸಬು ಕಾಜೂ। ಜನ್ಮ ಹಮಾರ ಸುಫಲ ಭಾ ಆಜೂ।। ನಾಥ ಪವನಸುತ ಕೀನ್ಹಿ ಜೋ ಕರನೀ। ಸಹಸಹುँ ಮುಖ ನ ಜಾಇ ಸೋ ಬರನೀ।। ಪವನತನಯ ಕೇ ಚರಿತ ಸುಹಾಏ। ಜಾಮವಂತ ರಘುಪತಿಹಿ ಸುನಾಏ।। ಸುನತ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಮನ ಅತಿ ಭಾಏ। ಪುನಿ ಹನುಮಾನ ಹರಷಿ ಹಿಯँ ಲಾಏ।। ಕಹಹು ತಾತ ಕೇಹಿ ಭಾँತಿ ಜಾನಕೀ। ರಹತಿ ಕರತಿ ರಚ್ಛಾ ಸ್ವಪ್ರಾನ ಕೀ।। ದೋ0-ನಾಮ ಪಾಹರು ದಿವಸ ನಿಸಿ ಧ್ಯಾನ ತುಮ್ಹಾರ ಕಪಾಟ। ಲೋಚನ ನಿಜ ಪದ ಜಂತ್ರಿತ ಜಾಹಿಂ ಪ್ರಾನ ಕೇಹಿಂ ಬಾಟ।।30।। –*–*– ಚಲತ ಮೋಹಿ ಚೂड़ಾಮನಿ ದೀನ್ಹೀ। ರಘುಪತಿ ಹೃದಯँ ಲಾಇ ಸೋಇ ಲೀನ್ಹೀ।। ನಾಥ ಜುಗಲ ಲೋಚನ ಭರಿ ಬಾರೀ। ಬಚನ ಕಹೇ ಕಛು ಜನಕಕುಮಾರೀ।। ಅನುಜ ಸಮೇತ ಗಹೇಹು ಪ್ರಭು ಚರನಾ। ದೀನ ಬಂಧು ಪ್ರನತಾರತಿ ಹರನಾ।। ಮನ ಕ್ರಮ ಬಚನ ಚರನ ಅನುರಾಗೀ। ಕೇಹಿ ಅಪರಾಧ ನಾಥ ಹೌಂ ತ್ಯಾಗೀ।। ಅವಗುನ ಏಕ ಮೋರ ಮೈಂ ಮಾನಾ। ಬಿಛುರತ ಪ್ರಾನ ನ ಕೀನ್ಹ ಪಯಾನಾ।। ನಾಥ ಸೋ ನಯನನ್ಹಿ ಕೋ ಅಪರಾಧಾ। ನಿಸರತ ಪ್ರಾನ ಕರಿಹಿಂ ಹಠಿ ಬಾಧಾ।। ಬಿರಹ ಅಗಿನಿ ತನು ತೂಲ ಸಮೀರಾ। ಸ್ವಾಸ ಜರಇ ಛನ ಮಾಹಿಂ ಸರೀರಾ।। ನಯನ ಸ್ತ್ರವಹಿ ಜಲು ನಿಜ ಹಿತ ಲಾಗೀ। ಜರೈಂ ನ ಪಾವ ದೇಹ ಬಿರಹಾಗೀ। ಸೀತಾ ಕೇ ಅತಿ ಬಿಪತಿ ಬಿಸಾಲಾ। ಬಿನಹಿಂ ಕಹೇಂ ಭಲಿ ದೀನದಯಾಲಾ।। ದೋ0-ನಿಮಿಷ ನಿಮಿಷ ಕರುನಾನಿಧಿ ಜಾಹಿಂ ಕಲಪ ಸಮ ಬೀತಿ। ಬೇಗಿ ಚಲಿಯ ಪ್ರಭು ಆನಿಅ ಭುಜ ಬಲ ಖಲ ದಲ ಜೀತಿ।।31।। –*–*– ಸುನಿ ಸೀತಾ ದುಖ ಪ್ರಭು ಸುಖ ಅಯನಾ। ಭರಿ ಆಏ ಜಲ ರಾಜಿವ ನಯನಾ।। ಬಚನ ಕಾँಯ ಮನ ಮಮ ಗತಿ ಜಾಹೀ। ಸಪನೇಹುँ ಬೂಝಿಅ ಬಿಪತಿ ಕಿ ತಾಹೀ।। ಕಹ ಹನುಮಂತ ಬಿಪತಿ ಪ್ರಭು ಸೋಈ। ಜಬ ತವ ಸುಮಿರನ ಭಜನ ನ ಹೋಈ।। ಕೇತಿಕ ಬಾತ ಪ್ರಭು ಜಾತುಧಾನ ಕೀ। ರಿಪುಹಿ ಜೀತಿ ಆನಿಬೀ ಜಾನಕೀ।। ಸುನು ಕಪಿ ತೋಹಿ ಸಮಾನ ಉಪಕಾರೀ। ನಹಿಂ ಕೋಉ ಸುರ ನರ ಮುನಿ ತನುಧಾರೀ।। ಪ್ರತಿ ಉಪಕಾರ ಕರೌಂ ಕಾ ತೋರಾ। ಸನಮುಖ ಹೋಇ ನ ಸಕತ ಮನ ಮೋರಾ।। ಸುನು ಸುತ ಉರಿನ ಮೈಂ ನಾಹೀಂ। ದೇಖೇಉँ ಕರಿ ಬಿಚಾರ ಮನ ಮಾಹೀಂ।। ಪುನಿ ಪುನಿ ಕಪಿಹಿ ಚಿತವ ಸುರತ್ರಾತಾ। ಲೋಚನ ನೀರ ಪುಲಕ ಅತಿ ಗಾತಾ।। ದೋ0-ಸುನಿ ಪ್ರಭು ಬಚನ ಬಿಲೋಕಿ ಮುಖ ಗಾತ ಹರಷಿ ಹನುಮಂತ। ಚರನ ಪರೇಉ ಪ್ರೇಮಾಕುಲ ತ್ರಾಹಿ ತ್ರಾಹಿ ಭಗವಂತ।।32।। –*–*– ಬಾರ ಬಾರ ಪ್ರಭು ಚಹಇ ಉಠಾವಾ। ಪ್ರೇಮ ಮಗನ ತೇಹಿ ಉಠಬ ನ ಭಾವಾ।। ಪ್ರಭು ಕರ ಪಂಕಜ ಕಪಿ ಕೇಂ ಸೀಸಾ। ಸುಮಿರಿ ಸೋ ದಸಾ ಮಗನ ಗೌರೀಸಾ।। ಸಾವಧಾನ ಮನ ಕರಿ ಪುನಿ ಸಂಕರ। ಲಾಗೇ ಕಹನ ಕಥಾ ಅತಿ ಸುಂದರ।। ಕಪಿ ಉಠಾಇ ಪ್ರಭು ಹೃದಯँ ಲಗಾವಾ। ಕರ ಗಹಿ ಪರಮ ನಿಕಟ ಬೈಠಾವಾ।। ಕಹು ಕಪಿ ರಾವನ ಪಾಲಿತ ಲಂಕಾ। ಕೇಹಿ ಬಿಧಿ ದಹೇಉ ದುರ್ಗ ಅತಿ ಬಂಕಾ।। ಪ್ರಭು ಪ್ರಸನ್ನ ಜಾನಾ ಹನುಮಾನಾ। ಬೋಲಾ ಬಚನ ಬಿಗತ ಅಭಿಮಾನಾ।। ಸಾಖಾಮೃಗ ಕೇ ಬड़ಿ ಮನುಸಾಈ। ಸಾಖಾ ತೇಂ ಸಾಖಾ ಪರ ಜಾಈ।। ನಾಘಿ ಸಿಂಧು ಹಾಟಕಪುರ ಜಾರಾ। ನಿಸಿಚರ ಗನ ಬಿಧಿ ಬಿಪಿನ ಉಜಾರಾ। ಸೋ ಸಬ ತವ ಪ್ರತಾಪ ರಘುರಾಈ। ನಾಥ ನ ಕಛೂ ಮೋರಿ ಪ್ರಭುತಾಈ।। ದೋ0- ತಾ ಕಹುँ ಪ್ರಭು ಕಛು ಅಗಮ ನಹಿಂ ಜಾ ಪರ ತುಮ್ಹ ಅನುಕುಲ। ತಬ ಪ್ರಭಾವँ ಬड़ವಾನಲಹಿಂ ಜಾರಿ ಸಕಇ ಖಲು ತೂಲ।।33।। –*–*– ನಾಥ ಭಗತಿ ಅತಿ ಸುಖದಾಯನೀ। ದೇಹು ಕೃಪಾ ಕರಿ ಅನಪಾಯನೀ।। ಸುನಿ ಪ್ರಭು ಪರಮ ಸರಲ ಕಪಿ ಬಾನೀ। ಏವಮಸ್ತು ತಬ ಕಹೇಉ ಭವಾನೀ।। ಉಮಾ ರಾಮ ಸುಭಾಉ ಜೇಹಿಂ ಜಾನಾ। ತಾಹಿ ಭಜನು ತಜಿ ಭಾವ ನ ಆನಾ।। ಯಹ ಸಂವಾದ ಜಾಸು ಉರ ಆವಾ। ರಘುಪತಿ ಚರನ ಭಗತಿ ಸೋಇ ಪಾವಾ।। ಸುನಿ ಪ್ರಭು ಬಚನ ಕಹಹಿಂ ಕಪಿಬೃಂದಾ। ಜಯ ಜಯ ಜಯ ಕೃಪಾಲ ಸುಖಕಂದಾ।। ತಬ ರಘುಪತಿ ಕಪಿಪತಿಹಿ ಬೋಲಾವಾ। ಕಹಾ ಚಲೈಂ ಕರ ಕರಹು ಬನಾವಾ।। ಅಬ ಬಿಲಂಬು ಕೇಹಿ ಕಾರನ ಕೀಜೇ। ತುರತ ಕಪಿನ್ಹ ಕಹುँ ಆಯಸು ದೀಜೇ।। ಕೌತುಕ ದೇಖಿ ಸುಮನ ಬಹು ಬರಷೀ। ನಭ ತೇಂ ಭವನ ಚಲೇ ಸುರ ಹರಷೀ।। ದೋ0-ಕಪಿಪತಿ ಬೇಗಿ ಬೋಲಾಏ ಆಏ ಜೂಥಪ ಜೂಥ। ನಾನಾ ಬರನ ಅತುಲ ಬಲ ಬಾನರ ಭಾಲು ಬರೂಥ।।34।। –*–*– ಪ್ರಭು ಪದ ಪಂಕಜ ನಾವಹಿಂ ಸೀಸಾ। ಗರಜಹಿಂ ಭಾಲು ಮಹಾಬಲ ಕೀಸಾ।। ದೇಖೀ ರಾಮ ಸಕಲ ಕಪಿ ಸೇನಾ। ಚಿತಇ ಕೃಪಾ ಕರಿ ರಾಜಿವ ನೈನಾ।। ರಾಮ ಕೃಪಾ ಬಲ ಪಾಇ ಕಪಿಂದಾ। ಭಏ ಪಚ್ಛಜುತ ಮನಹುँ ಗಿರಿಂದಾ।। ಹರಷಿ ರಾಮ ತಬ ಕೀನ್ಹ ಪಯಾನಾ। ಸಗುನ ಭಏ ಸುಂದರ ಸುಭ ನಾನಾ।। ಜಾಸು ಸಕಲ ಮಂಗಲಮಯ ಕೀತೀ। ತಾಸು ಪಯಾನ ಸಗುನ ಯಹ ನೀತೀ।। ಪ್ರಭು ಪಯಾನ ಜಾನಾ ಬೈದೇಹೀಂ। ಫರಕಿ ಬಾಮ ಅँಗ ಜನು ಕಹಿ ದೇಹೀಂ।। ಜೋಇ ಜೋಇ ಸಗುನ ಜಾನಕಿಹಿ ಹೋಈ। ಅಸಗುನ ಭಯಉ ರಾವನಹಿ ಸೋಈ।। ಚಲಾ ಕಟಕು ಕೋ ಬರನೈಂ ಪಾರಾ। ಗರ್ಜಹಿ ಬಾನರ ಭಾಲು ಅಪಾರಾ।। ನಖ ಆಯುಧ ಗಿರಿ ಪಾದಪಧಾರೀ। ಚಲೇ ಗಗನ ಮಹಿ ಇಚ್ಛಾಚಾರೀ।। ಕೇಹರಿನಾದ ಭಾಲು ಕಪಿ ಕರಹೀಂ। ಡಗಮಗಾಹಿಂ ದಿಗ್ಗಜ ಚಿಕ್ಕರಹೀಂ।। ಛಂ0-ಚಿಕ್ಕರಹಿಂ ದಿಗ್ಗಜ ಡೋಲ ಮಹಿ ಗಿರಿ ಲೋಲ ಸಾಗರ ಖರಭರೇ। ಮನ ಹರಷ ಸಭ ಗಂಧರ್ಬ ಸುರ ಮುನಿ ನಾಗ ಕಿನ್ನರ ದುಖ ಟರೇ।। ಕಟಕಟಹಿಂ ಮರ್ಕಟ ಬಿಕಟ ಭಟ ಬಹು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿನ್ಹ ಧಾವಹೀಂ। ಜಯ ರಾಮ ಪ್ರಬಲ ಪ್ರತಾಪ ಕೋಸಲನಾಥ ಗುನ ಗನ ಗಾವಹೀಂ।।1।। ಸಹಿ ಸಕ ನ ಭಾರ ಉದಾರ ಅಹಿಪತಿ ಬಾರ ಬಾರಹಿಂ ಮೋಹಈ। ಗಹ ದಸನ ಪುನಿ ಪುನಿ ಕಮಠ ಪೃಷ್ಟ ಕಠೋರ ಸೋ ಕಿಮಿ ಸೋಹಈ।। ರಘುಬೀರ ರುಚಿರ ಪ್ರಯಾನ ಪ್ರಸ್ಥಿತಿ ಜಾನಿ ಪರಮ ಸುಹಾವನೀ। ಜನು ಕಮಠ ಖರ್ಪರ ಸರ್ಪರಾಜ ಸೋ ಲಿಖತ ಅಬಿಚಲ ಪಾವನೀ।।2।। ದೋ0-ಏಹಿ ಬಿಧಿ ಜಾಇ ಕೃಪಾನಿಧಿ ಉತರೇ ಸಾಗರ ತೀರ। ಜಹँ ತಹँ ಲಾಗೇ ಖಾನ ಫಲ ಭಾಲು ಬಿಪುಲ ಕಪಿ ಬೀರ।।35।। –*–*– ಉಹಾँ ನಿಸಾಚರ ರಹಹಿಂ ಸಸಂಕಾ। ಜಬ ತೇ ಜಾರಿ ಗಯಉ ಕಪಿ ಲಂಕಾ।। ನಿಜ ನಿಜ ಗೃಹँ ಸಬ ಕರಹಿಂ ಬಿಚಾರಾ। ನಹಿಂ ನಿಸಿಚರ ಕುಲ ಕೇರ ಉಬಾರಾ।। ಜಾಸು ದೂತ ಬಲ ಬರನಿ ನ ಜಾಈ। ತೇಹಿ ಆಏँ ಪುರ ಕವನ ಭಲಾಈ।। ದೂತನ್ಹಿ ಸನ ಸುನಿ ಪುರಜನ ಬಾನೀ। ಮಂದೋದರೀ ಅಧಿಕ ಅಕುಲಾನೀ।। ರಹಸಿ ಜೋರಿ ಕರ ಪತಿ ಪಗ ಲಾಗೀ। ಬೋಲೀ ಬಚನ ನೀತಿ ರಸ ಪಾಗೀ।। ಕಂತ ಕರಷ ಹರಿ ಸನ ಪರಿಹರಹೂ। ಮೋರ ಕಹಾ ಅತಿ ಹಿತ ಹಿಯँ ಧರಹು।। ಸಮುಝತ ಜಾಸು ದೂತ ಕಇ ಕರನೀ। ಸ್ತ್ರವಹೀಂ ಗರ್ಭ ರಜನೀಚರ ಧರನೀ।। ತಾಸು ನಾರಿ ನಿಜ ಸಚಿವ ಬೋಲಾಈ। ಪಠವಹು ಕಂತ ಜೋ ಚಹಹು ಭಲಾಈ।। ತಬ ಕುಲ ಕಮಲ ಬಿಪಿನ ದುಖದಾಈ। ಸೀತಾ ಸೀತ ನಿಸಾ ಸಮ ಆಈ।। ಸುನಹು ನಾಥ ಸೀತಾ ಬಿನು ದೀನ್ಹೇಂ। ಹಿತ ನ ತುಮ್ಹಾರ ಸಂಭು ಅಜ ಕೀನ್ಹೇಂ।। ದೋ0–ರಾಮ ಬಾನ ಅಹಿ ಗನ ಸರಿಸ ನಿಕರ ನಿಸಾಚರ ಭೇಕ। ಜಬ ಲಗಿ ಗ್ರಸತ ನ ತಬ ಲಗಿ ಜತನು ಕರಹು ತಜಿ ಟೇಕ।।36।। –*–*– ಶ್ರವನ ಸುನೀ ಸಠ ತಾ ಕರಿ ಬಾನೀ। ಬಿಹಸಾ ಜಗತ ಬಿದಿತ ಅಭಿಮಾನೀ।। ಸಭಯ ಸುಭಾಉ ನಾರಿ ಕರ ಸಾಚಾ। ಮಂಗಲ ಮಹುँ ಭಯ ಮನ ಅತಿ ಕಾಚಾ।। ಜೌಂ ಆವಇ ಮರ್ಕಟ ಕಟಕಾಈ। ಜಿಅಹಿಂ ಬಿಚಾರೇ ನಿಸಿಚರ ಖಾಈ।। ಕಂಪಹಿಂ ಲೋಕಪ ಜಾಕೀ ತ್ರಾಸಾ। ತಾಸು ನಾರಿ ಸಭೀತ ಬड़ಿ ಹಾಸಾ।। ಅಸ ಕಹಿ ಬಿಹಸಿ ತಾಹಿ ಉರ ಲಾಈ। ಚಲೇಉ ಸಭಾँ ಮಮತಾ ಅಧಿಕಾಈ।। ಮಂದೋದರೀ ಹೃದಯँ ಕರ ಚಿಂತಾ। ಭಯಉ ಕಂತ ಪರ ಬಿಧಿ ಬಿಪರೀತಾ।। ಬೈಠೇಉ ಸಭಾँ ಖಬರಿ ಅಸಿ ಪಾಈ। ಸಿಂಧು ಪಾರ ಸೇನಾ ಸಬ ಆಈ।। ಬೂಝೇಸಿ ಸಚಿವ ಉಚಿತ ಮತ ಕಹಹೂ। ತೇ ಸಬ ಹँಸೇ ಮಷ್ಟ ಕರಿ ರಹಹೂ।। ಜಿತೇಹು ಸುರಾಸುರ ತಬ ಶ್ರಮ ನಾಹೀಂ। ನರ ಬಾನರ ಕೇಹಿ ಲೇಖೇ ಮಾಹೀ।। ದೋ0-ಸಚಿವ ಬೈದ ಗುರ ತೀನಿ ಜೌಂ ಪ್ರಿಯ ಬೋಲಹಿಂ ಭಯ ಆಸ। ರಾಜ ಧರ್ಮ ತನ ತೀನಿ ಕರ ಹೋಇ ಬೇಗಿಹೀಂ ನಾಸ।।37।। –*–*– ಸೋಇ ರಾವನ ಕಹುँ ಬನಿ ಸಹಾಈ। ಅಸ್ತುತಿ ಕರಹಿಂ ಸುನಾಇ ಸುನಾಈ।। ಅವಸರ ಜಾನಿ ಬಿಭೀಷನು ಆವಾ। ಭ್ರಾತಾ ಚರನ ಸೀಸು ತೇಹಿಂ ನಾವಾ।। ಪುನಿ ಸಿರು ನಾಇ ಬೈಠ ನಿಜ ಆಸನ। ಬೋಲಾ ಬಚನ ಪಾಇ ಅನುಸಾಸನ।। ಜೌ ಕೃಪಾಲ ಪೂँಛಿಹು ಮೋಹಿ ಬಾತಾ। ಮತಿ ಅನುರುಪ ಕಹಉँ ಹಿತ ತಾತಾ।। ಜೋ ಆಪನ ಚಾಹೈ ಕಲ್ಯಾನಾ। ಸುಜಸು ಸುಮತಿ ಸುಭ ಗತಿ ಸುಖ ನಾನಾ।। ಸೋ ಪರನಾರಿ ಲಿಲಾರ ಗೋಸಾಈಂ। ತಜಉ ಚಉಥಿ ಕೇ ಚಂದ ಕಿ ನಾಈ।। ಚೌದಹ ಭುವನ ಏಕ ಪತಿ ಹೋಈ। ಭೂತದ್ರೋಹ ತಿಷ್ಟಇ ನಹಿಂ ಸೋಈ।। ಗುನ ಸಾಗರ ನಾಗರ ನರ ಜೋಊ। ಅಲಪ ಲೋಭ ಭಲ ಕಹಇ ನ ಕೋಊ।। ದೋ0- ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಲೋಭ ಸಬ ನಾಥ ನರಕ ಕೇ ಪಂಥ। ಸಬ ಪರಿಹರಿ ರಘುಬೀರಹಿ ಭಜಹು ಭಜಹಿಂ ಜೇಹಿ ಸಂತ।।38।। –*–*– ತಾತ ರಾಮ ನಹಿಂ ನರ ಭೂಪಾಲಾ। ಭುವನೇಸ್ವರ ಕಾಲಹು ಕರ ಕಾಲಾ।। ಬ್ರಹ್ಮ ಅನಾಮಯ ಅಜ ಭಗವಂತಾ। ಬ್ಯಾಪಕ ಅಜಿತ ಅನಾದಿ ಅನಂತಾ।। ಗೋ ದ್ವಿಜ ಧೇನು ದೇವ ಹಿತಕಾರೀ। ಕೃಪಾಸಿಂಧು ಮಾನುಷ ತನುಧಾರೀ।। ಜನ ರಂಜನ ಭಂಜನ ಖಲ ಬ್ರಾತಾ। ಬೇದ ಧರ್ಮ ರಚ್ಛಕ ಸುನು ಭ್ರಾತಾ।। ತಾಹಿ ಬಯರು ತಜಿ ನಾಇಅ ಮಾಥಾ। ಪ್ರನತಾರತಿ ಭಂಜನ ರಘುನಾಥಾ।। ದೇಹು ನಾಥ ಪ್ರಭು ಕಹುँ ಬೈದೇಹೀ। ಭಜಹು ರಾಮ ಬಿನು ಹೇತು ಸನೇಹೀ।। ಸರನ ಗಏँ ಪ್ರಭು ತಾಹು ನ ತ್ಯಾಗಾ। ಬಿಸ್ವ ದ್ರೋಹ ಕೃತ ಅಘ ಜೇಹಿ ಲಾಗಾ।। ಜಾಸು ನಾಮ ತ್ರಯ ತಾಪ ನಸಾವನ। ಸೋಇ ಪ್ರಭು ಪ್ರಗಟ ಸಮುಝು ಜಿಯँ ರಾವನ।। ದೋ0-ಬಾರ ಬಾರ ಪದ ಲಾಗಉँ ಬಿನಯ ಕರಉँ ದಸಸೀಸ। ಪರಿಹರಿ ಮಾನ ಮೋಹ ಮದ ಭಜಹು ಕೋಸಲಾಧೀಸ।।39(ಕ)।। ಮುನಿ ಪುಲಸ್ತಿ ನಿಜ ಸಿಷ್ಯ ಸನ ಕಹಿ ಪಠಈ ಯಹ ಬಾತ। ತುರತ ಸೋ ಮೈಂ ಪ್ರಭು ಸನ ಕಹೀ ಪಾಇ ಸುಅವಸರು ತಾತ।।39(ಖ)।। –*–*– ಮಾಲ್ಯವಂತ ಅತಿ ಸಚಿವ ಸಯಾನಾ। ತಾಸು ಬಚನ ಸುನಿ ಅತಿ ಸುಖ ಮಾನಾ।। ತಾತ ಅನುಜ ತವ ನೀತಿ ಬಿಭೂಷನ। ಸೋ ಉರ ಧರಹು ಜೋ ಕಹತ ಬಿಭೀಷನ।। ರಿಪು ಉತಕರಷ ಕಹತ ಸಠ ದೋಊ। ದೂರಿ ನ ಕರಹು ಇಹಾँ ಹಇ ಕೋಊ।। ಮಾಲ್ಯವಂತ ಗೃಹ ಗಯಉ ಬಹೋರೀ। ಕಹಇ ಬಿಭೀಷನು ಪುನಿ ಕರ ಜೋರೀ।। ಸುಮತಿ ಕುಮತಿ ಸಬ ಕೇಂ ಉರ ರಹಹೀಂ। ನಾಥ ಪುರಾನ ನಿಗಮ ಅಸ ಕಹಹೀಂ।। ಜಹಾँ ಸುಮತಿ ತಹँ ಸಂಪತಿ ನಾನಾ। ಜಹಾँ ಕುಮತಿ ತಹँ ಬಿಪತಿ ನಿದಾನಾ।। ತವ ಉರ ಕುಮತಿ ಬಸೀ ಬಿಪರೀತಾ। ಹಿತ ಅನಹಿತ ಮಾನಹು ರಿಪು ಪ್ರೀತಾ।। ಕಾಲರಾತಿ ನಿಸಿಚರ ಕುಲ ಕೇರೀ। ತೇಹಿ ಸೀತಾ ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಘನೇರೀ।। ದೋ0-ತಾತ ಚರನ ಗಹಿ ಮಾಗಉँ ರಾಖಹು ಮೋರ ದುಲಾರ। ಸೀತ ದೇಹು ರಾಮ ಕಹುँ ಅಹಿತ ನ ಹೋಇ ತುಮ್ಹಾರ।।40।। –*–*– ಬುಧ ಪುರಾನ ಶ್ರುತಿ ಸಂಮತ ಬಾನೀ। ಕಹೀ ಬಿಭೀಷನ ನೀತಿ ಬಖಾನೀ।। ಸುನತ ದಸಾನನ ಉಠಾ ರಿಸಾಈ। ಖಲ ತೋಹಿ ನಿಕಟ ಮುತ್ಯು ಅಬ ಆಈ।। ಜಿಅಸಿ ಸದಾ ಸಠ ಮೋರ ಜಿಆವಾ। ರಿಪು ಕರ ಪಚ್ಛ ಮೂढ़ ತೋಹಿ ಭಾವಾ।। ಕಹಸಿ ನ ಖಲ ಅಸ ಕೋ ಜಗ ಮಾಹೀಂ। ಭುಜ ಬಲ ಜಾಹಿ ಜಿತಾ ಮೈಂ ನಾಹೀ।। ಮಮ ಪುರ ಬಸಿ ತಪಸಿನ್ಹ ಪರ ಪ್ರೀತೀ। ಸಠ ಮಿಲು ಜಾಇ ತಿನ್ಹಹಿ ಕಹು ನೀತೀ।। ಅಸ ಕಹಿ ಕೀನ್ಹೇಸಿ ಚರನ ಪ್ರಹಾರಾ। ಅನುಜ ಗಹೇ ಪದ ಬಾರಹಿಂ ಬಾರಾ।। ಉಮಾ ಸಂತ ಕಇ ಇಹಇ ಬड़ಾಈ। ಮಂದ ಕರತ ಜೋ ಕರಇ ಭಲಾಈ।। ತುಮ್ಹ ಪಿತು ಸರಿಸ ಭಲೇಹಿಂ ಮೋಹಿ ಮಾರಾ। ರಾಮು ಭಜೇಂ ಹಿತ ನಾಥ ತುಮ್ಹಾರಾ।। ಸಚಿವ ಸಂಗ ಲೈ ನಭ ಪಥ ಗಯಊ। ಸಬಹಿ ಸುನಾಇ ಕಹತ ಅಸ ಭಯಊ।। ದೋ0=ರಾಮು ಸತ್ಯಸಂಕಲ್ಪ ಪ್ರಭು ಸಭಾ ಕಾಲಬಸ ತೋರಿ। ಮೈ ರಘುಬೀರ ಸರನ ಅಬ ಜಾಉँ ದೇಹು ಜನಿ ಖೋರಿ।।41।। –*–*– ಅಸ ಕಹಿ ಚಲಾ ಬಿಭೀಷನು ಜಬಹೀಂ। ಆಯೂಹೀನ ಭಏ ಸಬ ತಬಹೀಂ।। ಸಾಧು ಅವಗ್ಯಾ ತುರತ ಭವಾನೀ। ಕರ ಕಲ್ಯಾನ ಅಖಿಲ ಕೈ ಹಾನೀ।। ರಾವನ ಜಬಹಿಂ ಬಿಭೀಷನ ತ್ಯಾಗಾ। ಭಯಉ ಬಿಭವ ಬಿನು ತಬಹಿಂ ಅಭಾಗಾ।। ಚಲೇಉ ಹರಷಿ ರಘುನಾಯಕ ಪಾಹೀಂ। ಕರತ ಮನೋರಥ ಬಹು ಮನ ಮಾಹೀಂ।। ದೇಖಿಹಉँ ಜಾಇ ಚರನ ಜಲಜಾತಾ। ಅರುನ ಮೃದುಲ ಸೇವಕ ಸುಖದಾತಾ।। ಜೇ ಪದ ಪರಸಿ ತರೀ ರಿಷಿನಾರೀ। ದಂಡಕ ಕಾನನ ಪಾವನಕಾರೀ।। ಜೇ ಪದ ಜನಕಸುತಾँ ಉರ ಲಾಏ। ಕಪಟ ಕುರಂಗ ಸಂಗ ಧರ ಧಾಏ।। ಹರ ಉರ ಸರ ಸರೋಜ ಪದ ಜೇಈ। ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಮೈ ದೇಖಿಹಉँ ತೇಈ।। ದೋ0= ಜಿನ್ಹ ಪಾಯನ್ಹ ಕೇ ಪಾದುಕನ್ಹಿ ಭರತು ರಹೇ ಮನ ಲಾಇ। ತೇ ಪದ ಆಜು ಬಿಲೋಕಿಹ
 2. sir,
  please send me a free download link for sundarakanda,can you send me in telugu to read and or listen

   1. TELUGU సున్దర కాణ్డ శ్రీజానకీవల్లభో విజయతే శ్రీరామచరితమానస ~~~~~~~~ పఞ్చమ సోపాన సున్దరకాణ్డ శ్లోక శాన్తం శాశ్వతమప్రమేయమనఘం నిర్వాణశాన్తిప్రదం బ్రహ్మాశమ్భుఫణీన్ద్రసేవ్యమనిశం వేదాన్తవేద్యం విభుమ్ । రామాఖ్యం జగదీశ్వరం సురగురుం మాయామనుష్యం హరిం వన్దేఽహం కరుణాకరం రఘువరం భూపాలచూड़ామణిమ్।।1।। నాన్యా స్పృహా రఘుపతే హృదయేఽస్మదీయే సత్యం వదామి చ భవానఖిలాన్తరాత్మా। భక్తిం ప్రయచ్ఛ రఘుపుఙ్గవ నిర్భరాం మే కామాదిదోషరహితం కురు మానసం చ।।2।। అతులితబలధామం హేమశైలాభదేహం దనుజవనకృశానుం జ్ఞానినామగ్రగణ్యమ్। సకలగుణనిధానం వానరాణామధీశం రఘుపతిప్రియభక్తం వాతజాతం నమామి।।3।। జామవంత కే బచన సుహాఏ। సుని హనుమంత హృదయ అతి భాఏ।। తబ లగి మోహి పరిఖేహు తుమ్హ భాఈ। సహి దుఖ కంద మూల ఫల ఖాఈ।। జబ లగి ఆవౌం సీతహి దేఖీ। హోఇహి కాజు మోహి హరష బిసేషీ।। యహ కహి నాఇ సబన్హి కహుఁ మాథా। చలేఉ హరషి హియఁ ధరి రఘునాథా।। సింధు తీర ఏక భూధర సుందర। కౌతుక కూది చढ़ేఉ తా ఊపర।। బార బార రఘుబీర సఁభారీ। తరకేఉ పవనతనయ బల భారీ।। జేహిం గిరి చరన దేఇ హనుమంతా। చలేఉ సో గా పాతాల తురంతా।। జిమి అమోఘ రఘుపతి కర బానా। ఏహీ భాఁతి చలేఉ హనుమానా।। జలనిధి రఘుపతి దూత బిచారీ। తైం మైనాక హోహి శ్రమహారీ।। దో0- హనూమాన తేహి పరసా కర పుని కీన్హ ప్రనామ। రామ కాజు కీన్హేం బిను మోహి కహాఁ బిశ్రామ।।1।। –*–*– జాత పవనసుత దేవన్హ దేఖా। జానైం కహుఁ బల బుద్ధి బిసేషా।। సురసా నామ అహిన్హ కై మాతా। పఠఇన్హి ఆఇ కహీ తేహిం బాతా।। ఆజు సురన్హ మోహి దీన్హ అహారా। సునత బచన కహ పవనకుమారా।। రామ కాజు కరి ఫిరి మైం ఆవౌం। సీతా కఇ సుధి ప్రభుహి సునావౌం।। తబ తవ బదన పైఠిహఉఁ ఆఈ। సత్య కహఉఁ మోహి జాన దే మాఈ।। కబనేహుఁ జతన దేఇ నహిం జానా। గ్రససి న మోహి కహేఉ హనుమానా।। జోజన భరి తేహిం బదను పసారా। కపి తను కీన్హ దుగున బిస్తారా।। సోరహ జోజన ముఖ తేహిం ఠయఊ। తురత పవనసుత బత్తిస భయఊ।। జస జస సురసా బదను బढ़ావా। తాసు దూన కపి రూప దేఖావా।। సత జోజన తేహిం ఆనన కీన్హా। అతి లఘు రూప పవనసుత లీన్హా।। బదన పఇఠి పుని బాహేర ఆవా। మాగా బిదా తాహి సిరు నావా।। మోహి సురన్హ జేహి లాగి పఠావా। బుధి బల మరము తోర మై పావా।। దో0-రామ కాజు సబు కరిహహు తుమ్హ బల బుద్ధి నిధాన। ఆసిష దేహ గఈ సో హరషి చలేఉ హనుమాన।।2।। –*–*– నిసిచరి ఏక సింధు మహుఁ రహఈ। కరి మాయా నభు కే ఖగ గహఈ।। జీవ జంతు జే గగన ఉड़ాహీం। జల బిలోకి తిన్హ కై పరిఛాహీం।। గహఇ ఛాహఁ సక సో న ఉड़ాఈ। ఏహి బిధి సదా గగనచర ఖాఈ।। సోఇ ఛల హనూమాన కహఁ కీన్హా। తాసు కపటు కపి తురతహిం చీన్హా।। తాహి మారి మారుతసుత బీరా। బారిధి పార గయఉ మతిధీరా।। తహాఁ జాఇ దేఖీ బన సోభా। గుంజత చంచరీక మధు లోభా।। నానా తరు ఫల ఫూల సుహాఏ। ఖగ మృగ బృంద దేఖి మన భాఏ।। సైల బిసాల దేఖి ఏక ఆగేం। తా పర ధాఇ చఢేఉ భయ త్యాగేం।। ఉమా న కఛు కపి కై అధికాఈ। ప్రభు ప్రతాప జో కాలహి ఖాఈ।। గిరి పర చఢి లంకా తేహిం దేఖీ। కహి న జాఇ అతి దుర్గ బిసేషీ।। అతి ఉతంగ జలనిధి చహు పాసా। కనక కోట కర పరమ ప్రకాసా।। ఛం=కనక కోట బిచిత్ర మని కృత సుందరాయతనా ఘనా। చఉహట్ట హట్ట సుబట్ట బీథీం చారు పుర బహు బిధి బనా।। గజ బాజి ఖచ్చర నికర పదచర రథ బరూథిన్హ కో గనై।। బహురూప నిసిచర జూథ అతిబల సేన బరనత నహిం బనై।।1।। బన బాగ ఉపబన బాటికా సర కూప బాపీం సోహహీం। నర నాగ సుర గంధర్బ కన్యా రూప ముని మన మోహహీం।। కహుఁ మాల దేహ బిసాల సైల సమాన అతిబల గర్జహీం। నానా అఖారేన్హ భిరహిం బహు బిధి ఏక ఏకన్హ తర్జహీం।।2।। కరి జతన భట కోటిన్హ బికట తన నగర చహుఁ దిసి రచ్ఛహీం। కహుఁ మహిష మానషు ధేను ఖర అజ ఖల నిసాచర భచ్ఛహీం।। ఏహి లాగి తులసీదాస ఇన్హ కీ కథా కఛు ఏక హై కహీ। రఘుబీర సర తీరథ సరీరన్హి త్యాగి గతి పైహహిం సహీ।।3।। దో0-పుర రఖవారే దేఖి బహు కపి మన కీన్హ బిచార। అతి లఘు రూప ధరౌం నిసి నగర కరౌం పఇసార।।3।। –*–*– మసక సమాన రూప కపి ధరీ। లంకహి చలేఉ సుమిరి నరహరీ।। నామ లంకినీ ఏక నిసిచరీ। సో కహ చలేసి మోహి నిందరీ।। జానేహి నహీం మరము సఠ మోరా। మోర అహార జహాఁ లగి చోరా।। ముఠికా ఏక మహా కపి హనీ। రుధిర బమత ధరనీం ఢనమనీ।। పుని సంభారి ఉఠి సో లంకా। జోరి పాని కర బినయ సంసకా।। జబ రావనహి బ్రహ్మ బర దీన్హా। చలత బిరంచి కహా మోహి చీన్హా।। బికల హోసి తైం కపి కేం మారే। తబ జానేసు నిసిచర సంఘారే।। తాత మోర అతి పున్య బహూతా। దేఖేఉఁ నయన రామ కర దూతా।। దో0-తాత స్వర్గ అపబర్గ సుఖ ధరిఅ తులా ఏక అంగ। తూల న తాహి సకల మిలి జో సుఖ లవ సతసంగ।।4।। –*–*– ప్రబిసి నగర కీజే సబ కాజా। హృదయఁ రాఖి కౌసలపుర రాజా।। గరల సుధా రిపు కరహిం మితాఈ। గోపద సింధు అనల సితలాఈ।। గరుड़ సుమేరు రేనూ సమ తాహీ। రామ కృపా కరి చితవా జాహీ।। అతి లఘు రూప ధరేఉ హనుమానా। పైఠా నగర సుమిరి భగవానా।। మందిర మందిర ప్రతి కరి సోధా। దేఖే జహఁ తహఁ అగనిత జోధా।। గయఉ దసానన మందిర మాహీం। అతి బిచిత్ర కహి జాత సో నాహీం।। సయన కిఏ దేఖా కపి తేహీ। మందిర మహుఁ న దీఖి బైదేహీ।। భవన ఏక పుని దీఖ సుహావా। హరి మందిర తహఁ భిన్న బనావా।। దో0-రామాయుధ అంకిత గృహ సోభా బరని న జాఇ। నవ తులసికా బృంద తహఁ దేఖి హరషి కపిరాఇ।।5।। –*–*– లంకా నిసిచర నికర నివాసా। ఇహాఁ కహాఁ సజ్జన కర బాసా।। మన మహుఁ తరక కరై కపి లాగా। తేహీం సమయ బిభీషను జాగా।। రామ రామ తేహిం సుమిరన కీన్హా। హృదయఁ హరష కపి సజ్జన చీన్హా।। ఏహి సన హఠి కరిహఉఁ పహిచానీ। సాధు తే హోఇ న కారజ హానీ।। బిప్ర రుప ధరి బచన సునాఏ। సునత బిభీషణ ఉఠి తహఁ ఆఏ।। కరి ప్రనామ పూఁఛీ కుసలాఈ। బిప్ర కహహు నిజ కథా బుఝాఈ।। కీ తుమ్హ హరి దాసన్హ మహఁ కోఈ। మోరేం హృదయ ప్రీతి అతి హోఈ।। కీ తుమ్హ రాము దీన అనురాగీ। ఆయహు మోహి కరన బड़భాగీ।। దో0-తబ హనుమంత కహీ సబ రామ కథా నిజ నామ। సునత జుగల తన పులక మన మగన సుమిరి గున గ్రామ।।6।। –*–*– సునహు పవనసుత రహని హమారీ। జిమి దసనన్హి మహుఁ జీభ బిచారీ।। తాత కబహుఁ మోహి జాని అనాథా। కరిహహిం కృపా భానుకుల నాథా।। తామస తను కఛు సాధన నాహీం। ప్రీతి న పద సరోజ మన మాహీం।। అబ మోహి భా భరోస హనుమంతా। బిను హరికృపా మిలహిం నహిం సంతా।। జౌ రఘుబీర అనుగ్రహ కీన్హా। తౌ తుమ్హ మోహి దరసు హఠి దీన్హా।। సునహు బిభీషన ప్రభు కై రీతీ। కరహిం సదా సేవక పర ప్రీతీ।। కహహు కవన మైం పరమ కులీనా। కపి చంచల సబహీం బిధి హీనా।। ప్రాత లేఇ జో నామ హమారా। తేహి దిన తాహి న మిలై అహారా।। దో0-అస మైం అధమ సఖా సును మోహూ పర రఘుబీర। కీన్హీ కృపా సుమిరి గున భరే బిలోచన నీర।।7।। –*–*– జానతహూఁ అస స్వామి బిసారీ। ఫిరహిం తే కాహే న హోహిం దుఖారీ।। ఏహి బిధి కహత రామ గున గ్రామా। పావా అనిర్బాచ్య బిశ్రామా।। పుని సబ కథా బిభీషన కహీ। జేహి బిధి జనకసుతా తహఁ రహీ।। తబ హనుమంత కహా సును భ్రాతా। దేఖీ చహఉఁ జానకీ మాతా।। జుగుతి బిభీషన సకల సునాఈ। చలేఉ పవనసుత బిదా కరాఈ।। కరి సోఇ రూప గయఉ పుని తహవాఁ। బన అసోక సీతా రహ జహవాఁ।। దేఖి మనహి మహుఁ కీన్హ ప్రనామా। బైఠేహిం బీతి జాత నిసి జామా।। కృస తన సీస జటా ఏక బేనీ। జపతి హృదయఁ రఘుపతి గున శ్రేనీ।। దో0-నిజ పద నయన దిఏఁ మన రామ పద కమల లీన। పరమ దుఖీ భా పవనసుత దేఖి జానకీ దీన।।8।। –*–*– తరు పల్లవ మహుఁ రహా లుకాఈ। కరఇ బిచార కరౌం కా భాఈ।। తేహి అవసర రావను తహఁ ఆవా। సంగ నారి బహు కిఏఁ బనావా।। బహు బిధి ఖల సీతహి సముఝావా। సామ దాన భయ భేద దేఖావా।। కహ రావను సును సుముఖి సయానీ। మందోదరీ ఆది సబ రానీ।। తవ అనుచరీం కరఉఁ పన మోరా। ఏక బార బిలోకు మమ ఓరా।। తృన ధరి ఓట కహతి బైదేహీ। సుమిరి అవధపతి పరమ సనేహీ।। సును దసముఖ ఖద్యోత ప్రకాసా। కబహుఁ కి నలినీ కరఇ బికాసా।। అస మన సముఝు కహతి జానకీ। ఖల సుధి నహిం రఘుబీర బాన కీ।। సఠ సూనే హరి ఆనేహి మోహి। అధమ నిలజ్జ లాజ నహిం తోహీ।। దో0- ఆపుహి సుని ఖద్యోత సమ రామహి భాను సమాన। పరుష బచన సుని కాढ़ి అసి బోలా అతి ఖిసిఆన।।9।। –*–*– సీతా తైం మమ కృత అపమానా। కటిహఉఁ తవ సిర కఠిన కృపానా।। నాహిం త సపది మాను మమ బానీ। సుముఖి హోతి న త జీవన హానీ।। స్యామ సరోజ దామ సమ సుందర। ప్రభు భుజ కరి కర సమ దసకంధర।। సో భుజ కంఠ కి తవ అసి ఘోరా। సును సఠ అస ప్రవాన పన మోరా।। చంద్రహాస హరు మమ పరితాపం। రఘుపతి బిరహ అనల సంజాతం।। సీతల నిసిత బహసి బర ధారా। కహ సీతా హరు మమ దుఖ భారా।। సునత బచన పుని మారన ధావా। మయతనయాఁ కహి నీతి బుఝావా।। కహేసి సకల నిసిచరిన్హ బోలాఈ। సీతహి బహు బిధి త్రాసహు జాఈ।। మాస దివస మహుఁ కహా న మానా। తౌ మైం మారబి కాढ़ి కృపానా।। దో0-భవన గయఉ దసకంధర ఇహాఁ పిసాచిని బృంద। సీతహి త్రాస దేఖావహి ధరహిం రూప బహు మంద।।10।। –*–*– త్రిజటా నామ రాచ్ఛసీ ఏకా। రామ చరన రతి నిపున బిబేకా।। సబన్హౌ బోలి సునాఏసి సపనా। సీతహి సేఇ కరహు హిత అపనా।। సపనేం బానర లంకా జారీ। జాతుధాన సేనా సబ మారీ।। ఖర ఆరూढ़ నగన దససీసా। ముండిత సిర ఖండిత భుజ బీసా।। ఏహి బిధి సో దచ్ఛిన దిసి జాఈ। లంకా మనహుఁ బిభీషన పాఈ।। నగర ఫిరీ రఘుబీర దోహాఈ। తబ ప్రభు సీతా బోలి పఠాఈ।। యహ సపనా మేం కహఉఁ పుకారీ। హోఇహి సత్య గఏఁ దిన చారీ।। తాసు బచన సుని తే సబ డరీం। జనకసుతా కే చరనన్హి పరీం।। దో0-జహఁ తహఁ గఈం సకల తబ సీతా కర మన సోచ। మాస దివస బీతేం మోహి మారిహి నిసిచర పోచ।।11।। –*–*– త్రిజటా సన బోలీ కర జోరీ। మాతు బిపతి సంగిని తైం మోరీ।। తజౌం దేహ కరు బేగి ఉపాఈ। దుసహు బిరహు అబ నహిం సహి జాఈ।। ఆని కాఠ రచు చితా బనాఈ। మాతు అనల పుని దేహి లగాఈ।। సత్య కరహి మమ ప్రీతి సయానీ। సునై కో శ్రవన సూల సమ బానీ।। సునత బచన పద గహి సముఝాఏసి। ప్రభు ప్రతాప బల సుజసు సునాఏసి।। నిసి న అనల మిల సును సుకుమారీ। అస కహి సో నిజ భవన సిధారీ।। కహ సీతా బిధి భా ప్రతికూలా। మిలహి న పావక మిటిహి న సూలా।। దేఖిఅత ప్రగట గగన అంగారా। అవని న ఆవత ఏకఉ తారా।। పావకమయ ససి స్త్రవత న ఆగీ। మానహుఁ మోహి జాని హతభాగీ।। సునహి బినయ మమ బిటప అసోకా। సత్య నామ కరు హరు మమ సోకా।। నూతన కిసలయ అనల సమానా। దేహి అగిని జని కరహి నిదానా।। దేఖి పరమ బిరహాకుల సీతా। సో ఛన కపిహి కలప సమ బీతా।। సో0-కపి కరి హృదయఁ బిచార దీన్హి ముద్రికా డారీ తబ। జను అసోక అంగార దీన్హి హరషి ఉఠి కర గహేఉ।।12।। –*–*– తబ దేఖీ ముద్రికా మనోహర। రామ నామ అంకిత అతి సుందర।। చకిత చితవ ముదరీ పహిచానీ। హరష బిషాద హృదయఁ అకులానీ।। జీతి కో సకఇ అజయ రఘురాఈ। మాయా తేం అసి రచి నహిం జాఈ।। సీతా మన బిచార కర నానా। మధుర బచన బోలేఉ హనుమానా।। రామచంద్ర గున బరనైం లాగా। సునతహిం సీతా కర దుఖ భాగా।। లాగీం సునైం శ్రవన మన లాఈ। ఆదిహు తేం సబ కథా సునాఈ।। శ్రవనామృత జేహిం కథా సుహాఈ। కహి సో ప్రగట హోతి కిన భాఈ।। తబ హనుమంత నికట చలి గయఊ। ఫిరి బైంఠీం మన బిసమయ భయఊ।। రామ దూత మైం మాతు జానకీ। సత్య సపథ కరునానిధాన కీ।। యహ ముద్రికా మాతు మైం ఆనీ। దీన్హి రామ తుమ్హ కహఁ సహిదానీ।। నర బానరహి సంగ కహు కైసేం। కహి కథా భఇ సంగతి జైసేం।। దో0-కపి కే బచన సప్రేమ సుని ఉపజా మన బిస్వాస।। జానా మన క్రమ బచన యహ కృపాసింధు కర దాస।।13।। –*–*– హరిజన జాని ప్రీతి అతి గాढ़ీ। సజల నయన పులకావలి బాढ़ీ।। బూड़త బిరహ జలధి హనుమానా। భయఉ తాత మోం కహుఁ జలజానా।। అబ కహు కుసల జాఉఁ బలిహారీ। అనుజ సహిత సుఖ భవన ఖరారీ।। కోమలచిత కృపాల రఘురాఈ। కపి కేహి హేతు ధరీ నిఠురాఈ।। సహజ బాని సేవక సుఖ దాయక। కబహుఁక సురతి కరత రఘునాయక।। కబహుఁ నయన మమ సీతల తాతా। హోఇహహి నిరఖి స్యామ మృదు గాతా।। బచను న ఆవ నయన భరే బారీ। అహహ నాథ హౌం నిపట బిసారీ।। దేఖి పరమ బిరహాకుల సీతా। బోలా కపి మృదు బచన బినీతా।। మాతు కుసల ప్రభు అనుజ సమేతా। తవ దుఖ దుఖీ సుకృపా నికేతా।। జని జననీ మానహు జియఁ ఊనా। తుమ్హ తే ప్రేము రామ కేం దూనా।। దో0-రఘుపతి కర సందేసు అబ సును జననీ ధరి ధీర। అస కహి కపి గద గద భయఉ భరే బిలోచన నీర।।14।। –*–*– కహేఉ రామ బియోగ తవ సీతా। మో కహుఁ సకల భఏ బిపరీతా।। నవ తరు కిసలయ మనహుఁ కృసానూ। కాలనిసా సమ నిసి ససి భానూ।। కుబలయ బిపిన కుంత బన సరిసా। బారిద తపత తేల జను బరిసా।। జే హిత రహే కరత తేఇ పీరా। ఉరగ స్వాస సమ త్రిబిధ సమీరా।। కహేహూ తేం కఛు దుఖ ఘటి హోఈ। కాహి కహౌం యహ జాన న కోఈ।। తత్వ ప్రేమ కర మమ అరు తోరా। జానత ప్రియా ఏకు మను మోరా।। సో మను సదా రహత తోహి పాహీం। జాను ప్రీతి రసు ఏతేనహి మాహీం।। ప్రభు సందేసు సునత బైదేహీ। మగన ప్రేమ తన సుధి నహిం తేహీ।। కహ కపి హృదయఁ ధీర ధరు మాతా। సుమిరు రామ సేవక సుఖదాతా।। ఉర ఆనహు రఘుపతి ప్రభుతాఈ। సుని మమ బచన తజహు కదరాఈ।। దో0-నిసిచర నికర పతంగ సమ రఘుపతి బాన కృసాను। జననీ హృదయఁ ధీర ధరు జరే నిసాచర జాను।।15।। –*–*– జౌం రఘుబీర హోతి సుధి పాఈ। కరతే నహిం బిలంబు రఘురాఈ।। రామబాన రబి ఉఏఁ జానకీ। తమ బరూథ కహఁ జాతుధాన కీ।। అబహిం మాతు మైం జాఉఁ లవాఈ। ప్రభు ఆయసు నహిం రామ దోహాఈ।। కఛుక దివస జననీ ధరు ధీరా। కపిన్హ సహిత అఇహహిం రఘుబీరా।। నిసిచర మారి తోహి లై జైహహిం। తిహుఁ పుర నారదాది జసు గైహహిం।। హైం సుత కపి సబ తుమ్హహి సమానా। జాతుధాన అతి భట బలవానా।। మోరేం హృదయ పరమ సందేహా। సుని కపి ప్రగట కీన్హ నిజ దేహా।। కనక భూధరాకార సరీరా। సమర భయంకర అతిబల బీరా।। సీతా మన భరోస తబ భయఊ। పుని లఘు రూప పవనసుత లయఊ।। దో0-సును మాతా సాఖామృగ నహిం బల బుద్ధి బిసాల। ప్రభు ప్రతాప తేం గరుड़హి ఖాఇ పరమ లఘు బ్యాల।।16।। –*–*– మన సంతోష సునత కపి బానీ। భగతి ప్రతాప తేజ బల సానీ।। ఆసిష దీన్హి రామప్రియ జానా। హోహు తాత బల సీల నిధానా।। అజర అమర గుననిధి సుత హోహూ। కరహుఁ బహుత రఘునాయక ఛోహూ।। కరహుఁ కృపా ప్రభు అస సుని కానా। నిర్భర ప్రేమ మగన హనుమానా।। బార బార నాఏసి పద సీసా। బోలా బచన జోరి కర కీసా।। అబ కృతకృత్య భయఉఁ మైం మాతా। ఆసిష తవ అమోఘ బిఖ్యాతా।। సునహు మాతు మోహి అతిసయ భూఖా। లాగి దేఖి సుందర ఫల రూఖా।। సును సుత కరహిం బిపిన రఖవారీ। పరమ సుభట రజనీచర భారీ।। తిన్హ కర భయ మాతా మోహి నాహీం। జౌం తుమ్హ సుఖ మానహు మన మాహీం।। దో0-దేఖి బుద్ధి బల నిపున కపి కహేఉ జానకీం జాహు। రఘుపతి చరన హృదయఁ ధరి తాత మధుర ఫల ఖాహు।।17।। –*–*– చలేఉ నాఇ సిరు పైఠేఉ బాగా। ఫల ఖాఏసి తరు తోరైం లాగా।। రహే తహాఁ బహు భట రఖవారే। కఛు మారేసి కఛు జాఇ పుకారే।। నాథ ఏక ఆవా కపి భారీ। తేహిం అసోక బాటికా ఉజారీ।। ఖాఏసి ఫల అరు బిటప ఉపారే। రచ్ఛక మర్ది మర్ది మహి డారే।। సుని రావన పఠఏ భట నానా। తిన్హహి దేఖి గర్జేఉ హనుమానా।। సబ రజనీచర కపి సంఘారే। గఏ పుకారత కఛు అధమారే।। పుని పఠయఉ తేహిం అచ్ఛకుమారా। చలా సంగ లై సుభట అపారా।। ఆవత దేఖి బిటప గహి తర్జా। తాహి నిపాతి మహాధుని గర్జా।। దో0-కఛు మారేసి కఛు మర్దేసి కఛు మిలఏసి ధరి ధూరి। కఛు పుని జాఇ పుకారే ప్రభు మర్కట బల భూరి।।18।। –*–*– సుని సుత బధ లంకేస రిసానా। పఠఏసి మేఘనాద బలవానా।। మారసి జని సుత బాంధేసు తాహీ। దేఖిఅ కపిహి కహాఁ కర ఆహీ।। చలా ఇంద్రజిత అతులిత జోధా। బంధు నిధన సుని ఉపజా క్రోధా।। కపి దేఖా దారున భట ఆవా। కటకటాఇ గర్జా అరు ధావా।। అతి బిసాల తరు ఏక ఉపారా। బిరథ కీన్హ లంకేస కుమారా।। రహే మహాభట తాకే సంగా। గహి గహి కపి మర్దఇ నిజ అంగా।। తిన్హహి నిపాతి తాహి సన బాజా। భిరే జుగల మానహుఁ గజరాజా। ముఠికా మారి చढ़ా తరు జాఈ। తాహి ఏక ఛన మురుఛా ఆఈ।। ఉఠి బహోరి కీన్హిసి బహు మాయా। జీతి న జాఇ ప్రభంజన జాయా।। దో0-బ్రహ్మ అస్త్ర తేహిం సాఁధా కపి మన కీన్హ బిచార। జౌం న బ్రహ్మసర మానఉఁ మహిమా మిటఇ అపార।।19।। –*–*– బ్రహ్మబాన కపి కహుఁ తేహి మారా। పరతిహుఁ బార కటకు సంఘారా।। తేహి దేఖా కపి మురుఛిత భయఊ। నాగపాస బాఁధేసి లై గయఊ।। జాసు నామ జపి సునహు భవానీ। భవ బంధన కాటహిం నర గ్యానీ।। తాసు దూత కి బంధ తరు ఆవా। ప్రభు కారజ లగి కపిహిం బఁధావా।। కపి బంధన సుని నిసిచర ధాఏ। కౌతుక లాగి సభాఁ సబ ఆఏ।। దసముఖ సభా దీఖి కపి జాఈ। కహి న జాఇ కఛు అతి ప్రభుతాఈ।। కర జోరేం సుర దిసిప బినీతా। భృకుటి బిలోకత సకల సభీతా।। దేఖి ప్రతాప న కపి మన సంకా। జిమి అహిగన మహుఁ గరుड़ అసంకా।। దో0-కపిహి బిలోకి దసానన బిహసా కహి దుర్బాద। సుత బధ సురతి కీన్హి పుని ఉపజా హృదయఁ బిషాద।।20।। –*–*– కహ లంకేస కవన తైం కీసా। కేహిం కే బల ఘాలేహి బన ఖీసా।। కీ ధౌం శ్రవన సునేహి నహిం మోహీ। దేఖఉఁ అతి అసంక సఠ తోహీ।। మారే నిసిచర కేహిం అపరాధా। కహు సఠ తోహి న ప్రాన కఇ బాధా।। సున రావన బ్రహ్మాండ నికాయా। పాఇ జాసు బల బిరచిత మాయా।। జాకేం బల బిరంచి హరి ఈసా। పాలత సృజత హరత దససీసా। జా బల సీస ధరత సహసానన। అండకోస సమేత గిరి కానన।। ధరఇ జో బిబిధ దేహ సురత్రాతా। తుమ్హ తే సఠన్హ సిఖావను దాతా। హర కోదండ కఠిన జేహి భంజా। తేహి సమేత నృప దల మద గంజా।। ఖర దూషన త్రిసిరా అరు బాలీ। బధే సకల అతులిత బలసాలీ।। దో0-జాకే బల లవలేస తేం జితేహు చరాచర ఝారి। తాసు దూత మైం జా కరి హరి ఆనేహు ప్రియ నారి।।21।। –*–*– జానఉఁ మైం తుమ్హారి ప్రభుతాఈ। సహసబాహు సన పరీ లరాఈ।। సమర బాలి సన కరి జసు పావా। సుని కపి బచన బిహసి బిహరావా।। ఖాయఉఁ ఫల ప్రభు లాగీ భూఁఖా। కపి సుభావ తేం తోరేఉఁ రూఖా।। సబ కేం దేహ పరమ ప్రియ స్వామీ। మారహిం మోహి కుమారగ గామీ।। జిన్హ మోహి మారా తే మైం మారే। తేహి పర బాఁధేఉ తనయఁ తుమ్హారే।। మోహి న కఛు బాఁధే కఇ లాజా। కీన్హ చహఉఁ నిజ ప్రభు కర కాజా।। బినతీ కరఉఁ జోరి కర రావన। సునహు మాన తజి మోర సిఖావన।। దేఖహు తుమ్హ నిజ కులహి బిచారీ। భ్రమ తజి భజహు భగత భయ హారీ।। జాకేం డర అతి కాల డేరాఈ। జో సుర అసుర చరాచర ఖాఈ।। తాసోం బయరు కబహుఁ నహిం కీజై। మోరే కహేం జానకీ దీజై।। దో0-ప్రనతపాల రఘునాయక కరునా సింధు ఖరారి। గఏఁ సరన ప్రభు రాఖిహైం తవ అపరాధ బిసారి।।22।। –*–*– రామ చరన పంకజ ఉర ధరహూ। లంకా అచల రాజ తుమ్హ కరహూ।। రిషి పులిస్త జసు బిమల మంయకా। తేహి ససి మహుఁ జని హోహు కలంకా।। రామ నామ బిను గిరా న సోహా। దేఖు బిచారి త్యాగి మద మోహా।। బసన హీన నహిం సోహ సురారీ। సబ భూషణ భూషిత బర నారీ।। రామ బిముఖ సంపతి ప్రభుతాఈ। జాఇ రహీ పాఈ బిను పాఈ।। సజల మూల జిన్హ సరితన్హ నాహీం। బరషి గఏ పుని తబహిం సుఖాహీం।। సును దసకంఠ కహఉఁ పన రోపీ। బిముఖ రామ త్రాతా నహిం కోపీ।। సంకర సహస బిష్ను అజ తోహీ। సకహిం న రాఖి రామ కర ద్రోహీ।। దో0-మోహమూల బహు సూల ప్రద త్యాగహు తమ అభిమాన। భజహు రామ రఘునాయక కృపా సింధు భగవాన।।23।। –*–*– జదపి కహి కపి అతి హిత బానీ। భగతి బిబేక బిరతి నయ సానీ।। బోలా బిహసి మహా అభిమానీ। మిలా హమహి కపి గుర బड़ గ్యానీ।। మృత్యు నికట ఆఈ ఖల తోహీ। లాగేసి అధమ సిఖావన మోహీ।। ఉలటా హోఇహి కహ హనుమానా। మతిభ్రమ తోర ప్రగట మైం జానా।। సుని కపి బచన బహుత ఖిసిఆనా। బేగి న హరహుఁ మూढ़ కర ప్రానా।। సునత నిసాచర మారన ధాఏ। సచివన్హ సహిత బిభీషను ఆఏ। నాఇ సీస కరి బినయ బహూతా। నీతి బిరోధ న మారిఅ దూతా।। ఆన దండ కఛు కరిఅ గోసాఁఈ। సబహీం కహా మంత్ర భల భాఈ।। సునత బిహసి బోలా దసకంధర। అంగ భంగ కరి పఠఇఅ బందర।। దో-కపి కేం మమతా పూఁఛ పర సబహి కహఉఁ సముఝాఇ। తేల బోరి పట బాఁధి పుని పావక దేహు లగాఇ।।24।। –*–*– పూఁఛహీన బానర తహఁ జాఇహి। తబ సఠ నిజ నాథహి లఇ ఆఇహి।। జిన్హ కై కీన్హసి బహుత బड़ాఈ। దేఖేఉఁûమైం తిన్హ కై ప్రభుతాఈ।। బచన సునత కపి మన ముసుకానా। భఇ సహాయ సారద మైం జానా।। జాతుధాన సుని రావన బచనా। లాగే రచైం మూढ़ సోఇ రచనా।। రహా న నగర బసన ఘృత తేలా। బాढ़ీ పూఁఛ కీన్హ కపి ఖేలా।। కౌతుక కహఁ ఆఏ పురబాసీ। మారహిం చరన కరహిం బహు హాఁసీ।। బాజహిం ఢోల దేహిం సబ తారీ। నగర ఫేరి పుని పూఁఛ ప్రజారీ।। పావక జరత దేఖి హనుమంతా। భయఉ పరమ లఘు రుప తురంతా।। నిబుకి చढ़ేఉ కపి కనక అటారీం। భఈ సభీత నిసాచర నారీం।। దో0-హరి ప్రేరిత తేహి అవసర చలే మరుత ఉనచాస। అట్టహాస కరి గర్జా కపి బढ़ి లాగ అకాస।।25।। –*–*– దేహ బిసాల పరమ హరుఆఈ। మందిర తేం మందిర చढ़ ధాఈ।। జరఇ నగర భా లోగ బిహాలా। ఝపట లపట బహు కోటి కరాలా।। తాత మాతు హా సునిఅ పుకారా। ఏహి అవసర కో హమహి ఉబారా।। హమ జో కహా యహ కపి నహిం హోఈ। బానర రూప ధరేం సుర కోఈ।। సాధు అవగ్యా కర ఫలు ఐసా। జరఇ నగర అనాథ కర జైసా।। జారా నగరు నిమిష ఏక మాహీం। ఏక బిభీషన కర గృహ నాహీం।। తా కర దూత అనల జేహిం సిరిజా। జరా న సో తేహి కారన గిరిజా।। ఉలటి పలటి లంకా సబ జారీ। కూది పరా పుని సింధు మఝారీ।। దో0-పూఁఛ బుఝాఇ ఖోఇ శ్రమ ధరి లఘు రూప బహోరి। జనకసుతా కే ఆగేం ఠాढ़ భయఉ కర జోరి।।26।। –*–*– మాతు మోహి దీజే కఛు చీన్హా। జైసేం రఘునాయక మోహి దీన్హా।। చూड़ామని ఉతారి తబ దయఊ। హరష సమేత పవనసుత లయఊ।। కహేహు తాత అస మోర ప్రనామా। సబ ప్రకార ప్రభు పూరనకామా।। దీన దయాల బిరిదు సంభారీ। హరహు నాథ మమ సంకట భారీ।। తాత సక్రసుత కథా సునాఏహు। బాన ప్రతాప ప్రభుహి సముఝాఏహు।। మాస దివస మహుఁ నాథు న ఆవా। తౌ పుని మోహి జిఅత నహిం పావా।। కహు కపి కేహి బిధి రాఖౌం ప్రానా। తుమ్హహూ తాత కహత అబ జానా।। తోహి దేఖి సీతలి భఇ ఛాతీ। పుని మో కహుఁ సోఇ దిను సో రాతీ।। దో0-జనకసుతహి సముఝాఇ కరి బహు బిధి ధీరజు దీన్హ। చరన కమల సిరు నాఇ కపి గవను రామ పహిం కీన్హ।।27।। –*–*– చలత మహాధుని గర్జేసి భారీ। గర్భ స్త్రవహిం సుని నిసిచర నారీ।। నాఘి సింధు ఏహి పారహి ఆవా। సబద కిలకిలా కపిన్హ సునావా।। హరషే సబ బిలోకి హనుమానా। నూతన జన్మ కపిన్హ తబ జానా।। ముఖ ప్రసన్న తన తేజ బిరాజా। కీన్హేసి రామచన్ద్ర కర కాజా।। మిలే సకల అతి భఏ సుఖారీ। తలఫత మీన పావ జిమి బారీ।। చలే హరషి రఘునాయక పాసా। పూఁఛత కహత నవల ఇతిహాసా।। తబ మధుబన భీతర సబ ఆఏ। అంగద సంమత మధు ఫల ఖాఏ।। రఖవారే జబ బరజన లాగే। ముష్టి ప్రహార హనత సబ భాగే।। దో0-జాఇ పుకారే తే సబ బన ఉజార జుబరాజ। సుని సుగ్రీవ హరష కపి కరి ఆఏ ప్రభు కాజ।।28।। –*–*– జౌం న హోతి సీతా సుధి పాఈ। మధుబన కే ఫల సకహిం కి ఖాఈ।। ఏహి బిధి మన బిచార కర రాజా। ఆఇ గఏ కపి సహిత సమాజా।। ఆఇ సబన్హి నావా పద సీసా। మిలేఉ సబన్హి అతి ప్రేమ కపీసా।। పూఁఛీ కుసల కుసల పద దేఖీ। రామ కృపాఁ భా కాజు బిసేషీ।। నాథ కాజు కీన్హేఉ హనుమానా। రాఖే సకల కపిన్హ కే ప్రానా।। సుని సుగ్రీవ బహురి తేహి మిలేఊ। కపిన్హ సహిత రఘుపతి పహిం చలేఊ। రామ కపిన్హ జబ ఆవత దేఖా। కిఏఁ కాజు మన హరష బిసేషా।। ఫటిక సిలా బైఠే ద్వౌ భాఈ। పరే సకల కపి చరనన్హి జాఈ।। దో0-ప్రీతి సహిత సబ భేటే రఘుపతి కరునా పుంజ। పూఁఛీ కుసల నాథ అబ కుసల దేఖి పద కంజ।।29।। –*–*– జామవంత కహ సును రఘురాయా। జా పర నాథ కరహు తుమ్హ దాయా।। తాహి సదా సుభ కుసల నిరంతర। సుర నర ముని ప్రసన్న తా ఊపర।। సోఇ బిజఈ బినఈ గున సాగర। తాసు సుజసు త్రేలోక ఉజాగర।। ప్రభు కీం కృపా భయఉ సబు కాజూ। జన్మ హమార సుఫల భా ఆజూ।। నాథ పవనసుత కీన్హి జో కరనీ। సహసహుఁ ముఖ న జాఇ సో బరనీ।। పవనతనయ కే చరిత సుహాఏ। జామవంత రఘుపతిహి సునాఏ।। సునత కృపానిధి మన అతి భాఏ। పుని హనుమాన హరషి హియఁ లాఏ।। కహహు తాత కేహి భాఁతి జానకీ। రహతి కరతి రచ్ఛా స్వప్రాన కీ।। దో0-నామ పాహరు దివస నిసి ధ్యాన తుమ్హార కపాట। లోచన నిజ పద జంత్రిత జాహిం ప్రాన కేహిం బాట।।30।। –*–*– చలత మోహి చూड़ామని దీన్హీ। రఘుపతి హృదయఁ లాఇ సోఇ లీన్హీ।। నాథ జుగల లోచన భరి బారీ। బచన కహే కఛు జనకకుమారీ।। అనుజ సమేత గహేహు ప్రభు చరనా। దీన బంధు ప్రనతారతి హరనా।। మన క్రమ బచన చరన అనురాగీ। కేహి అపరాధ నాథ హౌం త్యాగీ।। అవగున ఏక మోర మైం మానా। బిఛురత ప్రాన న కీన్హ పయానా।। నాథ సో నయనన్హి కో అపరాధా। నిసరత ప్రాన కరిహిం హఠి బాధా।। బిరహ అగిని తను తూల సమీరా। స్వాస జరఇ ఛన మాహిం సరీరా।। నయన స్త్రవహి జలు నిజ హిత లాగీ। జరైం న పావ దేహ బిరహాగీ। సీతా కే అతి బిపతి బిసాలా। బినహిం కహేం భలి దీనదయాలా।। దో0-నిమిష నిమిష కరునానిధి జాహిం కలప సమ బీతి। బేగి చలియ ప్రభు ఆనిఅ భుజ బల ఖల దల జీతి।।31।। –*–*– సుని సీతా దుఖ ప్రభు సుఖ అయనా। భరి ఆఏ జల రాజివ నయనా।। బచన కాఁయ మన మమ గతి జాహీ। సపనేహుఁ బూఝిఅ బిపతి కి తాహీ।। కహ హనుమంత బిపతి ప్రభు సోఈ। జబ తవ సుమిరన భజన న హోఈ।। కేతిక బాత ప్రభు జాతుధాన కీ। రిపుహి జీతి ఆనిబీ జానకీ।। సును కపి తోహి సమాన ఉపకారీ। నహిం కోఉ సుర నర ముని తనుధారీ।। ప్రతి ఉపకార కరౌం కా తోరా। సనముఖ హోఇ న సకత మన మోరా।। సును సుత ఉరిన మైం నాహీం। దేఖేఉఁ కరి బిచార మన మాహీం।। పుని పుని కపిహి చితవ సురత్రాతా। లోచన నీర పులక అతి గాతా।। దో0-సుని ప్రభు బచన బిలోకి ముఖ గాత హరషి హనుమంత। చరన పరేఉ ప్రేమాకుల త్రాహి త్రాహి భగవంత।।32।। –*–*– బార బార ప్రభు చహఇ ఉఠావా। ప్రేమ మగన తేహి ఉఠబ న భావా।। ప్రభు కర పంకజ కపి కేం సీసా। సుమిరి సో దసా మగన గౌరీసా।। సావధాన మన కరి పుని సంకర। లాగే కహన కథా అతి సుందర।। కపి ఉఠాఇ ప్రభు హృదయఁ లగావా। కర గహి పరమ నికట బైఠావా।। కహు కపి రావన పాలిత లంకా। కేహి బిధి దహేఉ దుర్గ అతి బంకా।। ప్రభు ప్రసన్న జానా హనుమానా। బోలా బచన బిగత అభిమానా।। సాఖామృగ కే బड़ి మనుసాఈ। సాఖా తేం సాఖా పర జాఈ।। నాఘి సింధు హాటకపుర జారా। నిసిచర గన బిధి బిపిన ఉజారా। సో సబ తవ ప్రతాప రఘురాఈ। నాథ న కఛూ మోరి ప్రభుతాఈ।। దో0- తా కహుఁ ప్రభు కఛు అగమ నహిం జా పర తుమ్హ అనుకుల। తబ ప్రభావఁ బड़వానలహిం జారి సకఇ ఖలు తూల।।33।। –*–*– నాథ భగతి అతి సుఖదాయనీ। దేహు కృపా కరి అనపాయనీ।। సుని ప్రభు పరమ సరల కపి బానీ। ఏవమస్తు తబ కహేఉ భవానీ।। ఉమా రామ సుభాఉ జేహిం జానా। తాహి భజను తజి భావ న ఆనా।। యహ సంవాద జాసు ఉర ఆవా। రఘుపతి చరన భగతి సోఇ పావా।। సుని ప్రభు బచన కహహిం కపిబృందా। జయ జయ జయ కృపాల సుఖకందా।। తబ రఘుపతి కపిపతిహి బోలావా। కహా చలైం కర కరహు బనావా।। అబ బిలంబు కేహి కారన కీజే। తురత కపిన్హ కహుఁ ఆయసు దీజే।। కౌతుక దేఖి సుమన బహు బరషీ। నభ తేం భవన చలే సుర హరషీ।। దో0-కపిపతి బేగి బోలాఏ ఆఏ జూథప జూథ। నానా బరన అతుల బల బానర భాలు బరూథ।।34।। –*–*– ప్రభు పద పంకజ నావహిం సీసా। గరజహిం భాలు మహాబల కీసా।। దేఖీ రామ సకల కపి సేనా। చితఇ కృపా కరి రాజివ నైనా।। రామ కృపా బల పాఇ కపిందా। భఏ పచ్ఛజుత మనహుఁ గిరిందా।। హరషి రామ తబ కీన్హ పయానా। సగున భఏ సుందర సుభ నానా।। జాసు సకల మంగలమయ కీతీ। తాసు పయాన సగున యహ నీతీ।। ప్రభు పయాన జానా బైదేహీం। ఫరకి బామ అఁగ జను కహి దేహీం।। జోఇ జోఇ సగున జానకిహి హోఈ। అసగున భయఉ రావనహి సోఈ।। చలా కటకు కో బరనైం పారా। గర్జహి బానర భాలు అపారా।। నఖ ఆయుధ గిరి పాదపధారీ। చలే గగన మహి ఇచ్ఛాచారీ।। కేహరినాద భాలు కపి కరహీం। డగమగాహిం దిగ్గజ చిక్కరహీం।। ఛం0-చిక్కరహిం దిగ్గజ డోల మహి గిరి లోల సాగర ఖరభరే। మన హరష సభ గంధర్బ సుర ముని నాగ కిన్నర దుఖ టరే।। కటకటహిం మర్కట బికట భట బహు కోటి కోటిన్హ ధావహీం। జయ రామ ప్రబల ప్రతాప కోసలనాథ గున గన గావహీం।।1।। సహి సక న భార ఉదార అహిపతి బార బారహిం మోహఈ। గహ దసన పుని పుని కమఠ పృష్ట కఠోర సో కిమి సోహఈ।। రఘుబీర రుచిర ప్రయాన ప్రస్థితి జాని పరమ సుహావనీ। జను కమఠ ఖర్పర సర్పరాజ సో లిఖత అబిచల పావనీ।।2।। దో0-ఏహి బిధి జాఇ కృపానిధి ఉతరే సాగర తీర। జహఁ తహఁ లాగే ఖాన ఫల భాలు బిపుల కపి బీర।।35।। –*–*– ఉహాఁ నిసాచర రహహిం ససంకా। జబ తే జారి గయఉ కపి లంకా।। నిజ నిజ గృహఁ సబ కరహిం బిచారా। నహిం నిసిచర కుల కేర ఉబారా।। జాసు దూత బల బరని న జాఈ। తేహి ఆఏఁ పుర కవన భలాఈ।। దూతన్హి సన సుని పురజన బానీ। మందోదరీ అధిక అకులానీ।। రహసి జోరి కర పతి పగ లాగీ। బోలీ బచన నీతి రస పాగీ।। కంత కరష హరి సన పరిహరహూ। మోర కహా అతి హిత హియఁ ధరహు।। సముఝత జాసు దూత కఇ కరనీ। స్త్రవహీం గర్భ రజనీచర ధరనీ।। తాసు నారి నిజ సచివ బోలాఈ। పఠవహు కంత జో చహహు భలాఈ।। తబ కుల కమల బిపిన దుఖదాఈ। సీతా సీత నిసా సమ ఆఈ।। సునహు నాథ సీతా బిను దీన్హేం। హిత న తుమ్హార సంభు అజ కీన్హేం।। దో0–రామ బాన అహి గన సరిస నికర నిసాచర భేక। జబ లగి గ్రసత న తబ లగి జతను కరహు తజి టేక।।36।। –*–*– శ్రవన సునీ సఠ తా కరి బానీ। బిహసా జగత బిదిత అభిమానీ।। సభయ సుభాఉ నారి కర సాచా। మంగల మహుఁ భయ మన అతి కాచా।। జౌం ఆవఇ మర్కట కటకాఈ। జిఅహిం బిచారే నిసిచర ఖాఈ।। కంపహిం లోకప జాకీ త్రాసా। తాసు నారి సభీత బड़ి హాసా।। అస కహి బిహసి తాహి ఉర లాఈ। చలేఉ సభాఁ మమతా అధికాఈ।। మందోదరీ హృదయఁ కర చింతా। భయఉ కంత పర బిధి బిపరీతా।। బైఠేఉ సభాఁ ఖబరి అసి పాఈ। సింధు పార సేనా సబ ఆఈ।। బూఝేసి సచివ ఉచిత మత కహహూ। తే సబ హఁసే మష్ట కరి రహహూ।। జితేహు సురాసుర తబ శ్రమ నాహీం। నర బానర కేహి లేఖే మాహీ।। దో0-సచివ బైద గుర తీని జౌం ప్రియ బోలహిం భయ ఆస। రాజ ధర్మ తన తీని కర హోఇ బేగిహీం నాస।।37।। –*–*– సోఇ రావన కహుఁ బని సహాఈ। అస్తుతి కరహిం సునాఇ సునాఈ।। అవసర జాని బిభీషను ఆవా। భ్రాతా చరన సీసు తేహిం నావా।। పుని సిరు నాఇ బైఠ నిజ ఆసన। బోలా బచన పాఇ అనుసాసన।। జౌ కృపాల పూఁఛిహు మోహి బాతా। మతి అనురుప కహఉఁ హిత తాతా।। జో ఆపన చాహై కల్యానా। సుజసు సుమతి సుభ గతి సుఖ నానా।। సో పరనారి లిలార గోసాఈం। తజఉ చఉథి కే చంద కి నాఈ।। చౌదహ భువన ఏక పతి హోఈ। భూతద్రోహ తిష్టఇ నహిం సోఈ।। గున సాగర నాగర నర జోఊ। అలప లోభ భల కహఇ న కోఊ।। దో0- కామ క్రోధ మద లోభ సబ నాథ నరక కే పంథ। సబ పరిహరి రఘుబీరహి భజహు భజహిం జేహి సంత।।38।। –*–*– తాత రామ నహిం నర భూపాలా। భువనేస్వర కాలహు కర కాలా।। బ్రహ్మ అనామయ అజ భగవంతా। బ్యాపక అజిత అనాది అనంతా।। గో ద్విజ ధేను దేవ హితకారీ। కృపాసింధు మానుష తనుధారీ।। జన రంజన భంజన ఖల బ్రాతా। బేద ధర్మ రచ్ఛక సును భ్రాతా।। తాహి బయరు తజి నాఇఅ మాథా। ప్రనతారతి భంజన రఘునాథా।। దేహు నాథ ప్రభు కహుఁ బైదేహీ। భజహు రామ బిను హేతు సనేహీ।। సరన గఏఁ ప్రభు తాహు న త్యాగా। బిస్వ ద్రోహ కృత అఘ జేహి లాగా।। జాసు నామ త్రయ తాప నసావన। సోఇ ప్రభు ప్రగట సముఝు జియఁ రావన।। దో0-బార బార పద లాగఉఁ బినయ కరఉఁ దససీస। పరిహరి మాన మోహ మద భజహు కోసలాధీస।।39(క)।। ముని పులస్తి నిజ సిష్య సన కహి పఠఈ యహ బాత। తురత సో మైం ప్రభు సన కహీ పాఇ సుఅవసరు తాత।।39(ఖ)।। –*–*– మాల్యవంత అతి సచివ సయానా। తాసు బచన సుని అతి సుఖ మానా।। తాత అనుజ తవ నీతి బిభూషన। సో ఉర ధరహు జో కహత బిభీషన।। రిపు ఉతకరష కహత సఠ దోఊ। దూరి న కరహు ఇహాఁ హఇ కోఊ।। మాల్యవంత గృహ గయఉ బహోరీ। కహఇ బిభీషను పుని కర జోరీ।। సుమతి కుమతి సబ కేం ఉర రహహీం। నాథ పురాన నిగమ అస కహహీం।। జహాఁ సుమతి తహఁ సంపతి నానా। జహాఁ కుమతి తహఁ బిపతి నిదానా।। తవ ఉర కుమతి బసీ బిపరీతా। హిత అనహిత మానహు రిపు ప్రీతా।। కాలరాతి నిసిచర కుల కేరీ। తేహి సీతా పర ప్రీతి ఘనేరీ।। దో0-తాత చరన గహి మాగఉఁ రాఖహు మోర దులార। సీత దేహు రామ కహుఁ అహిత న హోఇ తుమ్హార।।40।। –*–*– బుధ పురాన శ్రుతి సంమత బానీ। కహీ బిభీషన నీతి బఖానీ।। సునత దసానన ఉఠా రిసాఈ। ఖల తోహి నికట ముత్యు అబ ఆఈ।। జిఅసి సదా సఠ మోర జిఆవా। రిపు కర పచ్ఛ మూढ़ తోహి భావా।। కహసి న ఖల అస కో జగ మాహీం। భుజ బల జాహి జితా మైం నాహీ।। మమ పుర బసి తపసిన్హ పర ప్రీతీ। సఠ మిలు జాఇ తిన్హహి కహు నీతీ।। అస కహి కీన్హేసి చరన ప్రహారా। అనుజ గహే పద బారహిం బారా।। ఉమా సంత కఇ ఇహఇ బड़ాఈ। మంద కరత జో కరఇ భలాఈ।। తుమ్హ పితు సరిస భలేహిం మోహి మారా। రాము భజేం హిత నాథ తుమ్హారా।। సచివ సంగ లై నభ పథ గయఊ। సబహి సునాఇ కహత అస భయఊ।। దో0=రాము సత్యసంకల్ప ప్రభు సభా కాలబస తోరి। మై రఘుబీర సరన అబ జాఉఁ దేహు జని ఖోరి।।41।। –*–*– అస కహి చలా బిభీషను జబహీం। ఆయూహీన భఏ సబ తబహీం।। సాధు అవగ్యా తురత భవానీ। కర కల్యాన అఖిల కై హానీ।। రావన జబహిం బిభీషన త్యాగా। భయఉ బిభవ బిను తబహిం అభాగా।। చలేఉ హరషి రఘునాయక పాహీం। కరత మనోరథ బహు మన మాహీం।। దేఖిహఉఁ జాఇ చరన జలజాతా। అరున మృదుల సేవక సుఖదాతా।। జే పద పరసి తరీ రిషినారీ। దండక కానన పావనకారీ।। జే పద జనకసుతాఁ ఉర లాఏ। కపట కురంగ సంగ ధర ధాఏ।। హర ఉర సర సరోజ పద జేఈ। అహోభాగ్య మై దేఖిహఉఁ తేఈ।। దో0= జిన్హ పాయన్హ కే పాదుకన్హి భరతు రహే మన లాఇ। తే పద ఆజు బిలోకిహ
 3. I would like to have Telugu and Tamil version of Sundarakandam of Tulasi das Ramayan.
  Kindly send it to my email addrsss. Thank you,
  Uthira.K

  1. TAMIL ஸுந்தர காண்ட ஶ்ரீஜாநகீவல்லபோ விஜயதே ஶ்ரீராமசரிதமாநஸ ~~~~~~~~ பஞ்சம ஸோபாந ஸுந்தரகாண்ட ஶ்லோக ஶாந்தஂ ஶாஶ்வதமப்ரமேயமநகஂ நிர்வாணஶாந்திப்ரதஂ ப்ரஹ்மாஶம்புபணீந்த்ரஸேவ்யமநிஶஂ வேதாந்தவேத்யஂ விபும் । ராமாக்யஂ ஜகதீஶ்வரஂ ஸுரகுருஂ மாயாமநுஷ்யஂ ஹரிஂ வந்தேऽஹஂ கருணாகரஂ ரகுவரஂ பூபாலசூड़ாமணிம்।।1।। நாந்யா ஸ்ப௃ஹா ரகுபதே ஹ௃தயேऽஸ்மதீயே ஸத்யஂ வதாமி ச பவாநகிலாந்தராத்மா। பக்திஂ ப்ரயச்ச ரகுபுங்கவ நிர்பராஂ மே காமாதிதோஷரஹிதஂ குரு மாநஸஂ ச।।2।। அதுலிதபலதாமஂ ஹேமஶைலாபதேஹஂ தநுஜவநக௃ஶாநுஂ ஜ்ஞாநிநாமக்ரகண்யம்। ஸகலகுணநிதாநஂ வாநராணாமதீஶஂ ரகுபதிப்ரியபக்தஂ வாதஜாதஂ நமாமி।।3।। ஜாமவஂத கே பசந ஸுஹாஏ। ஸுநி ஹநுமஂத ஹ௃தய அதி பாஏ।। தப லகி மோஹி பரிகேஹு தும்ஹ பாஈ। ஸஹி துக கஂத மூல பல காஈ।। ஜப லகி ஆவௌஂ ஸீதஹி தேகீ। ஹோஇஹி காஜு மோஹி ஹரஷ பிஸேஷீ।। யஹ கஹி நாஇ ஸபந்ஹி கஹுँ மாதா। சலேஉ ஹரஷி ஹியँ தரி ரகுநாதா।। ஸிஂது தீர ஏக பூதர ஸுஂதர। கௌதுக கூதி சढ़ேஉ தா ஊபர।। பார பார ரகுபீர ஸँபாரீ। தரகேஉ பவநதநய பல பாரீ।। ஜேஹிஂ கிரி சரந தேஇ ஹநுமஂதா। சலேஉ ஸோ கா பாதால துரஂதா।। ஜிமி அமோக ரகுபதி கர பாநா। ஏஹீ பாँதி சலேஉ ஹநுமாநா।। ஜலநிதி ரகுபதி தூத பிசாரீ। தைஂ மைநாக ஹோஹி ஶ்ரமஹாரீ।। தோ0- ஹநூமாந தேஹி பரஸா கர புநி கீந்ஹ ப்ரநாம। ராம காஜு கீந்ஹேஂ பிநு மோஹி கஹாँ பிஶ்ராம।।1।। –*–*– ஜாத பவநஸுத தேவந்ஹ தேகா। ஜாநைஂ கஹுँ பல புத்தி பிஸேஷா।। ஸுரஸா நாம அஹிந்ஹ கை மாதா। படஇந்ஹி ஆஇ கஹீ தேஹிஂ பாதா।। ஆஜு ஸுரந்ஹ மோஹி தீந்ஹ அஹாரா। ஸுநத பசந கஹ பவநகுமாரா।। ராம காஜு கரி பிரி மைஂ ஆவௌஂ। ஸீதா கஇ ஸுதி ப்ரபுஹி ஸுநாவௌஂ।। தப தவ பதந பைடிஹஉँ ஆஈ। ஸத்ய கஹஉँ மோஹி ஜாந தே மாஈ।। கபநேஹுँ ஜதந தேஇ நஹிஂ ஜாநா। க்ரஸஸி ந மோஹி கஹேஉ ஹநுமாநா।। ஜோஜந பரி தேஹிஂ பதநு பஸாரா। கபி தநு கீந்ஹ துகுந பிஸ்தாரா।। ஸோரஹ ஜோஜந முக தேஹிஂ டயஊ। துரத பவநஸுத பத்திஸ பயஊ।। ஜஸ ஜஸ ஸுரஸா பதநு பढ़ாவா। தாஸு தூந கபி ரூப தேகாவா।। ஸத ஜோஜந தேஹிஂ ஆநந கீந்ஹா। அதி லகு ரூப பவநஸுத லீந்ஹா।। பதந பஇடி புநி பாஹேர ஆவா। மாகா பிதா தாஹி ஸிரு நாவா।। மோஹி ஸுரந்ஹ ஜேஹி லாகி படாவா। புதி பல மரமு தோர மை பாவா।। தோ0-ராம காஜு ஸபு கரிஹஹு தும்ஹ பல புத்தி நிதாந। ஆஸிஷ தேஹ கஈ ஸோ ஹரஷி சலேஉ ஹநுமாந।।2।। –*–*– நிஸிசரி ஏக ஸிஂது மஹுँ ரஹஈ। கரி மாயா நபு கே கக கஹஈ।। ஜீவ ஜஂது ஜே ககந உड़ாஹீஂ। ஜல பிலோகி திந்ஹ கை பரிசாஹீஂ।। கஹஇ சாஹँ ஸக ஸோ ந உड़ாஈ। ஏஹி பிதி ஸதா ககநசர காஈ।। ஸோஇ சல ஹநூமாந கஹँ கீந்ஹா। தாஸு கபடு கபி துரதஹிஂ சீந்ஹா।। தாஹி மாரி மாருதஸுத பீரா। பாரிதி பார கயஉ மதிதீரா।। தஹாँ ஜாஇ தேகீ பந ஸோபா। குஂஜத சஂசரீக மது லோபா।। நாநா தரு பல பூல ஸுஹாஏ। கக ம௃க ப௃ஂத தேகி மந பாஏ।। ஸைல பிஸால தேகி ஏக ஆகேஂ। தா பர தாஇ சடேஉ பய த்யாகேஂ।। உமா ந கசு கபி கை அதிகாஈ। ப்ரபு ப்ரதாப ஜோ காலஹி காஈ।। கிரி பர சடி லஂகா தேஹிஂ தேகீ। கஹி ந ஜாஇ அதி துர்க பிஸேஷீ।। அதி உதஂக ஜலநிதி சஹு பாஸா। கநக கோட கர பரம ப்ரகாஸா।। சஂ=கநக கோட பிசித்ர மநி க௃த ஸுஂதராயதநா கநா। சஉஹட்ட ஹட்ட ஸுபட்ட பீதீஂ சாரு புர பஹு பிதி பநா।। கஜ பாஜி கச்சர நிகர பதசர ரத பரூதிந்ஹ கோ கநை।। பஹுரூப நிஸிசர ஜூத அதிபல ஸேந பரநத நஹிஂ பநை।।1।। பந பாக உபபந பாடிகா ஸர கூப பாபீஂ ஸோஹஹீஂ। நர நாக ஸுர கஂதர்ப கந்யா ரூப முநி மந மோஹஹீஂ।। கஹுँ மால தேஹ பிஸால ஸைல ஸமாந அதிபல கர்ஜஹீஂ। நாநா அகாரேந்ஹ பிரஹிஂ பஹு பிதி ஏக ஏகந்ஹ தர்ஜஹீஂ।।2।। கரி ஜதந பட கோடிந்ஹ பிகட தந நகர சஹுँ திஸி ரச்சஹீஂ। கஹுँ மஹிஷ மாநஷு தேநு கர அஜ கல நிஸாசர பச்சஹீஂ।। ஏஹி லாகி துலஸீதாஸ இந்ஹ கீ கதா கசு ஏக ஹை கஹீ। ரகுபீர ஸர தீரத ஸரீரந்ஹி த்யாகி கதி பைஹஹிஂ ஸஹீ।।3।। தோ0-புர ரகவாரே தேகி பஹு கபி மந கீந்ஹ பிசார। அதி லகு ரூப தரௌஂ நிஸி நகர கரௌஂ பஇஸார।।3।। –*–*– மஸக ஸமாந ரூப கபி தரீ। லஂகஹி சலேஉ ஸுமிரி நரஹரீ।। நாம லஂகிநீ ஏக நிஸிசரீ। ஸோ கஹ சலேஸி மோஹி நிஂதரீ।। ஜாநேஹி நஹீஂ மரமு ஸட மோரா। மோர அஹார ஜஹாँ லகி சோரா।। முடிகா ஏக மஹா கபி ஹநீ। ருதிர பமத தரநீஂ டநமநீ।। புநி ஸஂபாரி உடி ஸோ லஂகா। ஜோரி பாநி கர பிநய ஸஂஸகா।। ஜப ராவநஹி ப்ரஹ்ம பர தீந்ஹா। சலத பிரஂசி கஹா மோஹி சீந்ஹா।। பிகல ஹோஸி தைஂ கபி கேஂ மாரே। தப ஜாநேஸு நிஸிசர ஸஂகாரே।। தாத மோர அதி புந்ய பஹூதா। தேகேஉँ நயந ராம கர தூதா।। தோ0-தாத ஸ்வர்க அபபர்க ஸுக தரிஅ துலா ஏக அஂக। தூல ந தாஹி ஸகல மிலி ஜோ ஸுக லவ ஸதஸஂக।।4।। –*–*– ப்ரபிஸி நகர கீஜே ஸப காஜா। ஹ௃தயँ ராகி கௌஸலபுர ராஜா।। கரல ஸுதா ரிபு கரஹிஂ மிதாஈ। கோபத ஸிஂது அநல ஸிதலாஈ।। கருड़ ஸுமேரு ரேநூ ஸம தாஹீ। ராம க௃பா கரி சிதவா ஜாஹீ।। அதி லகு ரூப தரேஉ ஹநுமாநா। பைடா நகர ஸுமிரி பகவாநா।। மஂதிர மஂதிர ப்ரதி கரி ஸோதா। தேகே ஜஹँ தஹँ அகநித ஜோதா।। கயஉ தஸாநந மஂதிர மாஹீஂ। அதி பிசித்ர கஹி ஜாத ஸோ நாஹீஂ।। ஸயந கிஏ தேகா கபி தேஹீ। மஂதிர மஹுँ ந தீகி பைதேஹீ।। பவந ஏக புநி தீக ஸுஹாவா। ஹரி மஂதிர தஹँ பிந்ந பநாவா।। தோ0-ராமாயுத அஂகித க௃ஹ ஸோபா பரநி ந ஜாஇ। நவ துலஸிகா ப௃ஂத தஹँ தேகி ஹரஷி கபிராஇ।।5।। –*–*– லஂகா நிஸிசர நிகர நிவாஸா। இஹாँ கஹாँ ஸஜ்ஜந கர பாஸா।। மந மஹுँ தரக கரை கபி லாகா। தேஹீஂ ஸமய பிபீஷநு ஜாகா।। ராம ராம தேஹிஂ ஸுமிரந கீந்ஹா। ஹ௃தயँ ஹரஷ கபி ஸஜ்ஜந சீந்ஹா।। ஏஹி ஸந ஹடி கரிஹஉँ பஹிசாநீ। ஸாது தே ஹோஇ ந காரஜ ஹாநீ।। பிப்ர ருப தரி பசந ஸுநாஏ। ஸுநத பிபீஷண உடி தஹँ ஆஏ।। கரி ப்ரநாம பூँசீ குஸலாஈ। பிப்ர கஹஹு நிஜ கதா புசாஈ।। கீ தும்ஹ ஹரி தாஸந்ஹ மஹँ கோஈ। மோரேஂ ஹ௃தய ப்ரீதி அதி ஹோஈ।। கீ தும்ஹ ராமு தீந அநுராகீ। ஆயஹு மோஹி கரந பड़பாகீ।। தோ0-தப ஹநுமஂத கஹீ ஸப ராம கதா நிஜ நாம। ஸுநத ஜுகல தந புலக மந மகந ஸுமிரி குந க்ராம।।6।। –*–*– ஸுநஹு பவநஸுத ரஹநி ஹமாரீ। ஜிமி தஸநந்ஹி மஹுँ ஜீப பிசாரீ।। தாத கபஹுँ மோஹி ஜாநி அநாதா। கரிஹஹிஂ க௃பா பாநுகுல நாதா।। தாமஸ தநு கசு ஸாதந நாஹீஂ। ப்ரீதி ந பத ஸரோஜ மந மாஹீஂ।। அப மோஹி பா பரோஸ ஹநுமஂதா। பிநு ஹரிக௃பா மிலஹிஂ நஹிஂ ஸஂதா।। ஜௌ ரகுபீர அநுக்ரஹ கீந்ஹா। தௌ தும்ஹ மோஹி தரஸு ஹடி தீந்ஹா।। ஸுநஹு பிபீஷந ப்ரபு கை ரீதீ। கரஹிஂ ஸதா ஸேவக பர ப்ரீதீ।। கஹஹு கவந மைஂ பரம குலீநா। கபி சஂசல ஸபஹீஂ பிதி ஹீநா।। ப்ராத லேஇ ஜோ நாம ஹமாரா। தேஹி திந தாஹி ந மிலை அஹாரா।। தோ0-அஸ மைஂ அதம ஸகா ஸுநு மோஹூ பர ரகுபீர। கீந்ஹீ க௃பா ஸுமிரி குந பரே பிலோசந நீர।।7।। –*–*– ஜாநதஹூँ அஸ ஸ்வாமி பிஸாரீ। பிரஹிஂ தே காஹே ந ஹோஹிஂ துகாரீ।। ஏஹி பிதி கஹத ராம குந க்ராமா। பாவா அநிர்பாச்ய பிஶ்ராமா।। புநி ஸப கதா பிபீஷந கஹீ। ஜேஹி பிதி ஜநகஸுதா தஹँ ரஹீ।। தப ஹநுமஂத கஹா ஸுநு ப்ராதா। தேகீ சஹஉँ ஜாநகீ மாதா।। ஜுகுதி பிபீஷந ஸகல ஸுநாஈ। சலேஉ பவநஸுத பிதா கராஈ।। கரி ஸோஇ ரூப கயஉ புநி தஹவாँ। பந அஸோக ஸீதா ரஹ ஜஹவாँ।। தேகி மநஹி மஹுँ கீந்ஹ ப்ரநாமா। பைடேஹிஂ பீதி ஜாத நிஸி ஜாமா।। க௃ஸ தந ஸீஸ ஜடா ஏக பேநீ। ஜபதி ஹ௃தயँ ரகுபதி குந ஶ்ரேநீ।। தோ0-நிஜ பத நயந திஏँ மந ராம பத கமல லீந। பரம துகீ பா பவநஸுத தேகி ஜாநகீ தீந।।8।। –*–*– தரு பல்லவ மஹுँ ரஹா லுகாஈ। கரஇ பிசார கரௌஂ கா பாஈ।। தேஹி அவஸர ராவநு தஹँ ஆவா। ஸஂக நாரி பஹு கிஏँ பநாவா।। பஹு பிதி கல ஸீதஹி ஸமுசாவா। ஸாம தாந பய பேத தேகாவா।। கஹ ராவநு ஸுநு ஸுமுகி ஸயாநீ। மஂதோதரீ ஆதி ஸப ராநீ।। தவ அநுசரீஂ கரஉँ பந மோரா। ஏக பார பிலோகு மம ஓரா।। த௃ந தரி ஓட கஹதி பைதேஹீ। ஸுமிரி அவதபதி பரம ஸநேஹீ।। ஸுநு தஸமுக கத்யோத ப்ரகாஸா। கபஹுँ கி நலிநீ கரஇ பிகாஸா।। அஸ மந ஸமுசு கஹதி ஜாநகீ। கல ஸுதி நஹிஂ ரகுபீர பாந கீ।। ஸட ஸூநே ஹரி ஆநேஹி மோஹி। அதம நிலஜ்ஜ லாஜ நஹிஂ தோஹீ।। தோ0- ஆபுஹி ஸுநி கத்யோத ஸம ராமஹி பாநு ஸமாந। பருஷ பசந ஸுநி காढ़ி அஸி போலா அதி கிஸிஆந।।9।। –*–*– ஸீதா தைஂ மம க௃த அபமாநா। கடிஹஉँ தவ ஸிர கடிந க௃பாநா।। நாஹிஂ த ஸபதி மாநு மம பாநீ। ஸுமுகி ஹோதி ந த ஜீவந ஹாநீ।। ஸ்யாம ஸரோஜ தாம ஸம ஸுஂதர। ப்ரபு புஜ கரி கர ஸம தஸகஂதர।। ஸோ புஜ கஂட கி தவ அஸி கோரா। ஸுநு ஸட அஸ ப்ரவாந பந மோரா।। சஂத்ரஹாஸ ஹரு மம பரிதாபஂ। ரகுபதி பிரஹ அநல ஸஂஜாதஂ।। ஸீதல நிஸித பஹஸி பர தாரா। கஹ ஸீதா ஹரு மம துக பாரா।। ஸுநத பசந புநி மாரந தாவா। மயதநயாँ கஹி நீதி புசாவா।। கஹேஸி ஸகல நிஸிசரிந்ஹ போலாஈ। ஸீதஹி பஹு பிதி த்ராஸஹு ஜாஈ।। மாஸ திவஸ மஹுँ கஹா ந மாநா। தௌ மைஂ மாரபி காढ़ி க௃பாநா।। தோ0-பவந கயஉ தஸகஂதர இஹாँ பிஸாசிநி ப௃ஂத। ஸீதஹி த்ராஸ தேகாவஹி தரஹிஂ ரூப பஹு மஂத।।10।। –*–*– த்ரிஜடா நாம ராச்சஸீ ஏகா। ராம சரந ரதி நிபுந பிபேகா।। ஸபந்ஹௌ போலி ஸுநாஏஸி ஸபநா। ஸீதஹி ஸேஇ கரஹு ஹித அபநா।। ஸபநேஂ பாநர லஂகா ஜாரீ। ஜாதுதாந ஸேநா ஸப மாரீ।। கர ஆரூढ़ நகந தஸஸீஸா। முஂடித ஸிர கஂடித புஜ பீஸா।। ஏஹி பிதி ஸோ தச்சிந திஸி ஜாஈ। லஂகா மநஹுँ பிபீஷந பாஈ।। நகர பிரீ ரகுபீர தோஹாஈ। தப ப்ரபு ஸீதா போலி படாஈ।। யஹ ஸபநா மேஂ கஹஉँ புகாரீ। ஹோஇஹி ஸத்ய கஏँ திந சாரீ।। தாஸு பசந ஸுநி தே ஸப டரீஂ। ஜநகஸுதா கே சரநந்ஹி பரீஂ।। தோ0-ஜஹँ தஹँ கஈஂ ஸகல தப ஸீதா கர மந ஸோச। மாஸ திவஸ பீதேஂ மோஹி மாரிஹி நிஸிசர போச।।11।। –*–*– த்ரிஜடா ஸந போலீ கர ஜோரீ। மாது பிபதி ஸஂகிநி தைஂ மோரீ।। தஜௌஂ தேஹ கரு பேகி உபாஈ। துஸஹு பிரஹு அப நஹிஂ ஸஹி ஜாஈ।। ஆநி காட ரசு சிதா பநாஈ। மாது அநல புநி தேஹி லகாஈ।। ஸத்ய கரஹி மம ப்ரீதி ஸயாநீ। ஸுநை கோ ஶ்ரவந ஸூல ஸம பாநீ।। ஸுநத பசந பத கஹி ஸமுசாஏஸி। ப்ரபு ப்ரதாப பல ஸுஜஸு ஸுநாஏஸி।। நிஸி ந அநல மில ஸுநு ஸுகுமாரீ। அஸ கஹி ஸோ நிஜ பவந ஸிதாரீ।। கஹ ஸீதா பிதி பா ப்ரதிகூலா। மிலஹி ந பாவக மிடிஹி ந ஸூலா।। தேகிஅத ப்ரகட ககந அஂகாரா। அவநி ந ஆவத ஏகஉ தாரா।। பாவகமய ஸஸி ஸ்த்ரவத ந ஆகீ। மாநஹுँ மோஹி ஜாநி ஹதபாகீ।। ஸுநஹி பிநய மம பிடப அஸோகா। ஸத்ய நாம கரு ஹரு மம ஸோகா।। நூதந கிஸலய அநல ஸமாநா। தேஹி அகிநி ஜநி கரஹி நிதாநா।। தேகி பரம பிரஹாகுல ஸீதா। ஸோ சந கபிஹி கலப ஸம பீதா।। ஸோ0-கபி கரி ஹ௃தயँ பிசார தீந்ஹி முத்ரிகா டாரீ தப। ஜநு அஸோக அஂகார தீந்ஹி ஹரஷி உடி கர கஹேஉ।।12।। –*–*– தப தேகீ முத்ரிகா மநோஹர। ராம நாம அஂகித அதி ஸுஂதர।। சகித சிதவ முதரீ பஹிசாநீ। ஹரஷ பிஷாத ஹ௃தயँ அகுலாநீ।। ஜீதி கோ ஸகஇ அஜய ரகுராஈ। மாயா தேஂ அஸி ரசி நஹிஂ ஜாஈ।। ஸீதா மந பிசார கர நாநா। மதுர பசந போலேஉ ஹநுமாநா।। ராமசஂத்ர குந பரநைஂ லாகா। ஸுநதஹிஂ ஸீதா கர துக பாகா।। லாகீஂ ஸுநைஂ ஶ்ரவந மந லாஈ। ஆதிஹு தேஂ ஸப கதா ஸுநாஈ।। ஶ்ரவநாம௃த ஜேஹிஂ கதா ஸுஹாஈ। கஹி ஸோ ப்ரகட ஹோதி கிந பாஈ।। தப ஹநுமஂத நிகட சலி கயஊ। பிரி பைஂடீஂ மந பிஸமய பயஊ।। ராம தூத மைஂ மாது ஜாநகீ। ஸத்ய ஸபத கருநாநிதாந கீ।। யஹ முத்ரிகா மாது மைஂ ஆநீ। தீந்ஹி ராம தும்ஹ கஹँ ஸஹிதாநீ।। நர பாநரஹி ஸஂக கஹு கைஸேஂ। கஹி கதா பஇ ஸஂகதி ஜைஸேஂ।। தோ0-கபி கே பசந ஸப்ரேம ஸுநி உபஜா மந பிஸ்வாஸ।। ஜாநா மந க்ரம பசந யஹ க௃பாஸிஂது கர தாஸ।।13।। –*–*– ஹரிஜந ஜாநி ப்ரீதி அதி காढ़ீ। ஸஜல நயந புலகாவலி பாढ़ீ।। பூड़த பிரஹ ஜலதி ஹநுமாநா। பயஉ தாத மோஂ கஹுँ ஜலஜாநா।। அப கஹு குஸல ஜாஉँ பலிஹாரீ। அநுஜ ஸஹித ஸுக பவந கராரீ।। கோமலசித க௃பால ரகுராஈ। கபி கேஹி ஹேது தரீ நிடுராஈ।। ஸஹஜ பாநி ஸேவக ஸுக தாயக। கபஹுँக ஸுரதி கரத ரகுநாயக।। கபஹுँ நயந மம ஸீதல தாதா। ஹோஇஹஹி நிரகி ஸ்யாம ம௃து காதா।। பசநு ந ஆவ நயந பரே பாரீ। அஹஹ நாத ஹௌஂ நிபட பிஸாரீ।। தேகி பரம பிரஹாகுல ஸீதா। போலா கபி ம௃து பசந பிநீதா।। மாது குஸல ப்ரபு அநுஜ ஸமேதா। தவ துக துகீ ஸுக௃பா நிகேதா।। ஜநி ஜநநீ மாநஹு ஜியँ ஊநா। தும்ஹ தே ப்ரேமு ராம கேஂ தூநா।। தோ0-ரகுபதி கர ஸஂதேஸு அப ஸுநு ஜநநீ தரி தீர। அஸ கஹி கபி கத கத பயஉ பரே பிலோசந நீர।।14।। –*–*– கஹேஉ ராம பியோக தவ ஸீதா। மோ கஹுँ ஸகல பஏ பிபரீதா।। நவ தரு கிஸலய மநஹுँ க௃ஸாநூ। காலநிஸா ஸம நிஸி ஸஸி பாநூ।। குபலய பிபிந குஂத பந ஸரிஸா। பாரித தபத தேல ஜநு பரிஸா।। ஜே ஹித ரஹே கரத தேஇ பீரா। உரக ஸ்வாஸ ஸம த்ரிபித ஸமீரா।। கஹேஹூ தேஂ கசு துக கடி ஹோஈ। காஹி கஹௌஂ யஹ ஜாந ந கோஈ।। தத்வ ப்ரேம கர மம அரு தோரா। ஜாநத ப்ரியா ஏகு மநு மோரா।। ஸோ மநு ஸதா ரஹத தோஹி பாஹீஂ। ஜாநு ப்ரீதி ரஸு ஏதேநஹி மாஹீஂ।। ப்ரபு ஸஂதேஸு ஸுநத பைதேஹீ। மகந ப்ரேம தந ஸுதி நஹிஂ தேஹீ।। கஹ கபி ஹ௃தயँ தீர தரு மாதா। ஸுமிரு ராம ஸேவக ஸுகதாதா।। உர ஆநஹு ரகுபதி ப்ரபுதாஈ। ஸுநி மம பசந தஜஹு கதராஈ।। தோ0-நிஸிசர நிகர பதஂக ஸம ரகுபதி பாந க௃ஸாநு। ஜநநீ ஹ௃தயँ தீர தரு ஜரே நிஸாசர ஜாநு।।15।। –*–*– ஜௌஂ ரகுபீர ஹோதி ஸுதி பாஈ। கரதே நஹிஂ பிலஂபு ரகுராஈ।। ராமபாந ரபி உஏँ ஜாநகீ। தம பரூத கஹँ ஜாதுதாந கீ।। அபஹிஂ மாது மைஂ ஜாஉँ லவாஈ। ப்ரபு ஆயஸு நஹிஂ ராம தோஹாஈ।। கசுக திவஸ ஜநநீ தரு தீரா। கபிந்ஹ ஸஹித அஇஹஹிஂ ரகுபீரா।। நிஸிசர மாரி தோஹி லை ஜைஹஹிஂ। திஹுँ புர நாரதாதி ஜஸு கைஹஹிஂ।। ஹைஂ ஸுத கபி ஸப தும்ஹஹி ஸமாநா। ஜாதுதாந அதி பட பலவாநா।। மோரேஂ ஹ௃தய பரம ஸஂதேஹா। ஸுநி கபி ப்ரகட கீந்ஹ நிஜ தேஹா।। கநக பூதராகார ஸரீரா। ஸமர பயஂகர அதிபல பீரா।। ஸீதா மந பரோஸ தப பயஊ। புநி லகு ரூப பவநஸுத லயஊ।। தோ0-ஸுநு மாதா ஸாகாம௃க நஹிஂ பல புத்தி பிஸால। ப்ரபு ப்ரதாப தேஂ கருड़ஹி காஇ பரம லகு ப்யால।।16।। –*–*– மந ஸஂதோஷ ஸுநத கபி பாநீ। பகதி ப்ரதாப தேஜ பல ஸாநீ।। ஆஸிஷ தீந்ஹி ராமப்ரிய ஜாநா। ஹோஹு தாத பல ஸீல நிதாநா।। அஜர அமர குநநிதி ஸுத ஹோஹூ। கரஹுँ பஹுத ரகுநாயக சோஹூ।। கரஹுँ க௃பா ப்ரபு அஸ ஸுநி காநா। நிர்பர ப்ரேம மகந ஹநுமாநா।। பார பார நாஏஸி பத ஸீஸா। போலா பசந ஜோரி கர கீஸா।। அப க௃தக௃த்ய பயஉँ மைஂ மாதா। ஆஸிஷ தவ அமோக பிக்யாதா।। ஸுநஹு மாது மோஹி அதிஸய பூகா। லாகி தேகி ஸுஂதர பல ரூகா।। ஸுநு ஸுத கரஹிஂ பிபிந ரகவாரீ। பரம ஸுபட ரஜநீசர பாரீ।। திந்ஹ கர பய மாதா மோஹி நாஹீஂ। ஜௌஂ தும்ஹ ஸுக மாநஹு மந மாஹீஂ।। தோ0-தேகி புத்தி பல நிபுந கபி கஹேஉ ஜாநகீஂ ஜாஹு। ரகுபதி சரந ஹ௃தயँ தரி தாத மதுர பல காஹு।।17।। –*–*– சலேஉ நாஇ ஸிரு பைடேஉ பாகா। பல காஏஸி தரு தோரைஂ லாகா।। ரஹே தஹாँ பஹு பட ரகவாரே। கசு மாரேஸி கசு ஜாஇ புகாரே।। நாத ஏக ஆவா கபி பாரீ। தேஹிஂ அஸோக பாடிகா உஜாரீ।। காஏஸி பல அரு பிடப உபாரே। ரச்சக மர்தி மர்தி மஹி டாரே।। ஸுநி ராவந படஏ பட நாநா। திந்ஹஹி தேகி கர்ஜேஉ ஹநுமாநா।। ஸப ரஜநீசர கபி ஸஂகாரே। கஏ புகாரத கசு அதமாரே।। புநி படயஉ தேஹிஂ அச்சகுமாரா। சலா ஸஂக லை ஸுபட அபாரா।। ஆவத தேகி பிடப கஹி தர்ஜா। தாஹி நிபாதி மஹாதுநி கர்ஜா।। தோ0-கசு மாரேஸி கசு மர்தேஸி கசு மிலஏஸி தரி தூரி। கசு புநி ஜாஇ புகாரே ப்ரபு மர்கட பல பூரி।।18।। –*–*– ஸுநி ஸுத பத லஂகேஸ ரிஸாநா। படஏஸி மேகநாத பலவாநா।। மாரஸி ஜநி ஸுத பாஂதேஸு தாஹீ। தேகிஅ கபிஹி கஹாँ கர ஆஹீ।। சலா இஂத்ரஜித அதுலித ஜோதா। பஂது நிதந ஸுநி உபஜா க்ரோதா।। கபி தேகா தாருந பட ஆவா। கடகடாஇ கர்ஜா அரு தாவா।। அதி பிஸால தரு ஏக உபாரா। பிரத கீந்ஹ லஂகேஸ குமாரா।। ரஹே மஹாபட தாகே ஸஂகா। கஹி கஹி கபி மர்தஇ நிஜ அஂகா।। திந்ஹஹி நிபாதி தாஹி ஸந பாஜா। பிரே ஜுகல மாநஹுँ கஜராஜா। முடிகா மாரி சढ़ா தரு ஜாஈ। தாஹி ஏக சந முருசா ஆஈ।। உடி பஹோரி கீந்ஹிஸி பஹு மாயா। ஜீதி ந ஜாஇ ப்ரபஂஜந ஜாயா।। தோ0-ப்ரஹ்ம அஸ்த்ர தேஹிஂ ஸாँதா கபி மந கீந்ஹ பிசார। ஜௌஂ ந ப்ரஹ்மஸர மாநஉँ மஹிமா மிடஇ அபார।।19।। –*–*– ப்ரஹ்மபாந கபி கஹுँ தேஹி மாரா। பரதிஹுँ பார கடகு ஸஂகாரா।। தேஹி தேகா கபி முருசித பயஊ। நாகபாஸ பாँதேஸி லை கயஊ।। ஜாஸு நாம ஜபி ஸுநஹு பவாநீ। பவ பஂதந காடஹிஂ நர க்யாநீ।। தாஸு தூத கி பஂத தரு ஆவா। ப்ரபு காரஜ லகி கபிஹிஂ பँதாவா।। கபி பஂதந ஸுநி நிஸிசர தாஏ। கௌதுக லாகி ஸபாँ ஸப ஆஏ।। தஸமுக ஸபா தீகி கபி ஜாஈ। கஹி ந ஜாஇ கசு அதி ப்ரபுதாஈ।। கர ஜோரேஂ ஸுர திஸிப பிநீதா। ப௃குடி பிலோகத ஸகல ஸபீதா।। தேகி ப்ரதாப ந கபி மந ஸஂகா। ஜிமி அஹிகந மஹுँ கருड़ அஸஂகா।। தோ0-கபிஹி பிலோகி தஸாநந பிஹஸா கஹி துர்பாத। ஸுத பத ஸுரதி கீந்ஹி புநி உபஜா ஹ௃தயँ பிஷாத।।20।। –*–*– கஹ லஂகேஸ கவந தைஂ கீஸா। கேஹிஂ கே பல காலேஹி பந கீஸா।। கீ தௌஂ ஶ்ரவந ஸுநேஹி நஹிஂ மோஹீ। தேகஉँ அதி அஸஂக ஸட தோஹீ।। மாரே நிஸிசர கேஹிஂ அபராதா। கஹு ஸட தோஹி ந ப்ராந கஇ பாதா।। ஸுந ராவந ப்ரஹ்மாஂட நிகாயா। பாஇ ஜாஸு பல பிரசித மாயா।। ஜாகேஂ பல பிரஂசி ஹரி ஈஸா। பாலத ஸ௃ஜத ஹரத தஸஸீஸா। ஜா பல ஸீஸ தரத ஸஹஸாநந। அஂடகோஸ ஸமேத கிரி காநந।। தரஇ ஜோ பிபித தேஹ ஸுரத்ராதா। தும்ஹ தே ஸடந்ஹ ஸிகாவநு தாதா। ஹர கோதஂட கடிந ஜேஹி பஂஜா। தேஹி ஸமேத ந௃ப தல மத கஂஜா।। கர தூஷந த்ரிஸிரா அரு பாலீ। பதே ஸகல அதுலித பலஸாலீ।। தோ0-ஜாகே பல லவலேஸ தேஂ ஜிதேஹு சராசர சாரி। தாஸு தூத மைஂ ஜா கரி ஹரி ஆநேஹு ப்ரிய நாரி।।21।। –*–*– ஜாநஉँ மைஂ தும்ஹாரி ப்ரபுதாஈ। ஸஹஸபாஹு ஸந பரீ லராஈ।। ஸமர பாலி ஸந கரி ஜஸு பாவா। ஸுநி கபி பசந பிஹஸி பிஹராவா।। காயஉँ பல ப்ரபு லாகீ பூँகா। கபி ஸுபாவ தேஂ தோரேஉँ ரூகா।। ஸப கேஂ தேஹ பரம ப்ரிய ஸ்வாமீ। மாரஹிஂ மோஹி குமாரக காமீ।। ஜிந்ஹ மோஹி மாரா தே மைஂ மாரே। தேஹி பர பாँதேஉ தநயँ தும்ஹாரே।। மோஹி ந கசு பாँதே கஇ லாஜா। கீந்ஹ சஹஉँ நிஜ ப்ரபு கர காஜா।। பிநதீ கரஉँ ஜோரி கர ராவந। ஸுநஹு மாந தஜி மோர ஸிகாவந।। தேகஹு தும்ஹ நிஜ குலஹி பிசாரீ। ப்ரம தஜி பஜஹு பகத பய ஹாரீ।। ஜாகேஂ டர அதி கால டேராஈ। ஜோ ஸுர அஸுர சராசர காஈ।। தாஸோஂ பயரு கபஹுँ நஹிஂ கீஜை। மோரே கஹேஂ ஜாநகீ தீஜை।। தோ0-ப்ரநதபால ரகுநாயக கருநா ஸிஂது கராரி। கஏँ ஸரந ப்ரபு ராகிஹைஂ தவ அபராத பிஸாரி।।22।। –*–*– ராம சரந பஂகஜ உர தரஹூ। லஂகா அசல ராஜ தும்ஹ கரஹூ।। ரிஷி புலிஸ்த ஜஸு பிமல மஂயகா। தேஹி ஸஸி மஹுँ ஜநி ஹோஹு கலஂகா।। ராம நாம பிநு கிரா ந ஸோஹா। தேகு பிசாரி த்யாகி மத மோஹா।। பஸந ஹீந நஹிஂ ஸோஹ ஸுராரீ। ஸப பூஷண பூஷித பர நாரீ।। ராம பிமுக ஸஂபதி ப்ரபுதாஈ। ஜாஇ ரஹீ பாஈ பிநு பாஈ।। ஸஜல மூல ஜிந்ஹ ஸரிதந்ஹ நாஹீஂ। பரஷி கஏ புநி தபஹிஂ ஸுகாஹீஂ।। ஸுநு தஸகஂட கஹஉँ பந ரோபீ। பிமுக ராம த்ராதா நஹிஂ கோபீ।। ஸஂகர ஸஹஸ பிஷ்நு அஜ தோஹீ। ஸகஹிஂ ந ராகி ராம கர த்ரோஹீ।। தோ0-மோஹமூல பஹு ஸூல ப்ரத த்யாகஹு தம அபிமாந। பஜஹு ராம ரகுநாயக க௃பா ஸிஂது பகவாந।।23।। –*–*– ஜதபி கஹி கபி அதி ஹித பாநீ। பகதி பிபேக பிரதி நய ஸாநீ।। போலா பிஹஸி மஹா அபிமாநீ। மிலா ஹமஹி கபி குர பड़ க்யாநீ।। ம௃த்யு நிகட ஆஈ கல தோஹீ। லாகேஸி அதம ஸிகாவந மோஹீ।। உலடா ஹோஇஹி கஹ ஹநுமாநா। மதிப்ரம தோர ப்ரகட மைஂ ஜாநா।। ஸுநி கபி பசந பஹுத கிஸிஆநா। பேகி ந ஹரஹுँ மூढ़ கர ப்ராநா।। ஸுநத நிஸாசர மாரந தாஏ। ஸசிவந்ஹ ஸஹித பிபீஷநு ஆஏ। நாஇ ஸீஸ கரி பிநய பஹூதா। நீதி பிரோத ந மாரிஅ தூதா।। ஆந தஂட கசு கரிஅ கோஸாँஈ। ஸபஹீஂ கஹா மஂத்ர பல பாஈ।। ஸுநத பிஹஸி போலா தஸகஂதர। அஂக பஂக கரி படஇஅ பஂதர।। தோ-கபி கேஂ மமதா பூँச பர ஸபஹி கஹஉँ ஸமுசாஇ। தேல போரி பட பாँதி புநி பாவக தேஹு லகாஇ।।24।। –*–*– பூँசஹீந பாநர தஹँ ஜாஇஹி। தப ஸட நிஜ நாதஹி லஇ ஆஇஹி।। ஜிந்ஹ கை கீந்ஹஸி பஹுத பड़ாஈ। தேகேஉँûமைஂ திந்ஹ கை ப்ரபுதாஈ।। பசந ஸுநத கபி மந முஸுகாநா। பஇ ஸஹாய ஸாரத மைஂ ஜாநா।। ஜாதுதாந ஸுநி ராவந பசநா। லாகே ரசைஂ மூढ़ ஸோஇ ரசநா।। ரஹா ந நகர பஸந க௃த தேலா। பாढ़ீ பூँச கீந்ஹ கபி கேலா।। கௌதுக கஹँ ஆஏ புரபாஸீ। மாரஹிஂ சரந கரஹிஂ பஹு ஹாँஸீ।। பாஜஹிஂ டோல தேஹிஂ ஸப தாரீ। நகர பேரி புநி பூँச ப்ரஜாரீ।। பாவக ஜரத தேகி ஹநுமஂதா। பயஉ பரம லகு ருப துரஂதா।। நிபுகி சढ़ேஉ கபி கநக அடாரீஂ। பஈ ஸபீத நிஸாசர நாரீஂ।। தோ0-ஹரி ப்ரேரித தேஹி அவஸர சலே மருத உநசாஸ। அட்டஹாஸ கரி கர்ஜா கபி பढ़ி லாக அகாஸ।।25।। –*–*– தேஹ பிஸால பரம ஹருஆஈ। மஂதிர தேஂ மஂதிர சढ़ தாஈ।। ஜரஇ நகர பா லோக பிஹாலா। சபட லபட பஹு கோடி கராலா।। தாத மாது ஹா ஸுநிஅ புகாரா। ஏஹி அவஸர கோ ஹமஹி உபாரா।। ஹம ஜோ கஹா யஹ கபி நஹிஂ ஹோஈ। பாநர ரூப தரேஂ ஸுர கோஈ।। ஸாது அவக்யா கர பலு ஐஸா। ஜரஇ நகர அநாத கர ஜைஸா।। ஜாரா நகரு நிமிஷ ஏக மாஹீஂ। ஏக பிபீஷந கர க௃ஹ நாஹீஂ।। தா கர தூத அநல ஜேஹிஂ ஸிரிஜா। ஜரா ந ஸோ தேஹி காரந கிரிஜா।। உலடி பலடி லஂகா ஸப ஜாரீ। கூதி பரா புநி ஸிஂது மசாரீ।। தோ0-பூँச புசாஇ கோஇ ஶ்ரம தரி லகு ரூப பஹோரி। ஜநகஸுதா கே ஆகேஂ டாढ़ பயஉ கர ஜோரி।।26।। –*–*– மாது மோஹி தீஜே கசு சீந்ஹா। ஜைஸேஂ ரகுநாயக மோஹி தீந்ஹா।। சூड़ாமநி உதாரி தப தயஊ। ஹரஷ ஸமேத பவநஸுத லயஊ।। கஹேஹு தாத அஸ மோர ப்ரநாமா। ஸப ப்ரகார ப்ரபு பூரநகாமா।। தீந தயால பிரிது ஸஂபாரீ। ஹரஹு நாத மம ஸஂகட பாரீ।। தாத ஸக்ரஸுத கதா ஸுநாஏஹு। பாந ப்ரதாப ப்ரபுஹி ஸமுசாஏஹு।। மாஸ திவஸ மஹுँ நாது ந ஆவா। தௌ புநி மோஹி ஜிஅத நஹிஂ பாவா।। கஹு கபி கேஹி பிதி ராகௌஂ ப்ராநா। தும்ஹஹூ தாத கஹத அப ஜாநா।। தோஹி தேகி ஸீதலி பஇ சாதீ। புநி மோ கஹுँ ஸோஇ திநு ஸோ ராதீ।। தோ0-ஜநகஸுதஹி ஸமுசாஇ கரி பஹு பிதி தீரஜு தீந்ஹ। சரந கமல ஸிரு நாஇ கபி கவநு ராம பஹிஂ கீந்ஹ।।27।। –*–*– சலத மஹாதுநி கர்ஜேஸி பாரீ। கர்ப ஸ்த்ரவஹிஂ ஸுநி நிஸிசர நாரீ।। நாகி ஸிஂது ஏஹி பாரஹி ஆவா। ஸபத கிலகிலா கபிந்ஹ ஸுநாவா।। ஹரஷே ஸப பிலோகி ஹநுமாநா। நூதந ஜந்ம கபிந்ஹ தப ஜாநா।। முக ப்ரஸந்ந தந தேஜ பிராஜா। கீந்ஹேஸி ராமசந்த்ர கர காஜா।। மிலே ஸகல அதி பஏ ஸுகாரீ। தலபத மீந பாவ ஜிமி பாரீ।। சலே ஹரஷி ரகுநாயக பாஸா। பூँசத கஹத நவல இதிஹாஸா।। தப மதுபந பீதர ஸப ஆஏ। அஂகத ஸஂமத மது பல காஏ।। ரகவாரே ஜப பரஜந லாகே। முஷ்டி ப்ரஹார ஹநத ஸப பாகே।। தோ0-ஜாஇ புகாரே தே ஸப பந உஜார ஜுபராஜ। ஸுநி ஸுக்ரீவ ஹரஷ கபி கரி ஆஏ ப்ரபு காஜ।।28।। –*–*– ஜௌஂ ந ஹோதி ஸீதா ஸுதி பாஈ। மதுபந கே பல ஸகஹிஂ கி காஈ।। ஏஹி பிதி மந பிசார கர ராஜா। ஆஇ கஏ கபி ஸஹித ஸமாஜா।। ஆஇ ஸபந்ஹி நாவா பத ஸீஸா। மிலேஉ ஸபந்ஹி அதி ப்ரேம கபீஸா।। பூँசீ குஸல குஸல பத தேகீ। ராம க௃பாँ பா காஜு பிஸேஷீ।। நாத காஜு கீந்ஹேஉ ஹநுமாநா। ராகே ஸகல கபிந்ஹ கே ப்ராநா।। ஸுநி ஸுக்ரீவ பஹுரி தேஹி மிலேஊ। கபிந்ஹ ஸஹித ரகுபதி பஹிஂ சலேஊ। ராம கபிந்ஹ ஜப ஆவத தேகா। கிஏँ காஜு மந ஹரஷ பிஸேஷா।। படிக ஸிலா பைடே த்வௌ பாஈ। பரே ஸகல கபி சரநந்ஹி ஜாஈ।। தோ0-ப்ரீதி ஸஹித ஸப பேடே ரகுபதி கருநா புஂஜ। பூँசீ குஸல நாத அப குஸல தேகி பத கஂஜ।।29।। –*–*– ஜாமவஂத கஹ ஸுநு ரகுராயா। ஜா பர நாத கரஹு தும்ஹ தாயா।। தாஹி ஸதா ஸுப குஸல நிரஂதர। ஸுர நர முநி ப்ரஸந்ந தா ஊபர।। ஸோஇ பிஜஈ பிநஈ குந ஸாகர। தாஸு ஸுஜஸு த்ரேலோக உஜாகர।। ப்ரபு கீஂ க௃பா பயஉ ஸபு காஜூ। ஜந்ம ஹமார ஸுபல பா ஆஜூ।। நாத பவநஸுத கீந்ஹி ஜோ கரநீ। ஸஹஸஹுँ முக ந ஜாஇ ஸோ பரநீ।। பவநதநய கே சரித ஸுஹாஏ। ஜாமவஂத ரகுபதிஹி ஸுநாஏ।। ஸுநத க௃பாநிதி மந அதி பாஏ। புநி ஹநுமாந ஹரஷி ஹியँ லாஏ।। கஹஹு தாத கேஹி பாँதி ஜாநகீ। ரஹதி கரதி ரச்சா ஸ்வப்ராந கீ।। தோ0-நாம பாஹரு திவஸ நிஸி த்யாந தும்ஹார கபாட। லோசந நிஜ பத ஜஂத்ரித ஜாஹிஂ ப்ராந கேஹிஂ பாட।।30।। –*–*– சலத மோஹி சூड़ாமநி தீந்ஹீ। ரகுபதி ஹ௃தயँ லாஇ ஸோஇ லீந்ஹீ।। நாத ஜுகல லோசந பரி பாரீ। பசந கஹே கசு ஜநககுமாரீ।। அநுஜ ஸமேத கஹேஹு ப்ரபு சரநா। தீந பஂது ப்ரநதாரதி ஹரநா।। மந க்ரம பசந சரந அநுராகீ। கேஹி அபராத நாத ஹௌஂ த்யாகீ।। அவகுந ஏக மோர மைஂ மாநா। பிசுரத ப்ராந ந கீந்ஹ பயாநா।। நாத ஸோ நயநந்ஹி கோ அபராதா। நிஸரத ப்ராந கரிஹிஂ ஹடி பாதா।। பிரஹ அகிநி தநு தூல ஸமீரா। ஸ்வாஸ ஜரஇ சந மாஹிஂ ஸரீரா।। நயந ஸ்த்ரவஹி ஜலு நிஜ ஹித லாகீ। ஜரைஂ ந பாவ தேஹ பிரஹாகீ। ஸீதா கே அதி பிபதி பிஸாலா। பிநஹிஂ கஹேஂ பலி தீநதயாலா।। தோ0-நிமிஷ நிமிஷ கருநாநிதி ஜாஹிஂ கலப ஸம பீதி। பேகி சலிய ப்ரபு ஆநிஅ புஜ பல கல தல ஜீதி।।31।। –*–*– ஸுநி ஸீதா துக ப்ரபு ஸுக அயநா। பரி ஆஏ ஜல ராஜிவ நயநா।। பசந காँய மந மம கதி ஜாஹீ। ஸபநேஹுँ பூசிஅ பிபதி கி தாஹீ।। கஹ ஹநுமஂத பிபதி ப்ரபு ஸோஈ। ஜப தவ ஸுமிரந பஜந ந ஹோஈ।। கேதிக பாத ப்ரபு ஜாதுதாந கீ। ரிபுஹி ஜீதி ஆநிபீ ஜாநகீ।। ஸுநு கபி தோஹி ஸமாந உபகாரீ। நஹிஂ கோஉ ஸுர நர முநி தநுதாரீ।। ப்ரதி உபகார கரௌஂ கா தோரா। ஸநமுக ஹோஇ ந ஸகத மந மோரா।। ஸுநு ஸுத உரிந மைஂ நாஹீஂ। தேகேஉँ கரி பிசார மந மாஹீஂ।। புநி புநி கபிஹி சிதவ ஸுரத்ராதா। லோசந நீர புலக அதி காதா।। தோ0-ஸுநி ப்ரபு பசந பிலோகி முக காத ஹரஷி ஹநுமஂத। சரந பரேஉ ப்ரேமாகுல த்ராஹி த்ராஹி பகவஂத।।32।। –*–*– பார பார ப்ரபு சஹஇ உடாவா। ப்ரேம மகந தேஹி உடப ந பாவா।। ப்ரபு கர பஂகஜ கபி கேஂ ஸீஸா। ஸுமிரி ஸோ தஸா மகந கௌரீஸா।। ஸாவதாந மந கரி புநி ஸஂகர। லாகே கஹந கதா அதி ஸுஂதர।। கபி உடாஇ ப்ரபு ஹ௃தயँ லகாவா। கர கஹி பரம நிகட பைடாவா।। கஹு கபி ராவந பாலித லஂகா। கேஹி பிதி தஹேஉ துர்க அதி பஂகா।। ப்ரபு ப்ரஸந்ந ஜாநா ஹநுமாநா। போலா பசந பிகத அபிமாநா।। ஸாகாம௃க கே பड़ி மநுஸாஈ। ஸாகா தேஂ ஸாகா பர ஜாஈ।। நாகி ஸிஂது ஹாடகபுர ஜாரா। நிஸிசர கந பிதி பிபிந உஜாரா। ஸோ ஸப தவ ப்ரதாப ரகுராஈ। நாத ந கசூ மோரி ப்ரபுதாஈ।। தோ0- தா கஹுँ ப்ரபு கசு அகம நஹிஂ ஜா பர தும்ஹ அநுகுல। தப ப்ரபாவँ பड़வாநலஹிஂ ஜாரி ஸகஇ கலு தூல।।33।। –*–*– நாத பகதி அதி ஸுகதாயநீ। தேஹு க௃பா கரி அநபாயநீ।। ஸுநி ப்ரபு பரம ஸரல கபி பாநீ। ஏவமஸ்து தப கஹேஉ பவாநீ।। உமா ராம ஸுபாஉ ஜேஹிஂ ஜாநா। தாஹி பஜநு தஜி பாவ ந ஆநா।। யஹ ஸஂவாத ஜாஸு உர ஆவா। ரகுபதி சரந பகதி ஸோஇ பாவா।। ஸுநி ப்ரபு பசந கஹஹிஂ கபிப௃ஂதா। ஜய ஜய ஜய க௃பால ஸுககஂதா।। தப ரகுபதி கபிபதிஹி போலாவா। கஹா சலைஂ கர கரஹு பநாவா।। அப பிலஂபு கேஹி காரந கீஜே। துரத கபிந்ஹ கஹுँ ஆயஸு தீஜே।। கௌதுக தேகி ஸுமந பஹு பரஷீ। நப தேஂ பவந சலே ஸுர ஹரஷீ।। தோ0-கபிபதி பேகி போலாஏ ஆஏ ஜூதப ஜூத। நாநா பரந அதுல பல பாநர பாலு பரூத।।34।। –*–*– ப்ரபு பத பஂகஜ நாவஹிஂ ஸீஸா। கரஜஹிஂ பாலு மஹாபல கீஸா।। தேகீ ராம ஸகல கபி ஸேநா। சிதஇ க௃பா கரி ராஜிவ நைநா।। ராம க௃பா பல பாஇ கபிஂதா। பஏ பச்சஜுத மநஹுँ கிரிஂதா।। ஹரஷி ராம தப கீந்ஹ பயாநா। ஸகுந பஏ ஸுஂதர ஸுப நாநா।। ஜாஸு ஸகல மஂகலமய கீதீ। தாஸு பயாந ஸகுந யஹ நீதீ।। ப்ரபு பயாந ஜாநா பைதேஹீஂ। பரகி பாம அँக ஜநு கஹி தேஹீஂ।। ஜோஇ ஜோஇ ஸகுந ஜாநகிஹி ஹோஈ। அஸகுந பயஉ ராவநஹி ஸோஈ।। சலா கடகு கோ பரநைஂ பாரா। கர்ஜஹி பாநர பாலு அபாரா।। நக ஆயுத கிரி பாதபதாரீ। சலே ககந மஹி இச்சாசாரீ।। கேஹரிநாத பாலு கபி கரஹீஂ। டகமகாஹிஂ திக்கஜ சிக்கரஹீஂ।। சஂ0-சிக்கரஹிஂ திக்கஜ டோல மஹி கிரி லோல ஸாகர கரபரே। மந ஹரஷ ஸப கஂதர்ப ஸுர முநி நாக கிந்நர துக டரே।। கடகடஹிஂ மர்கட பிகட பட பஹு கோடி கோடிந்ஹ தாவஹீஂ। ஜய ராம ப்ரபல ப்ரதாப கோஸலநாத குந கந காவஹீஂ।।1।। ஸஹி ஸக ந பார உதார அஹிபதி பார பாரஹிஂ மோஹஈ। கஹ தஸந புநி புநி கமட ப௃ஷ்ட கடோர ஸோ கிமி ஸோஹஈ।। ரகுபீர ருசிர ப்ரயாந ப்ரஸ்திதி ஜாநி பரம ஸுஹாவநீ। ஜநு கமட கர்பர ஸர்பராஜ ஸோ லிகத அபிசல பாவநீ।।2।। தோ0-ஏஹி பிதி ஜாஇ க௃பாநிதி உதரே ஸாகர தீர। ஜஹँ தஹँ லாகே காந பல பாலு பிபுல கபி பீர।।35।। –*–*– உஹாँ நிஸாசர ரஹஹிஂ ஸஸஂகா। ஜப தே ஜாரி கயஉ கபி லஂகா।। நிஜ நிஜ க௃ஹँ ஸப கரஹிஂ பிசாரா। நஹிஂ நிஸிசர குல கேர உபாரா।। ஜாஸு தூத பல பரநி ந ஜாஈ। தேஹி ஆஏँ புர கவந பலாஈ।। தூதந்ஹி ஸந ஸுநி புரஜந பாநீ। மஂதோதரீ அதிக அகுலாநீ।। ரஹஸி ஜோரி கர பதி பக லாகீ। போலீ பசந நீதி ரஸ பாகீ।। கஂத கரஷ ஹரி ஸந பரிஹரஹூ। மோர கஹா அதி ஹித ஹியँ தரஹு।। ஸமுசத ஜாஸு தூத கஇ கரநீ। ஸ்த்ரவஹீஂ கர்ப ரஜநீசர தரநீ।। தாஸு நாரி நிஜ ஸசிவ போலாஈ। படவஹு கஂத ஜோ சஹஹு பலாஈ।। தப குல கமல பிபிந துகதாஈ। ஸீதா ஸீத நிஸா ஸம ஆஈ।। ஸுநஹு நாத ஸீதா பிநு தீந்ஹேஂ। ஹித ந தும்ஹார ஸஂபு அஜ கீந்ஹேஂ।। தோ0–ராம பாந அஹி கந ஸரிஸ நிகர நிஸாசர பேக। ஜப லகி க்ரஸத ந தப லகி ஜதநு கரஹு தஜி டேக।।36।। –*–*– ஶ்ரவந ஸுநீ ஸட தா கரி பாநீ। பிஹஸா ஜகத பிதித அபிமாநீ।। ஸபய ஸுபாஉ நாரி கர ஸாசா। மஂகல மஹுँ பய மந அதி காசா।। ஜௌஂ ஆவஇ மர்கட கடகாஈ। ஜிஅஹிஂ பிசாரே நிஸிசர காஈ।। கஂபஹிஂ லோகப ஜாகீ த்ராஸா। தாஸு நாரி ஸபீத பड़ி ஹாஸா।। அஸ கஹி பிஹஸி தாஹி உர லாஈ। சலேஉ ஸபாँ மமதா அதிகாஈ।। மஂதோதரீ ஹ௃தயँ கர சிஂதா। பயஉ கஂத பர பிதி பிபரீதா।। பைடேஉ ஸபாँ கபரி அஸி பாஈ। ஸிஂது பார ஸேநா ஸப ஆஈ।। பூசேஸி ஸசிவ உசித மத கஹஹூ। தே ஸப ஹँஸே மஷ்ட கரி ரஹஹூ।। ஜிதேஹு ஸுராஸுர தப ஶ்ரம நாஹீஂ। நர பாநர கேஹி லேகே மாஹீ।। தோ0-ஸசிவ பைத குர தீநி ஜௌஂ ப்ரிய போலஹிஂ பய ஆஸ। ராஜ தர்ம தந தீநி கர ஹோஇ பேகிஹீஂ நாஸ।।37।। –*–*– ஸோஇ ராவந கஹுँ பநி ஸஹாஈ। அஸ்துதி கரஹிஂ ஸுநாஇ ஸுநாஈ।। அவஸர ஜாநி பிபீஷநு ஆவா। ப்ராதா சரந ஸீஸு தேஹிஂ நாவா।। புநி ஸிரு நாஇ பைட நிஜ ஆஸந। போலா பசந பாஇ அநுஸாஸந।। ஜௌ க௃பால பூँசிஹு மோஹி பாதா। மதி அநுருப கஹஉँ ஹித தாதா।। ஜோ ஆபந சாஹை கல்யாநா। ஸுஜஸு ஸுமதி ஸுப கதி ஸுக நாநா।। ஸோ பரநாரி லிலார கோஸாஈஂ। தஜஉ சஉதி கே சஂத கி நாஈ।। சௌதஹ புவந ஏக பதி ஹோஈ। பூதத்ரோஹ திஷ்டஇ நஹிஂ ஸோஈ।। குந ஸாகர நாகர நர ஜோஊ। அலப லோப பல கஹஇ ந கோஊ।। தோ0- காம க்ரோத மத லோப ஸப நாத நரக கே பஂத। ஸப பரிஹரி ரகுபீரஹி பஜஹு பஜஹிஂ ஜேஹி ஸஂத।।38।। –*–*– தாத ராம நஹிஂ நர பூபாலா। புவநேஸ்வர காலஹு கர காலா।। ப்ரஹ்ம அநாமய அஜ பகவஂதா। ப்யாபக அஜித அநாதி அநஂதா।। கோ த்விஜ தேநு தேவ ஹிதகாரீ। க௃பாஸிஂது மாநுஷ தநுதாரீ।। ஜந ரஂஜந பஂஜந கல ப்ராதா। பேத தர்ம ரச்சக ஸுநு ப்ராதா।। தாஹி பயரு தஜி நாஇஅ மாதா। ப்ரநதாரதி பஂஜந ரகுநாதா।। தேஹு நாத ப்ரபு கஹுँ பைதேஹீ। பஜஹு ராம பிநு ஹேது ஸநேஹீ।। ஸரந கஏँ ப்ரபு தாஹு ந த்யாகா। பிஸ்வ த்ரோஹ க௃த அக ஜேஹி லாகா।। ஜாஸு நாம த்ரய தாப நஸாவந। ஸோஇ ப்ரபு ப்ரகட ஸமுசு ஜியँ ராவந।। தோ0-பார பார பத லாகஉँ பிநய கரஉँ தஸஸீஸ। பரிஹரி மாந மோஹ மத பஜஹு கோஸலாதீஸ।।39(க)।। முநி புலஸ்தி நிஜ ஸிஷ்ய ஸந கஹி படஈ யஹ பாத। துரத ஸோ மைஂ ப்ரபு ஸந கஹீ பாஇ ஸுஅவஸரு தாத।।39(க)।। –*–*– மால்யவஂத அதி ஸசிவ ஸயாநா। தாஸு பசந ஸுநி அதி ஸுக மாநா।। தாத அநுஜ தவ நீதி பிபூஷந। ஸோ உர தரஹு ஜோ கஹத பிபீஷந।। ரிபு உதகரஷ கஹத ஸட தோஊ। தூரி ந கரஹு இஹாँ ஹஇ கோஊ।। மால்யவஂத க௃ஹ கயஉ பஹோரீ। கஹஇ பிபீஷநு புநி கர ஜோரீ।। ஸுமதி குமதி ஸப கேஂ உர ரஹஹீஂ। நாத புராந நிகம அஸ கஹஹீஂ।। ஜஹாँ ஸுமதி தஹँ ஸஂபதி நாநா। ஜஹாँ குமதி தஹँ பிபதி நிதாநா।। தவ உர குமதி பஸீ பிபரீதா। ஹித அநஹித மாநஹு ரிபு ப்ரீதா।। காலராதி நிஸிசர குல கேரீ। தேஹி ஸீதா பர ப்ரீதி கநேரீ।। தோ0-தாத சரந கஹி மாகஉँ ராகஹு மோர துலார। ஸீத தேஹு ராம கஹுँ அஹித ந ஹோஇ தும்ஹார।।40।। –*–*– புத புராந ஶ்ருதி ஸஂமத பாநீ। கஹீ பிபீஷந நீதி பகாநீ।। ஸுநத தஸாநந உடா ரிஸாஈ। கல தோஹி நிகட முத்யு அப ஆஈ।। ஜிஅஸி ஸதா ஸட மோர ஜிஆவா। ரிபு கர பச்ச மூढ़ தோஹி பாவா।। கஹஸி ந கல அஸ கோ ஜக மாஹீஂ। புஜ பல ஜாஹி ஜிதா மைஂ நாஹீ।। மம புர பஸி தபஸிந்ஹ பர ப்ரீதீ। ஸட மிலு ஜாஇ திந்ஹஹி கஹு நீதீ।। அஸ கஹி கீந்ஹேஸி சரந ப்ரஹாரா। அநுஜ கஹே பத பாரஹிஂ பாரா।। உமா ஸஂத கஇ இஹஇ பड़ாஈ। மஂத கரத ஜோ கரஇ பலாஈ।। தும்ஹ பிது ஸரிஸ பலேஹிஂ மோஹி மாரா। ராமு பஜேஂ ஹித நாத தும்ஹாரா।। ஸசிவ ஸஂக லை நப பத கயஊ। ஸபஹி ஸுநாஇ கஹத அஸ பயஊ।। தோ0=ராமு ஸத்யஸஂகல்ப ப்ரபு ஸபா காலபஸ தோரி। மை ரகுபீர ஸரந அப ஜாஉँ தேஹு ஜநி கோரி।।41।। –*–*– அஸ கஹி சலா பிபீஷநு ஜபஹீஂ। ஆயூஹீந பஏ ஸப தபஹீஂ।। ஸாது அவக்யா துரத பவாநீ। கர கல்யாந அகில கை ஹாநீ।। ராவந ஜபஹிஂ பிபீஷந த்யாகா। பயஉ பிபவ பிநு தபஹிஂ அபாகா।। சலேஉ ஹரஷி ரகுநாயக பாஹீஂ। கரத மநோரத பஹு மந மாஹீஂ।। தேகிஹஉँ ஜாஇ சரந ஜலஜாதா। அருந ம௃துல ஸேவக ஸுகதாதா।। ஜே பத பரஸி தரீ ரிஷிநாரீ। தஂடக காநந பாவநகாரீ।। ஜே பத ஜநகஸுதாँ உர லாஏ। கபட குரஂக ஸஂக தர தாஏ।। ஹர உர ஸர ஸரோஜ பத ஜேஈ। அஹோபாக்ய மை தேகிஹஉँ தேஈ।। தோ0= ஜிந்ஹ பாயந்ஹ கே பாதுகந்ஹி பரது ரஹே மந லாஇ। தே பத ஆஜு பிலோகிஹ
 4. I would like to have Kannada version of Sundarakandam of Tulasi das Ramayan.
  Kindly send it to my email addrsss. Thank you,
  Shruthi

 5. I would like to have Kannada version of Sundarakandam of Tulasi das Ramayan…. Please send me to my mail id. Thank you in advance

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Surrender Unto The Divine

%d bloggers like this: